General Lab Information

Vladimir Tishchenko

Electronic Detector Group, Physics Department

Brookhaven National Laboratory

Physics Department
Bldg. 510
P.O. Box 5000
Upton, NY 11973-5000

(631) 344-8942
vtishchenko@bnl.gov