General Lab Information

Vivek Vivek Kumar Bhartiya

Research Associate Physics, Soft X-ray Scattering & Spectroscopy Program, National Synchrotron Light Source II

Brookhaven National Laboratory

National Synchrotron Light Source II
Bldg. 741
P.O. Box 5000
Upton, NY 11973-5000

(631) 344-2943
vbhartiya1@bnl.gov