General Lab Information

2024

 1. Hayden, Stephen M; Tranquada, John M (2024). Charge Correlations in Cuprate Superconductors. Annual Review of Condensed Matter Physics, 15(1) https://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-032922-094430
 2. Zhang, S.J.; Zhou, X.Y.; Xu, S.X.; Wu, Q.; Yue, L.; Liu, Q.M.; Hu, T.C.; Li, R.S.; Yuan, J.Y.; Homes, C.C.; Gu, G.D.; Dong, T.; Wang, N.L. (2024). Light-induced melting of competing stripe orders without introducing superconductivity in La1.875Ba0.125CuO4. Physical Review X https://www.osti.gov/biblio/2315631
 3. Martini, Mickey; Lee, Yejin; Confalone, Tommaso; Shokri, Sanaz; Saggau, Christian N.; Wolf, Daniel; Gu, Genda; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Montemurro, Domenico; Vinokur, Valerii M.; Nielsch, Kornelius; Poccia, Nicola (2024). Twisted cuprate van der Waals heterostructures with controlled Josephson coupling. Materials Today, 67, 106-112 https://dx.doi.org/10.1016/j.mattod.2023.06.007
 4. Chen, Jin; Guo, Xuefei; Boyd, Christian; Bettler, Simon; Kengle, Caitlin; Chaudhuri, Dipanjan; Hoveyda, Farzaneh; Husain, Ali; Schneeloch, John; Gu, Genda; Phillips, Philip; Uchoa, Bruno; Chiang, Tai-Chang; Abbamonte, Peter (2024). Consistency between reflection M-EELS and optical spectroscopy measurements of the long-wavelength density response of Bi2Sr2CaCu2O8+x. Physical Review B, 109(4), Article 045108 https://dx.doi.org/10.1103/physrevb.109.045108

2023

 1. Pletikosic, I.; Yilmaz, T.; Sinkovic, B.; Weber, A. P.; Gu, G. D.; Valla, T. (2023). Possible topological superconductivity in the topological crystalline insulator (Pb1−xSnx)1−yInyTe. Physical Review B, 108(20), Article 205157 https://dx.doi.org/10.1103/physrevb.108.205157
 2. Guguchia, Z; Das, D; Simutis, G; Adachi, T; Kuspert, J; Kitajima, N; Elender, M; Grinenko, V; Ivashko, O; Zimmerman, M.v; Muller, M; Mielke III, C; Hotz, F; Mudry, C; Baines, C; Bartkowiak, M; Shiroka, T; Koike, Y; Amato, A; Hicks, C.W; Gu, G.D; Tranquada, J.M; Klauss, H.-H; Chang, J.J; et. al (2023). Designing the stripe-ordered cuprate phase diagram through uniaxial-stress. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) https://www.osti.gov/biblio/2229111
 3. Zhu, Yuying; Wang, Heng; Wang, Zechao; Hu, Shuxu; Gu, Genda; Zhu, Jing; Zhang, Ding; Xue, Qi-Kun (2023). Persistent Josephson tunneling between Bi2Sr2CaCu2O8+x flakes twisted by 45∘ across the superconducting dome. Physical Review B, 108(17), Article 174508 https://dx.doi.org/10.1103/physrevb.108.174508
 4. Tranquada, John M. (2023). La2−xBaxCuO4 as a superconducting Rosetta Stone. Physica C: Superconductivity and its Applications, 614, 1354371 https://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2023.1354371
 5. Saggau, Christian N.; Shokri, Sanaz; Martini, Mickey; Confalone, Tommaso; Lee, Yejin; Wolf, Daniel; Gu, Genda; Brosco, Valentina; Montemurro, Domenico; Vinokur, Valerii M.; Nielsch, Kornelius; Poccia, Nicola (2023). 2D High-Temperature Superconductor Integration in Contact Printed Circuit Boards. ACS Applied Materials & Interfaces, 15(44), 51558-51564 https://dx.doi.org/10.1021/acsami.3c10564
 6. Jakovac, I; Dioguardi, A.P; Grbic, M.S; Gu, G.D; Tranquada, J.M; Hicks, C.W; Pozek, M; Grafe, H.-J. (2023). Uniaxial stress study of spin and charge stripes in La1.875Ba0.125CuO4 by 139La NMR and 63Cu NQR. Physical Review B https://www.osti.gov/biblio/2203265
 7. Zhou, S.Y. Frank; Cui, Xiaomeng; Volkov, Pavel A; Yoo, Hyobin; Lee, Sangmin; Gardener, Jules A; Akey, Austin J; Engelke, Rebecca; Ronen, Yuval; Zhong, Ruidan; Gu, Genda; Plugge, Stephan; Tummuru, Tarun; Kim, Miyoung; Franz, Marcel; Pixley, Jedediah H; Poccia, Nicola; Kim, Philip (2023). Time-Reversal Symmetry Breaking Superconductivity between Twisted Cuprate Superconductors. Science https://www.osti.gov/biblio/2203268
 8. Wang, Shiyuan; Yu, Yijun; Hao, Jinxiang; Liang, Keyi; Xiang, Bingke; Zhu, Jinjiang; Lin, Yishi; Pan, Yinping; Gu, Genda; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Qi, Yang; Zhang, Yuanbo; Wang, Yihua (2023). Oscillating paramagnetic Meissner effect and Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in underdoped Bi2Sr2CaCu2O8+δ. National Science Review https://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwad249
 9. Iturriaga, Hector; Martinez, Luis M.; Mai, Thuc T.; Biacchi, Adam J.; Augustin, Mathias; Hight Walker, Angela R.; Sanad, Mohamed Fathi; Sreenivasan, Sreeprasad T.; Liu, Yu; Santos, Elton J. G.; Petrovic, Cedomir; Singamaneni, Srinivasa R. (2023). Magnetic properties of intercalated quasi-2D Fe3-xGeTe2 van der Waals magnet. npj 2D Materials and Applications, 7(1), Article 56 https://dx.doi.org/10.1038/s41699-023-00417-w
 10. Ma, Ning; Qiang, Xiao-Bin; Xie, Zhijian; Zhang, Yu; Yan, Shili; Cao, Shimin; Wang, Peipei; Zhang, Liyuan; Gu, G.D.; Li, Qiang; Xie, X.C.; Lu, Hai-Zhou; Wei, Xinjian; Chen, Jian-Hao (2023). Perpendicular in-plane negative magnetoresistance in ZrTe5. Science Bulletin, 68(14), 1488-1492 https://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2023.06.018
 11. Liu, Yonghe; Pi, Hanqi; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Gu, Genda; Li, Qiang; Weng, Hongming; Wu, Quansheng; Li, Yongqing; Xu, Yang (2023). Gate-Tunable Multiband Transport in ZrTe5 Thin Devices. Nano Letters, 23(11), 5334-5341 https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01528
 12. Olmos, Rubyann; Chang, Po-Hao; Mishra, Prakash; Zope, Rajendra R.; Baruah, Tunna; Petrovic, Cedomir; Liu, Yu; Singamaneni, Srinivasa R. (2023). Pressure-Dependent Magnetic Properties of Quasi-2D Cr2Si2Te6 and Mn3Si2Te6. The Journal of Physical Chemistry C, 127(21), 10324-10331 https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c01091
 13. Sun, Zhiyuan; Liu, Qiaomei; Wang, Zixiao; Wu, Qiong; Yue, Li; Xu, Shuxiang; Hu, Tianchen; Li, Rongsheng; Zhou, Xinyu; Yuan, Jiayu; Dong, Tao; Wang, Nanlin (2023). Revealing the frequency-dependent oscillations in the nonlinear terahertz response induced by the Josephson current. National Science Review, 10(11) https://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwad163
 14. Hu, Xiao; Sapkota, Aashish; Hu, Zhixiang; Savici, Andrei T; Kolesnikov, Alexander I; Tranquada, John M; Petrovic, Cedomir; Zaliznyak, Igor A (2023). Coupling of magnetism and Dirac fermions in YbMnSb2. Physical Review B, 107(20) https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.107.L201117
 15. Chen, Weijiong; Neerup Breiø, Clara; Massee, Freek; Allan, Milan P.; Petrovic, ?Cedomir; Davis, J. C. Séamus; Hirschfeld, Peter J.; Andersen, Brian M.; Kreisel, Andreas (2023). Interplay of hidden orbital order and superconductivity in CeCoIn5. Nature Communications, 14(1), Article 2984 https://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-38760-7
 16. Bi, Xiangyu; Tian, Feifan; Chen, Ganyu; Li, Zeya; Qin, Feng; Lv, Yang-Yang; Huang, Junwei; Qiu, Caiyu; Ao, Lingyi; Chen, Yanbin; Gu, Genda; Chen, Yanfeng; Yuan, Hongtao (2023). A Superconducting Micro‐Magnetometer for Quantum Vortex in Superconducting Nanoflakes. Advanced Materials, 35(19) https://dx.doi.org/10.1002/adma.202211409
 17. Fan, Peng; Chen, Hui; Zhou, Xingtai; Cao, Lu; Li, Geng; Li, Meng; Qian, Guojian; Xing, Yuqing; Shen, Chengmin; Wang, Xiancheng; Jin, Changqing; Gu, Genda; Ding, Hong; Gao, Hong-Jun (2023). Nanoscale Manipulation of Wrinkle-Pinned Vortices in Iron-Based Superconductors. Nano Letters, 23(10), 4541-4547 https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c00982
 18. Caruso, R., Camino, F., Gu, G., Tranquada, J. M., Han, M.-G., Zhu, Y., Bollinger, A. T., & Božovic, I. (2023). Effects of Focused Ion Beam Lithography on La2−xSrxCuO4 Single Crystals. Condensed Matter, 8(2), 35 https://dx.doi.org/10.3390/condmat8020035
 19. Kamminga, M. & Tranquada, J. (2023). Evolution of magnetic stripes under uniaxial stress in La1.885Ba0.115CuO4 studied by neutron scattering. Physical Review B, 107(14), Article 144506 https://dx.doi.org/10.1103/physrevb.107.144506
 20. Jois, Sharadh; Lado, Jose L.; Gu, Genda; Li, Qiang; Lee, Ji Ung (2023). Andreev Reflection and Klein Tunneling in High-Temperature Superconductor-Graphene Junctions. Physical Review Letters, 130(15), Article 156201 https://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.130.156201
 21. J. Sears, Y. Shen, M. J. Krogstad, H. Miao, E. S. Bozin, I. K. Robinson, G. D. Gu, R. Osborn, S. Rosenkranz, J. M. Tranquada, and M. P. M. Dean. (2023). Structure of Charge Density Waves in La1.875Ba0.125CuO4. Physical Review B, 107(11) https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115125
 22. Xiao Hu, A. Sapkota, V. O. Garlea, G. D. Gu, I. A. Zaliznyak, and J. M. Tranquada. (2023). Spin canting and lattice symmetry in La2CuO4. Physical Review B, 107(9), Article 094413 https://dx.doi.org/10.1103/physrevb.107.094413
 23. Krieger, J. A.; Guguchia, Z; Khasanov, R; Biswas, P K; Li, L; Wang, K; Petrovic, C; Morenzoni, E (2023). Enhancement of superconductivity at a quantum critical point in (CaxSr1−x)3Rh4Sn13. Journal of Physics: Conference Series, 2462 https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2462/1/012060
 24. Wenjing Liu, Heming Zha, Gen-Da Gu, Xiaoping Shen, Mao Ye, and Shan Qiao. (2023). Anisotropy of Electronic Spin Texture in the High-Temperature Cuprate Superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+δ. Chinese Physics Letters, 40(3) https://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/40/3/037402
 25. Yejin Lee, Mickey Martini, Tommaso Confalone, Sanaz Shokri, Christian N. Saggau, Daniel Wolf, Genda Gu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Domenico Montemurro, Valerii M. Vinokur, Kornelius Nielsch, and Nicola Poccia. (2023). Encapsulating High‐Temperature Superconducting Twisted van der Waals Heterostructures Blocks Detrimental Effects of Disorder. Advanced Materials, 2209135 https://dx.doi.org/10.1002/adma.202209135
 26. S. Djurdjic Mijin, A. Solajic, J. Pesic, Y. Liu, C. Petrovic, M. Bockstedte, A. Bonanni, Z. V. Popovic, and N. Lazarevic. (2023). Spin-phonon interaction and short-range order in Mn3Si2Te6. Physical Review B, 107(5), Article 054309 https://dx.doi.org/10.1103/physrevb.107.054309
 27. Tianhao Ren, Pedro M. Lozano, Qiang Li, Genda Gu, and Alexei M. Tsvelik. (2023). Two types of superconducting pairs in stripe-ordered La2−xBaxCuO4 (x=1/8): Evidence from resistivity measurements. Physical Review B, 107(8), Article 085118 https://dx.doi.org/10.1103/physrevb.107.085118
 28. Zhixiang Hu, Jahyun Koo, Yong Hu, Qi Wang, Milinda Abeykoon, D. Graf, Yu Liu, Hechang Lei, Junzhang Ma, Ming Shi, Binghai Yan, and C. Petrovic. (2023). Topological Dirac semimetal BaAuSb. Physical Review Research, 5(1), Article 013079 https://dx.doi.org/10.1103/physrevresearch.5.013079
 29. Chang, Yung-Yeh; Lei, Hechang; Petrovic, C.; Chung, Chung-Hou (2023). The scaled-invariant Planckian metal and quantum criticality in Ce1−xNdxCoIn5. Nature Communications, 14(1), Article 581 https://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-36194-9
 30. Camron Farhang, Nader Zaki, Jingyuan Wang, Genda Gu, Peter D. Johnson, and Jing Xia. (2023). Revealing the Origin of Time-reversal Symmetry Breaking in Fe-chalcogenide Superconductor FeTe1-xSex. Physical Review Letters https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.046702
 31. D. Nevola, N. Zaki, J. M. Tranquada, W.-G. Yin, G. D. Gu, Q. Li, and P. D. Johnson. (2023). Ultrafast Melting of Superconductivity in an Iron-Based Superconductor. Physical Review X, 13(1) https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevX.13.011001
 32. Zhendong Jin, Yangmu Li, Zhigang Hu, Biaoyan Hu, Yiran Liu, Kazuki Iida, Kazuya Kamazawa, Matthew B. Stone, Alexander I. Kolesnikov, Douglas L. Abernathy, Xiangyu Zhang, Haiyang Chen, Yandong Wang, Chen Fang, Biao Wu, Igor A. Zaliznyak, John M. Tranquada, and Yuan Li. (2023). Magnetic molecular orbitals in MnSi. Science Advances https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.add5239
 33. Fazhi Yang, Giao Ngoc Phan, Renjie Zhang, Jin Zhao, Jiajun Li, Zouyouwei Lu, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Mingwei Ma, Genda Gu, Xiaoli Dong, Tian Qian, and Hong Ding. (2023). Fe(1+y )Te( x )Se1-( x ): A Delicate and Tunable Majorana Material. Chinese Physics Letters, 40(1) https://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/40/1/017401

