Officers for Term 2007-2009

PresidentWeiguo Yin

Vice President:  Lev Neymotin

SecretaryJianming Bai

Treasurer:  Yian-Biao Zhang


 

Special Service

Representatives (key holders): Chien-Ih Pai, Quanzhong Guo

Advisor to President: Yong-Nian Tang

Coach-in-Chief: Yangang Liu

Umpire-in-Chief: Jianming Bai

Equipment Advisor: Jianming Bai

 

Top of Page

Last Modified: January 31, 2008
Please forward all questions about this site to: Weiguo Yin