General Lab Information

Mohamed Boukhicha

Instrumentation Division, Instrumentation Division

Brookhaven National Laboratory

Instrumentation Division
Bldg. 535
P.O. Box 5000
Upton, NY 11973-5000

(631) 344-8295
mboukhicha@bnl.gov