2022

John M. Tranquada.
Topological Doping and Superconductivity in Cuprates: An Experimental Perspective.
Symmetry 13, 2365 (2021).

John M. Tranquada.
John Goodenough and the Many Lives of Transition-Metal Oxides.
Electrochem. Soc. 169, 010535 (2022).

Qianheng Du, Yilin Wang, Yuan Wei, Robert Joseph Koch, Lijun Wu, Wenliang Zhang, Teguh Citra Asmara, Zhixiang Hu, Emil S. Bozin, Yimei Zhu, Thorsten Schmitt, Gabriel Kotliar, and Cedomir Petrovic.
Cascade of Spin-State Transitions in the Intermetallic Marcasite FeP2.
Chem. Mater. 34, 2025–2033 (2022).

Yu Liu, Zhixiang Hu, Xiao Tong, Denis Leshchev, Xiangde Zhu, Hechang Lei, Eli Stavitski, Klaus Attenkofer, and C. Petrovic.
Thermal transport and mixed valence in ZrTe3 doped with Hf and Se.
Appl. Phys. Lett. 120, 022601 (2022).

Yu Liu, Aifeng Wang, V. N. Ivanovski, Qianheng Du, V. Koteski, and C. Petrovic.
Thermoelectricity and electronic correlation enhancement in FeS by light Se doping.
Phys. Rev. B 105, 045133 (2022).

Yu Liu, Zhixiang Hu, Xiao Tong, Eric D. Bauer, and C. Petrovic.
Electrical and thermal transport in van der Waals magnets 2H−MxTaS2(M = Mn, Co).
Phys. Rev. Research 4, 013048 (2022).

Yu Liu, Myung-Geun Han, Yongbin Lee, Michael O. Ogunbunmi, Qianheng Du, Christie Nelson, Zhixiang Hu, Eli Stavitski, David Graf, Klaus Attenkofer, Svilen Bobev, Liqin Ke, Yimei Zhu, and Cedomir Petrovic.
Polaronic Conductivity in Cr2Ge2Te6 Single Crystals.
Adv. Funct. Mater. 32, 2105111 (2022).

Yu Liu, Resta A. Susilo, Yongbin Lee, A. M. Milinda Abeykoon, Xiao Tong, Zhixiang Hu, Eli Stavitski, Klaus Attenkofer, Liqin Ke, Bin Chen, and Cedomir Petrovic.
Short-Range Crystalline Order-Tuned Conductivity in Cr2Si2Te6 van der Waals Magnetic Crystals.
ACS Nano 16, 13134–13143 (2022).

Yu Liu, Zhixiang Hu, Michael O. Ogunbunmi, Eli Stavitski, Klaus Attenkofer, Svilen Bobev, and Cedomir Petrovic,.
Giant Thermoelectric Power Factor Anisotropy in PtSb1.4Sn0.6.
Inorganic Chemistry 61, 13586–13590 (2022).

Jianjun Tian, V. N. Ivanovski, M. Abeykoon, R. M. Martin, S. Baranets, C. Martin, Yu Liu, Qianheng Du, Aifeng Wang, Shuzhang Chen, Xiao Tong, Weifeng Zhang, S. Bobev, V. Koteski, and C. Petrovic.
Absence of long-range magnetic order in Fe1−δTe2 (δ ≈ 0.1) crystals.
Phys. Rev. B 104, 224109 (2021).

Aifeng Wang, Lijun Wu, Qianheng Du, Muntaser Naamneh, Walber Hugo Brito, AM Milinda Abeykoon, Wojciech Radoslaw Pudelko, Jasmin Jandke, Yu Liu, Nicholas C. Plumb, Gabriel Kotliar, Vladimir Dobrosavljevic, Milan Radovic, Yimei Zhu, and Cedomir Petrovic.
Mooij Law Violation from Nanoscale Disorder.
Nano Lett. 22, 6900-6906 (2022).

Aifeng Wang, Ana Milosavljevic, A. M. Milinda Abeykoon, Valentin Ivanovski, Qianheng Du, Andreas Baum, Eli Stavitski, Yu Liu, Nenad Lazarevic, Klaus Attenkofer, Rudi Hackl, Zoran Popovic, and Cedomir Petrovic.
Suppression of Superconductivity and Nematic Order in Fe1−ySe1−xSx (0 ≤ x ≤ 1; y ≤ 0.1) Crystals by Anion Height Disorder.
Inorganic Chemistry 61, 11036–11045 (2022).

Aifeng Wang and Cedomir Petrovic.
Electron correlations in the Hc2 of FeySe1−xSx (0.10 ≤ x ≤ 0.24, y ≥ 0.9).
Supercond. Sci. Technol. 35, 115002 (2022).

Anuva Aishwarya, Zhuozhen Cai, Arjun Raghavan, Marisa Romanelli, Xiaoyu Wang, Xu Li, G. D. Gu, Mark Hirsbrunner, Taylor Hughes, Fei Liu, Lin Jiao, and Vidya Madhavan.
Spin-selective tunneling from nanowires of the candidate topological Kondo insulator SmB6.
Science 377, 1218–1222 (2022).

