BNL Home

FY 2016 Seminar/Colloquia Committees

Colloquia Committee

Tuesday, 3:30 p.m.

 • Peter Petreczky (Chair)
 • Rob Pisarski
 • Andrei Nomerotski
 • Peter Yamin
 • Peter Johnson

High-Energy/RIKEN Theory Committee

Wednesday, 2:00 p.m.

 • Sally Dawson (Chair)
 • Cen Zhang
 • Tomomi Ishikawa

Nuclear/RIKEN Theory Committee

Friday, 2:00 p.m.

 • Söeren Schlichting (Chair)
 • Yi Yin
 • Matthew Sievert

Nuclear Physics Committee

Tuesday, 11:00 a.m.

 • Oleg Eyser (Chair)
 • Jeong-Hun Lee
 • Jiagyong Jia
 • Jin Huang

Particle Physics Committee

Thursday, 3:00 p.m.

 • Michael Begel (Chair)
 • Xin Qian
 • Erin Sheldon
 • William Marciano