Barantani, M. K. Tran, I. Madan, I. Kapon, N. Bachar, T. C. Asmara, E. Paris, Y. Tseng, W. Zhang, Y. Hu, E. Giannini, G. Gu, T. P. Devereaux, C. Berthod, F. Carbone, T. Schmitt, and D. van der Marel.
Resonant Inelastic X-Ray Scattering Study of Electron-Exciton Coupling in High-Tc Cuprates.
Phys. Rev. X 12, 021068 (2022).

Denitsa R. Baykusheva, Hoyoung Jang, Ali A. Husain, Sangjun Lee, Sophia F. R. TenHuisen, Preston Zhou, Sunwook Park, Hoon Kim, Jin-Kwang Kim, Hyeong-Do Kim, Minseok Kim, Sang-Youn Park, Peter Abbamonte, B. J. Kim, G. D. Gu, Yao Wang, and Matteo Mitrano.
Ultrafast Renormalization of the On-Site Coulomb Repulsion in a Cuprate Superconductor.
Phys. Rev. X 12, 011013 (2022).

Fu, D. Nicoletti, M. Fechner, M. Buzzi, G. D. Gu, and A. Cavalleri.
Terahertz phase slips in striped La2−xBaxCuO4.
Phys. Rev. B 105, L020502 (2022).

Xuefei Guo, Sangjun Lee, Thomas A. Johnson, Jin Chen, Paul Vandeventer, Ali A. Husain, Fanny Rodolakis, Jessica L. McChesney, Padraic Shafer, Hai Huang, Jun-Sik Lee, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Matteo Mitrano, and Peter Abbamonte.
Search for Q ~ 0 Order near a Forbidden Bragg Position in Bi2.1Sr1.9CaCu2O8+x with Resonant Soft X-ray Scattering.
Phys. Soc. Jpn. 90, 111007 (2021).

Jianwei Huang, Rong Yu, Zhijun Xu, Jian-Xin Zhu, Ji Seop Oh, Qianni Jiang, Meng Wang, Han Wu, Tong Chen, Jonathan D. Denlinger, Sung-Kwan Mo, Makoto Hashimoto, Matteo Michiardi, Tor M. Pedersen, Sergey Gorovikov, Sergey Zhdanovich, Andrea Damascelli, Genda Gu, Pengcheng Dai, Jiun-Haw Chu, Donghui Lu, Qimiao Si, Robert J. Birgeneau, and Ming Yi.
Correlation-driven electronic reconstruction in FeTe1−xSex.
Commun. Phys. 5, 29 (2022).

Yuan Huang, Lei Zhang, Xiaocheng Zhou, Lei Liao, Feng Jin, Xu Han, Tao Dong, Shuxiang Xu, Lin Zhao, Yunyun Dai, Qiuzhen Cheng, Xinyu Huang, Qingming Zhang, Lifen Wang, Nan-Lin Wang, Ming Yue, Xuedong Bai, Yafei Li, Qiong Wu, Hong-Jun Gao, Genda Gu, Yeliang Wang, and Xing-Jiang Zhou.
Unveiling the Degradation Mechanism of High-Temperature Superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+δ in Water-Bearing Environments.
ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 39489–39496 (2022).

T E Kidd, P V Lukashev, L Stuelke, C Gorgen, S Roberts, G Gu, and A J Stollenwerk.
Diffusion energy barrier of Au on BiSe3: theory and experiment.
Physica Scripta 96, 125708 (2021).

Dong Seob Kim, Jung Yun Kee, Ji-Eun Lee, Yu Liu, Younghak Kim, Namdong Kim, Choongyu Hwang, Wondong Kim, Cedomir Petrovic, Dong Ryeol Lee, Chaun Jang, Hyejin Ryu, and Jun Woo Choi.
Surface oxidation in a van der Waals ferromagnet Fe3−xGeTe2.
Curr. Appl. Phys. 30, 40–45 (2021).

Robert J. Koch, Nikolaj Roth, Yiu Liu, Oleh Ivashko, Ann-Christin Dippel, Cedomir Petrovic, Bo B. Iversen, Martin v. Zimmermann, and Emil S. Bozin.
On single-crystal total scattering data reduction and correction protocols for analysis in direct space.
Acta Cryst. A 77, 611–636 (2021).

H. Krenkel, M. A. Tanatar, M. Konczykowski, R. Grasset, E. I. Timmons, S. Ghimire, K. R. Joshi, Y. Lee, Liqin Ke, Shuzhang Chen, C. Petrovic, P. P. Orth, M. S. Scheurer, and R. Prozorov.
Possible unconventional pairing in (Ca,Sr)3(Ir,Rh)4Sn13 superconductors revealed by controlling disorder.
Phys. Rev. B 105, 094521 (2022).

Lazarevic, A. Baum, A. Milosavljevic, L. Peis, R. Stumberger, J. Bekaert, J. Solajic, A.and Pesic, Aifeng Wang, M. Scepanovic, A. M. Milinda Abeykoon, M. V. Milosevic, C. Petrovic, Z. V. Popovic, and R. Hackl.
Evolution of lattice, spin, and charge properties across the phase diagram of FeSe1−xSx.
Phys. Rev. B 106, 094510 (2022).

Jongyun Lee, Wonjun Lee, Gi-Yeop Kim, Yong-Bin Choi, Jinho Park, Seong Jang, Genda Gu, Si-Young Choi, Gil Young Cho, Gil-Ho Lee, and Hu-Jong Lee.
Twisted van der Waals Josephson Junction Based on a High-Tc Superconductor.
Nano Lett. 21, 10469–10477 (2021).

Menghan Liao, Yuying Zhu, Shuxu Hu, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Genda Gu, Ding Zhang, and Qi-Kun Xue.
Little-Parks like oscillations in lightly doped cuprate superconductors.
Nat. Commun. 13, 1316 (2022).

Nicoletti, M. Buzzi, M. Fechner, P. E. Dolgirev, M. H. Michael, J. B. Curtis, E. Demler, G. D. Gu, and A. Cavalleri.
Coherent emission from surface Josephson plasmons in striped cuprates.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 119, e2211670119 (2022).

Yingying Peng, Leonardo Martinelli, Qizhi Li, Matteo Rossi, Matteo Mitrano, Riccardo Arpaia, Marco Moretti Sala, Qiang Gao, Xuefei Guo, Gabriella Maria De Luca, Andrew Walters, Abhishek Nag, Andi Barbour, Genda Gu, Jonathan Pelliciari, Nicholas B. Brookes, Peter Abbamonte, Marco Salluzzo, Xingjiang Zhou, Ke-Jin Zhou, Valentina Bisogni, Lucio Braicovich, Steven Johnston, and Giacomo Ghiringhelli.
Doping dependence of the electron-phonon coupling in two families of bilayer superconducting cuprates.
Phys. Rev. B 105, 115105 (2022).

Francisco Restrepo, Utpal Chatterjee, Genda Gu, Hao Xu, Dirk Morr, and Juan Carlos Campuzano.
Coupled electronic and magnetic excitations in the cuprates and their role in the superconducting transition.
Commun. Phys. 5, 45 (2022).

Shakeripour, M. A. Tanatar, C. Petrovic, and Louis Taillefer.
Subphases in the superconducting state of CeIrIn5 revealed by low-temperature c-axis heat transport.
Phys. Rev. Research 4, 013192 (2022).

Resta A. Susilo, Wen Deng, Jiajia Feng, Aifeng Wang, Naomi Kawamura, Naoki Ishimatsu, Saori Kawaguchi, Mingzhi Yuan, He Li, Weijun Ren, Takeshi Nakagawa, Cedomir Petrovic, and Bin Chen.
Impacts of pressure to the structural, electronic and magnetic properties of Dirac semimetal EuMnBi2.
Phys. Rev. Research 3, 043028 (2021).

Resta A. Susilo, Yu Liu, Hongwei Sheng, Hongliang Dong, Raimundas Sereika, Bongjae Kim, Zhixiang Hu, Shujia Li, Mingzhi Yuan, Cedomir Petrovic, and Bin Chen.
A tunable band gap of the layered semiconductor Zn3In2S6 under pressure.
Mater. Chem. C 10, 1825–1832 (2022).

Siyuan Wan, Huazhou Li, Peayush Choubey, Qiangqiang Gu, Han Li, Huan Yang, Ilya M. Eremin, Genda Gu, and Hai-Hu Wen.
Direct visualization of a static incommensurate antiferromagnetic order in Fe-doped Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118, e2115317118 (2021).

Wei Wang, Lijun Wu, Junjie Li, Niraj Aryal, Xilian Jin, Yu Liu, Mikhail Fedurin, Marcus Babzien, Rotem Kupfer, Mark Palmer, Cedomir Petrovic, Weiguo Yin, Mark P. M. Dean, Ian K. Robinson, Jing Tao, and Yimei Zhu.
Photoinduced anisotropic lattice dynamic response and domain formation in thermoelectric SnSe.
npj Quantum Mater. 6, 97 (2021).

Jinghui Wang, Song Bao, Yanyan Shangguan, Zhengwei Cai, Yuan Gan, Shichao Li, Kejing Ran, Zhen Ma, B. L. Winn, A. D. Christianson, Ruidan Zhong, Jun Li, Genda Gu, and Jinsheng Wen.
Enhanced low-energy magnetic excitations evidencing the Cu-induced localization in the Fe-based superconductor Fe0.98Te0.5Se0.5.
Phys. Rev. B 105, 245129 (2022).

Qing Hua Wang, Amilcar Bedoya-Pinto, Mark Blei, Avalon H. Dismukes, Assaf Hamo, Sarah Jenkins, Maciej Koperski, Yu Liu, Qi-Chao Sun, Evan J. Telford, Hyun Ho Kim, Mathias Augustin, Uri Vool, Jia-Xin Yin, Lu Hua Li, Alexey Falin, Cory R. Dean, Felix Casanova, Richard F. L. Evans, Mairbek Chshiev, Artem Mishchenko, Cedomir Petrovic, Rui He, Liuyan Zhao, Adam W. Tsen, Brian D. Gerardot, Mauro Brotons-Gisbert, Zurab Guguchia, Xavier Roy, Sefaattin Tongay, Ziwei Wang, M. Zahid Hasan, Joerg Wrachtrup, Amir Yacoby, Albert Fert, Stuart Parkin, Kostya S. Novoselov, Pengcheng Dai, Luis Balicas, and Elton J. G. Santos.
The Magnetic Genome of Two-Dimensional van der Waals Materials.
ACS Nano 16, 6960–7079 (2022).

Teng Wang, Aobo Yu, Yixin Liu, Genda Gu, Wei Peng, Zengfeng Di, Da Jiang, and Gang Mu.
Universal relation between doping content and normal-state resistance in gate voltage tuned ultrathin Bi2Sr2CaCu2O8+x flakes.
Phys. Rev. B 106, 104509 (2022).

Longlong Wu, Yao Shen, Andi M. Barbour, Wei Wang, Dharmalingam Prabhakaran, Andrew T. Boothroyd, Claudio Mazzoli, John M. Tranquada, Mark P. M. Dean, and Ian K. Robinson.
Real Space Imaging of Spin Stripe Domain Fluctuations in a Complex Oxide.
Phys. Rev. Lett. 127, 275301 (2021).

Tao Xie, Zhaoyu Liu, Yanhong Gu, Dongliang Gong, Huican Mao, Jing Liu, Cheng Hu, Xiaoyan Ma, Yuan Yao, Lin Zhao, Xingjiang Zhou, John Schneeloch, Genda Gu, Sergey Danilkin, Yifeng Yang, Huiqian Luo, and Shiliang Li.
Tracking the nematicity in cuprate superconductors: a resistivity study under uniaxial pressure.
Phys. Condens. Matter 34, 334001 (2022).

Jin Zhao, Yu-Lin Gan, Guang Yang, Yi-Gui Zhong, Cen-Yao Tang, Fa-Zhi Yang, Giao Ngoc Phan, Qiang-Tao Sui, Zhong Liu, Gang Li, Xiang-Gang Qiu, Qing-Hua Zhang, Jie Shen, Tian Qian, Li Lu, Lei Yan, Gen-Da Gu, and Hong Ding.
Continuously Doping Bi2Sr2CaCu2O8+δ into Electron-Doped Superconductor by CaH2 Annealing Method.
Chin. Phys. Lett. 39, 077403 (2022).

Yazhou Zhou, Jing Guo, Shu Cai, Jinyu Zhao, Genda Gu, Chengtian Lin, Hongtao Yan, Cheng Huang, Chongli Yang, Sijin Long, Yu Gong, Yanchun Li, Xiaodong Li, Qi Wu, Jiangping Hu, Xingjiang Zhou, Tao Xiang, and Liling Sun.
Quantum phase transition from superconducting to insulating-like state in a pressurized cuprate superconductor.
Nat. Phys. 18, 406–410 (2022).

2021

Dana Capitano, Zhixiang Hu, Yu Liu, Xiao Tong, Dmytro Nykypanchuk, Donald DiMarzio, and Cedomir Petrovic.
Synthesis and Characterization of Ultrathin FeTe2 Nanocrystals.
ACS Omega 6, 10537–10546 (2021).

Qianheng Du, Huixia Fu, Junzhang Ma, A. Chikina, M. Radovic, Binghai Yan, and C. Petrovic.
Surface conductivity in antiferromagnetic semiconductor CrSb2.
Phys. Rev. Research 2, 043085 (2020)

Qianheng Du, Lijun Wu, Huibo Cao, Chang-Jong Kang, Christie Nelson, Gheorghe Lucian Pascut, Tiglet Besara, Theo Siegrist, Kristjan Haule, Gabriel Kotliar, Igor Zaliznyak, Yimei Zhu, and Cedomir Petrovic.
Vacancy defect control of colossal thermopower in FeSb2.
npj Quantum Mater. 6, 13 (2021).

Qianheng Du, Xiao Tong, Yu Liu, and C. Petrovic.
Suppression of thermal conductivity and electronic correlations in Fe1−xRuxSb2 (0 ≤ x ≤ 0.6).
Appl. Phys. Lett. 118, 171904 (2021).

Qianheng Du and Cedomir Petrovic.
Optimal carrier concentration for FeSb2 colossal thermopower.
Appl. Phys. Lett. 118, 233901 (2021).

Zhixiang Hu, Qianheng Du, Yu Liu, D. Graf, and C. Petrovic.
High Fermi velocities and small cyclotron masses in LaAlGe.
Appl. Phys. Lett. 117, 222410 (2020).

Yangmu Li, Nader Zaki, Vasile O. Garlea, Andrei T. Savici, David Fobes, Zhijun Xu, Fernando Camino, Cedomir Petrovic, Genda Gu, Peter D. Johnson, John M. Tranquada, and Igor A. Zaliznyak.
Electronic properties of the bulk and surface states of Fe1+yTe1−xSex.
Nat. Mater. 20, 1221–1227 (2021).

Yu Liu, Hengxin Tan, Zhixiang Hu, Binghai Yan, and C. Petrovic.
Anomalous Hall effect in the weak-itinerant ferrimagnet FeCr2Te4.
Phys. Rev. B 103, 045106 (2021).

Yu Liu, Zhixiang Hu, Eli Stavitski, Klaus Attenkofer, and C. Petrovic.
Three-dimensional ferromagnetism and magnetotransport in van der Waals Mn-intercalated tantalum disufide.
Phys. Rev. B 103, 144432 (2021).

Yu Liu, Zhixiang Hu, Eli Stavitski, Klaus Attenkofer, and C. Petrovic.
Magnetic critical behavior and anomalous Hall effect in 2H−Co0.22TaS2 single crystals.
Phys. Rev. Research 3, 023181 (2021).

Yu Liu, Zhixiang Hu, Milinda Abeykoon, Eli Stavitski, Klaus Attenkofer, Eric D. Bauer, and C. Petrovic.
Polaronic transport and thermoelectricity in Mn3Si2Te6 single crystals.
Phys. Rev. B 103, 245122 (2021).

Sapkota, T. C. Sterling, P. M. Lozano, Yangmu Li, Huibo Cao, V. O. Garlea, D. Reznik, Qiang Li, I. A. Zaliznyak, G. D. Gu, and J. M. Tranquada.
Reinvestigation of crystal symmetry and fluctuations in La2CuO4.
Phys. Rev. B 104, 014304 (2021).

Alexei V. Tkachenko and Igor A. Zaliznyak.
Empty perovskites as Coulomb floppy networks: Entropic elasticity and negative thermal expansion.
Phys. Rev. B 103, 134106 (2021).

M. Tranquada.
Cuprate superconductors as viewed through a striped lens.
Adv. Phys. 69, 437–509 (2020).

John M. Tranquada, Mark P. M. Dean, and Qiang Li.
Superconductivity from Charge Order in Cuprates.
Phys. Soc. Jpn. 90, 111002 (2021).

A. Zaliznyak, E. Bozin, and A. V. Tkachenko.
Comment on “Colossal Pressure-Induced Softening in Scandium Fluoride”.
Phys. Rev. Lett. 126, 179601 (2021).

Michael E. Berkowitz, Brian S. Y. Kim, Guangxin Ni, Alexander S. McLeod, Chiu Fan Bowen Lo, Zhiyuan Sun, Genda Gu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew J. Millis, James C. Hone, Michael M. Fogler, Richard D. Averitt, and D. N. Basov.
Hyperbolic Cooper-Pair Polaritons in Planar Graphene/Cuprate Plasmonic Cavities.
Nano Lett. 21, 308–316 (2021).

Boschini, M. Minola, R. Sutarto, E. Schierle, M. Bluschke, S. Das, Y. Yang, M. Michiardi, Y. C. Shao, X. Feng, S. Ono, R. D. Zhong, J. A. Schneeloch, G. D. Gu, E. Weschke, F. He, Y. D. Chuang, B. Keimer, A. Damascelli, A. Frano, and E. H. da Silva Neto.
Dynamic electron correlations with charge order wavelength along all directions in the copper oxide plane.
Nat. Commun. 12, 597 (2021).

Damianos Chatzopoulos, Doohee Cho, Koen M. Bastiaans, Gorm O. Steffensen, Damian Bouwmeester, Alireza Akbari, Genda Gu, Jens Paaske, Brian M. Andersen, and Milan P. Allan.
Spatially dispersing Yu-Shiba-Rusinov states in the unconventional superconductor FeTe0.55Se0.45.
Nat. Commun. 12, 298 (2021).

Shaobo Cheng, Xing Li, Changsong Xu, Yu Liu, Marco Beleggia, Lijun Wu, Wenbin Wang, Cedomir Petrovic, Laurent Bellaiche, Jing Tao, and Yimei Zhu.
Coexistence and Coupling of Multiple Charge Orderings and Spin States in Hexagonal Ferrite.
Nano Lett. 21, 5782–5787 (2021).

Yi Xue Chong, Xiaolong Liu, Rahul Sharma, Andrey Kostin, Genda Gu, K. Fujita, J. C. Seamus Davis, and Peter O. Sprau.
Severe Dirac Mass Gap Suppression in Sb2Te3-Based Quantum Anomalous Hall Materials.
Nano Lett. 20, 8001–8007 (2020).

Corasaniti, R. Yang, Z. Hu, M. Abeykoon, C. Petrovic, and L. Degiorgi.
Evidence for correlation effects in noncentrosymmetric type-II Weyl semimetals.
Phys. Rev. B 104, L121112 (2021).

Sanja Djurdjic Mijin, A. M. Milinda Abeykoon, Andrijana Solajic, Ana Milosavljevic, Jelena Pesic, Yu Liu, Cedomir Petrovic, Zoran V. Popovic, and Nenad Lazarevic.
Short-Range Order in VI3.
Inorg. Chem. 59, 16265–16271 (2020).

Djurdjic Mijin, A. Baum, J. Bekaert, A. Solajic, J. Pesic, Y. Liu, Ge He, M. V. Milosevic, C. Petrovic, Z. V. Popovic, R. Hackl, and N. Lazarevic.
Probing charge density wave phases and the Mott transition in 1T − TaS2 by inelastic light scattering.
Phys. Rev. B 103, 245133 (2021).

Peng Fan, Fazhi Yang, Guojian Qian, Hui Chen, Yu-Yang Zhang, Geng Li, Zihao Huang, Yuqing Xing, Lingyuan Kong, Wenyao Liu, Kun Jiang, Chengmin Shen, Shixuan Du, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Ziqiang Wang, Hong Ding, and Hong-Jun Gao.
Observation of magnetic adatom-induced Majorana vortex and its hybridization with field-induced Majorana vortex in an iron-based superconductor.
Nat. Commun. 12, 1348 (2021).

Tim Gazdic, Ivan Maggio-Aprile, Genda Gu, and Christoph Renner.
Wang-MacDonald d-Wave Vortex Cores Observed in Heavily Overdoped Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Phys. Rev. X 11, 031040 (2021).

Shunsuke Hasegawa, Shohei Hayashida, Shinichiro Asai, Masato Matsuura, Zaliznyak Igor, and Takatsugu Masuda.
Nontrivial temperature dependence of magnetic anisotropy in multiferroic Ba2MnGe2O7.
Phys. Rev. Research 3, L032023 (2021).

https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevResearch.3.L032023
Xinguo Hong, Matt Newville, Yang Ding, Dongzhou Zhang, Tetsuo Irifune, Genda Gu, and Ho-Kwang Mao.
Origin of the isostructural electronic states of the topological insulator Bi2Te3.
Phys. Rev. B 102, 134110 (2020).

T E Kidd, P V Lukashev, L Stuelke, C Gorgen, S Roberts, G Gu, and A J Stollenwerk.
Diffusion energy barrier of Au on Bi2Se3: theory and experiment.
Phys. Scr. 96, 125708 (2021).

Chung Koo Kim, Jonathan D. Denlinger, Asish K. Kundu, Genda Gu, and Tonica Valla.
Absence of a Dirac gap in ferromagnetic Crx(Bi0.1Sb0.9)2−xTe3.
Appl. Phys. 129, 083902 (2021).

Konstantinova, L. Wu, W. G. Yin, J. Tao, G. D. Gu, X. J. Wang, Jie Yang, I. A. Zaliznyak, and Y. Zhu.
Photoinduced Dirac semimetal in ZrTe5.
npj Quantum Mater. 5, 80 (2020).

Tatiana Konstantinova, Lijun Wu, Weiguo Yin, Jing Tao, Genda Gu, Igor Zaliznyak, and Yimei Zhu.
Photoinduced Topological Insulator to Dirac Semimetal Transition in ZrTe5.
Microsc. Microanal. 27, 2718–2719 (2021).

Asish K. Kundu, Genda Gu, and Tonica Valla.
Quantum Size Effects, Multiple Dirac Cones, and Edge States in Ultrathin Bi(110) Films.
ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 33627–33634 (2021).

Man Li, Nan Xu, Jianfeng Zhang, Rui Lou, Ming Shi, Lijun Li, Hechang Lei, Cedomir Petrovic, Zhonghao Liu, Kai Liu, Yaobo Huang, and Shancai Wang.
Quantization of the band at the surface of charge density wave material 2H-TaSe2.
Chinese Phys. B 30, 047305 (2021).

M. Lozano, G. D. Gu, J. M. Tranquada, and Qiang Li.
Experimental evidence that zinc impurities pin pair-density-wave order in La2−xBaxCuO4.
Phys. Rev. B 103, L020502 (2021).

Nathan J. McLaughlin, Hailong Wang, Mengqi Huang, Eric Lee-Wong, Lunhui Hu, Hanyi Lu, Gerald Q. Yan, Genda Gu, Congjun Wu, Yi-Zhuang You, and Chun-hui Rita Du.
Strong Correlation Between Superconductivity and Ferromagnetism in an Fe-Chalcogenide Superconductor.
Nano Lett. 21, 7277–7283 (2021).

Miao, G. Fabbris, R. J. Koch, D. G. Mazzone, C. S. Nelson, R. Acevedo-Esteves, G. D. Gu, Y. Li, T. Yilmaz, K. Kaznatcheev, E. Vescovo, M. Oda, T. Kurosawa, N. Momono, T. Assefa, I. K. Robinson, E. S. Bozin, J. M. Tranquada, P. D. Johnson, and M. P. M. Dean.
Charge density waves in cuprate superconductors beyond the critical doping.
npj Quantum Mater. 6, 31 (2021).

Ana Milosavljevic, Andrijana Solajic, Bojana Visic, Marko Opacic, Jelena Pesic, Yu Liu, Cedomir Petrovic, Zoran V. Popovic, and Nenad Lazarevic.
Vacancies and spin–phonon coupling in CrSi0.8Ge0.1Te3.
Raman Spectrosc. 51, 2153–2160 (2020).

Rubyann Olmos, Jose A. Delgado, Hector Iturriaga, Luis M. Martinez, Christian L. Saiz, L. Shao, Y. Liu, C. Petrovic, and Srinivasa R. Singamaneni.
Critical phenomena of the layered ferrimagnet Mn3Si2Te6 following proton irradiation.
Appl. Phys. 130, 013902 (2021).
Nicola Poccia, Shu Yang Frank Zhao, Hyobin Yoo, Xiaojing Huang, Hanfei Yan, Yong S. Chu, Ruidan Zhong, Genda Gu, Claudio Mazzoli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gaetano Campi, Valerii M. Vinokur, and Philip Kim.
Spatially correlated incommensurate lattice modulations in an atomically thin high-temperature Bi2.1Sr1.9CaCu2.0O8+y superconductor.
Phys. Rev. Materials 4, 114007 (2020).

Bryan Rachmilowitz, He Zhao, Zheng Ren, Hong Li, Konrad H. Thomas, John Marangola, Shang Gao, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Christian Flindt, and Ilija Zeljkovic.
Coulomb blockade effects in a topological insulator grown on a high-Tc cuprate superconductor.
npj Quantum Mater. 5, 72 (2020).

J. Reber, J. D. Rameau, C. Petrovic, Hasnain Hafiz, M. Lindroos, A. Bansil, and P. D. Johnson.
Superconducting pairing mechanism in CeCoIn5 revisited.
Phys. Rev. B 102, 205112 (2020).

Shen, G. Fabbris, H. Miao, Y. Cao, D. Meyers, D. G. Mazzone, T. Assefa, X. M. Chen, K. Kisslinger, D. Prabhakaran, A. T. Boothroyd, J. M. Tranquada, W. Hu, A. M. Barbour, S. B. Wilkins, C. Mazzoli, I. K. Robinson, and M. P. M. Dean.
Charge Condensation and Lattice Coupling Drives Stripe Formation in Nickelates.
Phys. Rev. Lett. 126, 177601 (2021).

Valla, P. Pervan, I. Pletikosic, I. K. Drozdov, Asish K. Kundu, Zebin Wu, and G. D. Gu.
Hole-like Fermi surface in the overdoped non-superconducting Bi1.8Pb0.4Sr2CuO6+δ.
Europhys. Lett. 134, 17002 (2021).

Dongfei Wang, Jens Wiebe, Ruidan Zhong, Genda Gu, and Roland Wiesendanger.
Spin-Polarized Yu-Shiba-Rusinov States in an Iron-Based Superconductor.
Phys. Rev. Lett. 126, 076802 (2021).

Dongfei Wang, Ruidan Zhong, Genda Gu, and Roland Wiesendanger.
Surface orbital order and chemical potential inhomogeneity of the iron-based superconductor FeTe0.55Se0.45 investigated with special STM tips.
Phys. Rev. Research 3, L032055 (2021).

Yan-Ting Wang, Jay C. LeFebvre, Ethan Y. Cho, Stephen J. McCoy, Hao Li, Genda Gu, Kazuo Kadowaki, and Shane A. Cybart.
Fabrication of Bi2Sr2CaCu2O8+x ab-Plane Josephson Junctions by a Focused Helium Ion Beam.
IEEE Trans. Appl. Supercond. 31, 1–4 (2021).

Yang, M. Corasaniti, L. Wu, Q. Du, Y. Zhu, C. Petrovic, and L. Degiorgi.
Ingredients for enhanced thermoelectric power at cryotemperatures in the correlated semiconductor CoSbS revealed by its optical response.
Phys. Rev. B 103, L161111 (2021).

Nader Zaki, Genda Gu, Alexei Tsvelik, Congjun Wu, and Peter D. Johnson.
Time-reversal symmetry breaking in the Fe-chalcogenide superconductors.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 118, e2007241118 (2021).

He Zhao, Hong Li, Lianyang Dong, Binjie Xu, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Minghu Fang, Genda Gu, John Harter, Stephen D. Wilson, Ziqiang Wang, and Ilija Zeljkovic.
Nematic transition and nanoscale suppression of superconductivity in Fe(Te,Se).

Nat. Phys. 17, 903–908 (2021).

Yuying Zhu, Menghan Liao, Qinghua Zhang, Hong-Yi Xie, Fanqi Meng, Yaowu Liu, Zhonghua Bai, Shuaihua Ji, Jin Zhang, Kaili Jiang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Genda Gu, Lin Gu, Xucun Ma, Ding Zhang, and Qi-Kun Xue.
Presence of s-Wave Pairing in Josephson Junctions Made of Twisted Ultrathin Bi2Sr2CaCu2O8+x Flakes.
Phys. Rev. X 11, 031011 (2021).

Zonno, F. Boschini, E. Razzoli, S. K. Y. Dufresne, M. Michiardi, M. X. Na, T. M. Pedersen, S. Gorovikov, S. Gonzalez, G. Di Santo, L. Petaccia, M. Schneider, D. Wong, P. Dosanjh, Y. Yoshida, H. Eisaki, R. D. Zhong, J. A. Schneeloch, G. D. Gu, A. K. Mills, S. Zhdanovich, G. Levy, D. J. Jones, and A. Damascelli.
Ubiquitous suppression of the nodal coherent spectral weight in Bi-based cuprates.
Phys. Rev. B 103, 155109 (2021).

2020

Daniel F. Agterberg, J.C. Seamus Davis, Stephen D. Edkins, Eduardo Fradkin, Dale J. Van Harlingen, Steven A. Kivelson, Patrick A. Lee, Leo Radzihovsky, John M. Tranquada, and Yuxuan Wang.
The Physics of Pair-Density Waves: Cuprate Superconductors and Beyond.
Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 11, 231–270 (2020).

Zhixiang Hu, D. Graf, Yu Liu, and C. Petrovic.
Three-dimensional Fermi surface and small effective masses in Mo8Ga41.
Appl. Phys. Lett. 116, 202601 (2020).

Yangmu Li, Jie Wu, Fernando Camino, G. D. Gu, Ivan Bozovic, and John M. Tranquada.
Large surface conductance and superconductivity in topological insulator microstructures.
Appl. Phys. Lett. 115, 173507 (2019).

 Yangmu Li, Qi Wang, Lisa DeBeer-Schmitt, Zurab Guguchia, Ryan D. Desautels, Jia-Xin Yin, Qianheng Du, Weijun Ren, Xinguo Zhao, Zhidong Zhang, Igor A. Zaliznyak, Cedomir Petrovic, Weiguo Yin, M. Zahid Hasan, Hechang Lei, and John M. Tranquada.
Magnetic-Field Control of Topological Electronic Response near Room Temperature in Correlated Kagome Magnets.
Phys. Rev. Lett. 123, 196604 (2019).

Yu Liu, Milinda Abeykoon, and C. Petrovic.
Critical behavior and magnetocaloric effect in VI3.
Phys. Rev. Research 2, 013013 (2020).

Yu Liu, Zhixiang Hu, and C. Petrovic.
Anisotropic magnetocaloric effect and critical behavior in CrSbSe3.
Phys. Rev. B 102, 014425 (2020).

Yu Liu and C. Petrovic.
Anisotropic magnetocaloric effect and critical behavior in CrCl3.
Phys. Rev. B 102, 014424 (2020).

Yu Liu, R. J. Koch, Zhixiang Hu, Niraj Aryal, Eli Stavitski, Xiao Tong, Klaus Attenkofer, E. S. Bozin, Weiguo Yin, and C. Petrovic.
Three-dimensional Ising ferrimagnetism of Cr-Fe-Cr trimers in FeCr2Te4.
Phys. Rev. B 102, 085158 (2020).

M. Merritt, D. Reznik, V. O. Garlea, G. D. Gu, and J. M. Tranquada.
Nature and impact of stripe freezing in La1.67Sr0.33NiO4.
Phys. Rev. B 100, 195122 (2019).

E. Nikitin, Tao Xie, A. Podlesnyak, and I. A. Zaliznyak.
Experimental observation of magnetic dimers in diluted Yb:YAlO3.
Phys. Rev. B 101, 245150 (2020).

Sapkota, L. Classen, M. B. Stone, A. T. Savici, V. O. Garlea, Aifeng Wang, J. M.
Tranquada, C. Petrovic, and I. A. Zaliznyak.
Signatures of coupling between spin waves and Dirac fermions in YbMnBi2.
Phys. Rev. B 101, 041111 (2020).

Sapkota, Y. Li, B. L. Winn, A. Podlesnyak, Guangyong Xu, Zhijun Xu, Kejing Ran, Tong Chen, Jian Sun, Jinsheng Wen, Lihua Wu, Jihui Yang, Qiang Li, G. D. Gu, and J. M. Tranquada.
Electron-phonon coupling and superconductivity in the doped topological crystalline insulator (Pb0.5Sn0.5)1−xInxTe.
Phys. Rev. B 102, 104511 (2020).

G. Sergeicheva, S. S. Sosin, D. I. Gorbunov, S. Zherlitsyn, G. D. Gu, and I. A. Zaliznyak.
Unexpected magnetic phase in the weakly ordered spin-1/2 chain cuprate Sr2CuO3.
Phys. Rev. B 101, 201107 (2020).

M. Tranquada, Guangyong Xu, and I. A. Zaliznyak.
Magnetism and superconductivity in Fe1+yTe1−xSex.
Phys. Condens. Matter 32, 374003 (2020).

Aifeng Wang, Sviatoslav Baranets, Yu Liu, Xiao Tong, E. Stavitski, Jing Zhang, Yisheng Chai, Wei-Guo Yin, Svilen Bobev, and C. Petrovic.
Magnetic mixed valent semimetal EuZnSb2 with Dirac states in the band structure.
Phys. Rev. Research 2, 033462 (2020).

David Wendt, Emil Bozin, Joerg Neuefeind, Katharine Page, Wei Ku, Limin Wang, Brent Fultz, Alexei V. Tkachenko, and Igor A. Zaliznyak.
Entropic elasticity and negative thermal expansion in a simple cubic crystal.
Sci. Adv. 5, aay2748 (2019).

A. Assefa, Y. Cao, J. Diao, R. J. Harder, W. Cha, K. Kisslinger, G. D. Gu, J. M. Tranquada, M. P. M. Dean, and I. K. Robinson.
Scaling behavior of low-temperature orthorhombic domains in the prototypical high-temperature superconductor La1.875Ba0.125CuO4.
Phys. Rev. B 101, 054104 (2020).

Auvray, B. Loret, S. Benhabib, M. Cazayous, R. D. Zhong, J. Schneeloch, G. D. Gu, A. Forget, D. Colson, I. Paul, A. Sacuto, and Y. Gallais.
Nematic fluctuations in the cuprate superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Nat. Commun. 10, 5209 (2019).

Lu Chen, Ziji Xiang, Colin Tinsman, Bin Lei, Xianhui Chen, G. D. Gu, and Lu Li.
Spontaneous Nernst effect in the iron-based superconductor Fe1+yTe1−xSex.
Phys. Rev. B 102, 054503 (2020).

Kevin A. Cremin, Jingdi Zhang, Christopher C. Homes, G. D. Gu, Zhiyuan Sun, Michael M. Fogler, Andrew J. Millis, D. N. Basov, and Richard D. Averitt.
Photoenhanced metastable c-axis electrodynamics in stripe-ordered cuprate La1.885Ba0.115CuO4.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116, 19875–19879 (2019).

Zengyi Du, Hui Li, Sang Hyun Joo, Elizabeth P. Donoway, Jinho Lee, J. C. Seamus Davis, Genda Gu, Peter D. Johnson, and Kazuhiro Fujita.
Imaging the energy gap modulations of the cuprate pair-density-wave state.
Nature 580, 65–70 (2020).

Fujita, I. Drozdov, Z. Du, H. Li, S.-H. Joo, J. Lee, G. Gu, P. D. Johnson, and T. Valla.
Combined spectroscopic imaging STM and ARPES study of different gaps measured in the cuprate phase diagram.
Phys. Rev. B 101, 045136 (2020).

Qiang Gao, Hongtao Yan, Jing Liu, Ping Ai, Yongqing Cai, Cong Li, Xiangyu Luo, Cheng Hu, Chunyao Song, Jianwei Huang, Hongtao Rong, Yuan Huang, Qingyan Wang, Guodong Liu, Genda Gu, Fengfeng Zhang, Feng Yang, Shenjin Zhang, Qinjun Peng, Zuyan Xu, Lin Zhao, Tao Xiang, and X. J. Zhou.
Selective hybridization between the main band and the superstructure band in the Bi2Sr2CaCu2O8+δ superconductor.
Phys. Rev. B 101, 014513 (2020).

Gheidi, K. Akintola, A. C. Y. Fang, Shyam Sundar, A. M. Cote, S. R. Dunsiger, G. D. Gu, and J. E. Sonier.
Absence of μSR evidence for magnetic order in the pseudogap phase of Bi2+xSr2−xCaCu2O8+δ.
Phys. Rev. B 101, 184511 (2020).

Guguchia, D. Das, C. N. Wang, T. Adachi, N. Kitajima, M. Elender, F. Brückner, S. Ghosh, V. Grinenko, T. Shiroka, M. Müller, C. Mudry, C. Baines, M. Bartkowiak, Y. Koike, A. Amato, J. M. Tranquada, H.-H. Klauss, C. W. Hicks, and H. Luetkens.
Using Uniaxial Stress to Probe the Relationship between Competing Superconducting States in a Cuprate with Spin-stripe Order.
Phys. Rev. Lett. 125, 097005 (2020).

Jing Guo, Yazhou Zhou, Cheng Huang, Shu Cai, Yutao Sheng, Genda Gu, Chongli Yang, Gongchang Lin, Ke Yang, Aiguo Li, Qi Wu, Tao Xiang, and Liling Sun.
Crossover from two-dimensional to three-dimensional superconducting states in bismuth-based cuprate superconductor.
Nat. Phys. 16, 295–300 (2020).

Myung-Geun Han, Joseph A. Garlow, Yu Liu, Huiqin Zhang, Jun Li, Donald DiMarzio, Mark W. Knight, Cedomir Petrovic, Deep Jariwala, and Yimei Zhu.
Topological Magnetic-Spin Textures in Two-Dimensional van der Waals Cr2Ge2Te6.
Nano Lett. 19, 7859–7865 (2019).

Xinguo Hong, Matt Newville, Yang Ding, Tetsuo Irifune, Genda Gu, and Ho-Kwang Mao.
Distinct intermediate states in the isostructural R−3m phase of the topological insulator Bi2Se3 at high pressure.
Phys. Rev. B 101, 214107 (2020).

Ali A. Husain, Matteo Mitrano, Melinda S. Rak, Samantha Rubeck, Bruno Uchoa, Katia March, Christian Dwyer, John Schneeloch, Ruidan Zhong, G. D. Gu, and Peter Abbamonte.
Crossover of Charge Fluctuations across the Strange Metal Phase Diagram.
Phys. Rev. X 9, 041062 (2019).

Lingyuan Kong, Shiyu Zhu, Michael Papaj, Hui Chen, Lu Cao, Hiroki Isobe, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Peng Fan, Yujie Sun, Shixuan Du, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Hong-Jun Gao, and Hong Ding.
Half-integer level shift of vortex bound states in an iron-based superconductor.
Nat. Phys. 15, 1181–1187 (2019).

Asish K. Kundu, Ze-Bin Wu, Ilya Drozdov, Genda Gu, and Tonica Valla.
Origin of Suppression of Proximity-Induced Superconductivity in Bi/Bi2Sr2CaCu2O8+δ Heterostructures.
Adv. Quantum Technol. 3, 2000038 (2020).

Asish K. Kundu, and Yu Liu, and C. Petrovic, and T. Valla.
Valence band electronic structure of the van der Waals ferromagnetic insulators: VI3 and CrI3.
Sci. Rep. 10, 15602 (2020).

Jooseop Lee, Karel Prokeš, Sohee Park, Igor Zaliznyak, Sachith Dissanayake, Masaaki Matsuda, Matthias Frontzek, Stanislav Stoupin, Greta L. Chappell, Ryan E. Baumbach, Changwon Park, John A. Mydosh, Garrett E. Granroth, and Jacob P. C. Ruff.
Charge density wave with anomalous temperature dependence in UPt2Si2.
Phys. Rev. B 102, 041112(R) (2020).

Q. Lin, H. Miao, D. G. Mazzone, G. D. Gu, A. Nag, A. C. Walters, M. Garcia-Fernandez, A. Barbour, J. Pelliciari, I. Jarrige, M. Oda, K. Kurosawa, N. Momono, Ke-Jin Zhou, V. Bisogni, X. Liu, and M. P. M. Dean.
Strongly Correlated Charge Density Wave in La2−xSrxCuO4 Evidenced by Doping-Dependent Phonon Anomaly.
Phys. Rev. Lett. 124, 207005 (2020).

Loret, N. Auvray, G. D. Gu, A. Forget, D. Colson, M. Cazayous, Y. Gallais, I. Paul, M. Civelli, and A. Sacuto.
Universal relationship between the energy scales of the pseudogap phase, the superconducting state, and the charge-density-wave order in copper oxide superconductors.
Phys. Rev. B 101, 214520 (2020).

Yongchang Ma, Dong Wu, Cuimin Lu, and Cedomir Petrovic.
The electric pulses induced multi-resistance states in the hysteresis temperature range of 1T-TaS2 and 1T-TaS1.6Se0.4.
Appl. Phys. Lett. 116, 171906 (2020).

M. Martinez, H. Iturriaga, R. Olmos, L. Shao, Y. Liu, Thuc T. Mai, C. Petrovic, Angela R. Hight Walker, and S. R. Singamaneni.
Enhanced magnetization in proton irradiated Mn3Si2Te6 van der Waals crystals.
Appl. Phys. Lett. 116, 172404 (2020).

M. Merritt, J.-P. Castellan, T. Keller, S. R. Park, J. A. Fernandez-Baca, G. D. Gu, and D. Reznik.
Low-energy phonons in Bi2Sr2CaCu2O8+δ and their possible interaction with electrons measured by inelastic neutron scattering.
Phys. Rev. B 100, 144502 (2019).

M. Merritt, A. D. Christianson, A. Banerjee, G. D. Gu, A. S. Mishchenko, and D. Reznik.
Giant electron–phonon coupling of the breathing plane oxygen phonons in the dynamic stripe phase of La1.67Sr0.33NiO4.
Sci. Rep. 10, 11426 (2020).

Ana Milosavljevic, Andrijana Solajic, Bojana Visic, Marko Opacic, Jelena Pesic, Yu Liu, Cedomir Petrovic, Zoran V. Popovic, and Nenad Lazarevic.
Vacancies and spin–phonon coupling in CrSi0.8Ge0.1Te3.
Raman Spectrosc. 51, 2153 (2020).

Matteo Mitrano, Sangjun Lee, Ali A. Husain, Minhui Zhu, Gilberto de la Pena Munoz, Stella X.-L. Sun, Young Il Joe, Alexander H. Reid, Scott F. Wandel, Giacomo Coslovich, William Schlotter, Tim van Driel, John Schneeloch, G. D. Gu, Nigel Goldenfeld, and Peter Abbamonte.
Evidence for photoinduced sliding of the charge-order condensate in La1.875Ba0.125CuO4.
Phys. Rev. B 100, 205125 (2019).

Nambu, J. Barker, Y. Okino, T. Kikkawa, Y. Shiomi, M. Enderle, T. Weber, B. Winn, M. Graves-Brook, J. M. Tranquada, T. Ziman, M. Fujita, G. E. W. Bauer, E. Saitoh, and K. Kakurai.
Observation of Magnon Polarization.
Phys. Rev. Lett. 125, 027201 (2020).

Toshinori Ozaki, Lijun Wu, Genda Gu, and Qiang Li.
Ion irradiation of iron chalcogenide superconducting films.
Supercond. Sci. Technol. 33, 094008 (2020).

Se Young Park, Dong Seob Kim, Yu Liu, Jinwoong Hwang, Younghak Kim, Wondong Kim, Jae-Young Kim, Cedomir Petrovic, Choongyu Hwang, Sung-Kwan Mo, Hyung-jun Kim, Byoung-Chul Min, Hyun Cheol Koo, Joonyeon Chang, Chaun Jang, Jun Woo Choi, and Hyejin Ryu.
Controlling the Magnetic Anisotropy of the van der Waals Ferromagnet Fe3GeTe2 through Hole Doping.
Nano Lett. 20, 95–100 (2020).

Bryan Rachmilowitz, He Zhao, Hong Li, Alexander LaFleur, J. Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, and Ilija Zeljkovic.
Proximity-induced superconductivity in a topological crystalline insulator.
Phys. Rev. B 100, 241402(R) (2019).

J. Reber, X. Zhou, N. C. Plumb, S. Parham, J. A. Waugh, Y. Cao, Z. Sun, H. Li, Q. Wang, J. S. Wen, Z. J. Xu, G. Gu, Y. Yoshida, H. Eisaki, G. B. Arnold, and D. S. Dessau.
A unified form of low-energy nodal electronic interactions in hole-doped cuprate superconductors.
Nat. Commun. 10, 5737 (2019).

Ian Robinson, Tadesse A. Assefa, Yue Cao, Genda Gu, Ross Harder, Evan Maxey, and Mark P. M. Dean.
Domain Texture of the Orthorhombic Phase of La2−xBaxCuO4.
Supercond. Nov. Magn. 33, 99–106 (2020).

Santos-Cottin, M. Padlewski, E. Martino, S. Ben David, F. Le Mardele, F. Capitani, F. Borondics, M. D. Bachmann, C. Putzke, P. J. W. Moll, R. D. Zhong, G. D. Gu, H. Berger, M. Orlita, C. C. Homes, Z. Rukelj, and Ana Akrap.
Probing intraband excitations in ZrTe5: A high-pressure infrared and transport study.
Phys. Rev. B 101, 125205 (2020).

Sehun Seo, Heesung Noh, Ning Li, Jianyi Jiang, Chiara Tarantini, Ruochen Shi, Soon-Gil Jung, Myeong Jun Oh, Mengchao Liu, Jongmin Lee, Genda Gu, Youn Jung Jo, Tuson Park, Eric E. Hellstrom, Peng Gao, and Sanghan Lee.
Artificially engineered nanostrain in FeSexTe1-x superconductor thin films for supercurrent enhancement.
NPG Asia Mater. 12, 7 (2020).

Resta A. Susilo, Bo Gyu Jang, Jiajia Feng, Qianheng Du, Zhipeng Yan, Hongliang Dong, Mingzhi Yuan, Cedomir Petrovic, Ji Hoon Shim, Duck Young Kim, and Bin Chen.
Band gap crossover and insulator–metal transition in the compressed layered CrPS4.
npj Quantum Mater. 5, 58 (2020).

Valla, I. Pletikosic, I. K. Drozdov, and G. D. Gu.
Reconstruction of the Bi2Sr2CaCu2O8+δ Fermi surface.
Phys. Rev. B 100, 241112(R) (2019).

Valla, I. K. Drozdov, and G. D. Gu.
Disappearance of superconductivity due to vanishing coupling in the overdoped Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Nat. Commun. 11, 569 (2020).

Siyuan Wan, Qiangqiang Gu, Huazhou Li, Huan Yang, J. Schneeloch, R. D. Zhong, G. D. Gu, and Hai-Hu Wen.
Twofold symmetry of proximity-induced superconductivity in Bi2Te3/Bi2Sr2CaCu2O8+δ heterostructures revealed by scanning tunneling microscopy.
Phys. Rev. B 101, 220503(R) (2020).

Zhenyu Wang, Jorge Olivares Rodriguez, Lin Jiao, Sean Howard, Martin Graham, G. D. Gu, Taylor L. Hughes, Dirk K. Morr, and Vidya Madhavan.
Evidence for dispersing 1D Majorana channels in an iron-based superconductor.
Science 367, 104–108 (2020).

Qi Wang, Qianheng Du, Cedomir Petrovic, and Hechang Lei.
Physical Properties of Half-Heusler Antiferromagnet MnPtSn Single Crystal.
Chin. Phys. Lett. 37, 027502 (2020).

Wu, A. T. Bollinger, X. He, G. D. Gu, H. Miao, M. P. M. Dean, I. K. Robinson, and I. Bozovic.
Angle-Resolved Transport Measurements Reveal Electronic Nematicity in Cuprate Superconductors.
Supercond. Nov. Magn. 33, 87–92 (2020).

Hui Yan, Nozomi Shirato, Xiangde Zhu, Daniel Rosenmann, Xiao Tong, Weihe Xu, Cedomir Petrovic, Volker Rose, and Evgeny Nazaretski.
X-ray Assisted Scanning Tunneling Microscopy and Its Applications for Materials Science: The First Results on Cu Doped ZrTe3.
Crystals 9, 588 (2019).

Yang, M. Corasaniti, C. C. Le, Z. Y. Liao, A. F. Wang, Q. Du, C. Petrovic, X. G. Qiu, J. P. Hu, and L. Degiorgi.
Spin-Canting-Induced Band Reconstruction in the Dirac Material Ca1−xNaxMnBi2.
Phys. Rev. Lett. 124, 137201 (2020).

Yilmaz, G. D. Gu, E. Vescovo, K. Kaznatcheev, and B. Sinkovic.
Photon energy and polarization-dependent electronic structure of Cr-doped Bi2Se3.
Phys. Rev. Materials 4, 024201 (2020).

Yijun Yu, Liguo Ma, Peng Cai, Ruidan Zhong, Cun Ye, Jian Shen, G. D. Gu, Xian Hui Chen, and Yuanbo Zhang.
High-temperature superconductivity in monolayer Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Nature 575, 156–163 (2019).

Wenjie Zhang, Peipei Wang, Brian Skinner, Ran Bi, Vladyslav Kozii, Chang-Woo Cho, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Dapeng Yu, Genda Gu, Liang Fu, Xiaosong Wu, and Liyuan Zhang.
Observation of a thermoelectric Hall plateau in the extreme quantum limit.
Nat. Commun. 11, 1046 (2020).

Wenjie Zhang, Peipei Wang, Genda Gu, Xiaosong Wu, and Liyuan Zhang.
Negative longitudinal magnetothermopower in the topological semimetal ZrTe5.
Phys. Rev. B 102, 115147 (2020).

Yigui Zhong, Jianyu Guan, Jin Zhao, Cenyao Tang, Zhicheng Rao, Haijiang Liu, Jian-hao Zhang, Sen Li, Zhengyu Weng, Genda Gu, Yujie Sun, and Hong Ding.
Anomalous doping evolution of nodal dispersion revealed by in situ ARPES on continuously doped cuprates.
Phys. Rev. B 100, 184504 (2019).

Shiyu Zhu, Lingyuan Kong, Lu Cao, Hui Chen, Michael Papaj, Shixuan Du, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Chengmin Shen, Fazhi Yang, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Yu-Yang Zhang, Hong Ding, and Hong-Jun Gao.
Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconductor.
Science 367, 189–192 (2020).

2019

Ping Ai, Qiang Gao, Jing Liu, Yuxiao Zhang, Cong Li, Jianwei Huang, Chunyao Song, Hongtao Yan, Lin Zhao, Guo-Dong Liu, Gen-Da Gu, Feng-Feng Zhang, Feng Yang, Qin-Jun Peng, Zu-Yan Xu, and Xing-Jiang Zhou.
Distinct Superconducting Gap on Two Bilayer-Split Fermi Surface Sheets in Bi2Sr2CaCu2O8+δ Superconductor.
Chin. Phys. Lett. 36, 067402 (2019).

E. S. Bozin, W. G. Yin, R. J. Koch, M. Abeykoon, Y. S. Hor, H. Zheng, H. C. Lei, C. Petrovic, J. F. Mitchell, and S. J. L. Billinge.
Local orbital degeneracy lifting as a precursor to an orbital-selective Peierls transition.
Nat. Commun. 10, 3638 (2019).

X. M. Chen, C. Mazzoli, Y. Cao, V. Thampy, A. M. Barbour, W. Hu, M. Lu, T. A. Assefa, H. Miao, G. Fabbris, G. D. Gu, J. M. Tranquada, M. P. M. Dean, S. B. Wilkins, and I. K. Robinson.
Charge density wave memory in a cuprate superconductor.
Nat. Commun. 10, 1435 (2019).

D. Cho, K. M. Bastiaans, D. Chatzopoulos, G. D. Gu, and M. P. Allan.
A strongly inhomogeneous superfluid in an iron-based superconductor.
Nature 571, 541–545 (2019).

M. Corasaniti, R. Yang, A. Pal, M. Chinotti, L. Degiorgi, A. Wang, and C. Petrovic.
Fermi surface gapping in the Dirac material Ca1−xNaxMnBi2.
Phys. Rev. B 100, 041107 (2019).

Kevin A. Cremin, Jingdi Zhang, Christopher C. Homes, G. D. Gu, Zhiyuan Sun, Michael M. Fogler, Andrew J. Millis, D. N. Basov, and Richard D. Averitt.
Photoenhanced metastable c-axis electrodynamics in stripe-ordered cuprate La1.885Ba0.115CuO4.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116, 19875–19879 (2019).

I. K. Drozdov, I. Pletikosi ́c, C. K. Kim, K. Fujita, G. D. Gu, J. C. S ́eamus Davis, P. D. Johnson, I. Boˇzovi ́c, and T. Valla.
Phase diagram of Bi2Sr2CaCu2O8+δ revisited.
Nat. Commun. 9, 5210 (2018).

Qianheng Du, Milinda Abeykoon, Yu Liu, G. Kotliar, and C. Petrovic.
Low-Temperature Thermopower in CoSbS.
Phys. Rev. Lett. 123, 076602 (2019).

S. Freutel, J. D. Rameau, L. Rettig, I. Avigo, M. Ligges, Y. Yoshida, H. Eisaki, J. Schneeloch, R. D. Zhong, Z. J. Xu, G. D. Gu, U. Bovensiepen, and P. D. Johnson.
Optical perturbation of the hole pockets in the underdoped high-Tc superconducting cuprates.
Phys. Rev. B 99, 081116(R) (2019).

W. J. Gannon, I. A. Zaliznyak, L. S. Wu, A. E. Feiguin, A. M. Tsvelik, F. Demmel, Y. Qiu, J. R. D. Copley, M. S. Kim, and M. C. Aronson.
Spinon confinement and a sharp longitudinal mode in Yb2Pt2 Pb in magnetic fields.
Nat. Commun. 10, 1123 (2019).
Mason J. Gray, Josef Freudenstein, Shu Yang F. Zhao, Ryan O’Connor, Samuel Jenkins, Narendra Kumar, Marcel Hoek, Abigail Kopec, Soonsang Huh, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ruidan Zhong, Changyoung Kim, G. D. Gu, and K. S. Burch.
Evidence for Helical Hinge Zero Modes in an Fe-Based Superconductor.
Nano Lett. 19, 4890–4896 (2019).

Qiangqiang Gu, Siyuan Wan, Qingkun Tang, Zengyi Du, Huan Yang, Qiang-Hua Wang, Ruidan Zhong, Jinsheng Wen, G. D. Gu, and Hai-Hu Wen.
Directly visualizing the sign change of d-wave superconducting gap in Bi2Sr2CaCu2O8+δ by phase-referenced quasi- particle interference.
Nat. Commun. 10, 1603 (2019).

Moritz Hoesch, Liam Gannon, Kenya Shimada, Benjamin J. Parrett, Matthew D. Watson, Timur K. Kim, Xiangde Zhu, and Cedomir Petrovic.
Disorder Quenching of the Charge Density Wave in ZrTe3.
Phys. Rev. Lett. 122, 017601 (2019).

Feng Jin, Nenad Lazarevi ́c, Changle Liu, Jianting Ji, Yimeng Wang, Shuna He, Hechang Lei, Cedomir Petrovic, Rong Yu, Zoran V. Popovi ́c, and Qingming Zhang.
Phonon anomalies and magnetic excitations in BaFe2Se2O.
Phys. Rev. B 99, 144419 (2019).

S. H. Joo, J.-J. Kim, J. H. Yoo, M. S. Park, K. S. Lee, G. Gu, and Jinho Lee.
Cooper Pair Density of Bi2Sr2CaCu2O8+x in Atomic scale at 4.2 K.
Nano Lett. 19, 1112–1117 (2019).

R. J. Koch, T. Konstantinova, M. Abeykoon, A. Wang, C. Petrovic, Y. Zhu, E. S. Bozin, and S. J. L. Billinge.
Room temperature local nematicity in FeSe superconductor.
Phys. Rev. B 100, 020501 (2019).

T. Konstantinova, L. Wu, M. Abeykoon, R. J. Koch, A. F. Wang, R. K. Li, X. Shen, J. Li, J. Tao, I. A. Zaliznyak, C. Petrovic, S. J. L. Billinge, X. J. Wang, E. S. Bozin, and Y. Zhu.
Photoinduced dynamics of nematic order parameter in FeSe.
Phys. Rev. B 99, 180102 (2019).

Maxime Leroux, Vivek Mishra, Jacob P. C. Ruff, Helmut Claus, Matthew P. Smylie, Christine Opagiste, Pierre Rodi`ere, Asghar Kayani, G. D. Gu, John M. Tranquada, Wai-Kwong Kwok, Zahirul Islam, and Ulrich Welp.
Disorder raises the critical temperature of a cuprate superconductor.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116, 10691–10697 (2019).

Yangmu Li, Ruidan Zhong, M. B. Stone, A. I. Kolesnikov, G. D. Gu, I. A. Zaliznyak, and J. M. Tranquada.
Low-energy antiferromagnetic spin fluctuations limit the coherent superconducting gap in cuprates.
Phys. Rev. B 98, 224508 (2018).

Yangmu Li, J. Terzic, P. G. Baity, Dragana Popovi ́c, G. D. Gu, Qiang Li, A. M. Tsvelik, and J. M. Tranquada.
Tuning from failed superconductor to failed insulator with magnetic field.
Sci. Adv. 5 (2019), doi:10.1126/sciadv.aav7686.

Yu Liu and C. Petrovic.
Anomalous Hall effect in the trigonal Cr5Te8 single crystal.
Phys. Rev. B 98, 195122 (2018).

Yu Liu and C. Petrovic.
Anisotropic magnetic entropy change in Cr2X2Te6 (X = Si and Ge).
Phys. Rev. Materials 3, 014001 (2019).

Yu Liu, Jun Li, Jing Tao, Yimei Zhu, and Cedomir Petrovic.
Anisotropic magnetocaloric effect in Fe3xGeTe2.
Sci. Rep. 9, 13233 (2019).

Yu Liu, Lijun Wu, Xiao Tong, Jun Li, Jing Tao, Yimei Zhu, and C. Petrovic.
Thickness-dependent magnetic order in CrI3 single crystals.
Sci. Rep. 9, 13599 (2019).

Yongchang Ma, Zequn Wang, Yanhui Hou, Dong Wu, Cuimin Lu, and Cedomir Petrovic.
Observation of multiple metastable states induced by electric pulses in the hysteresis temperature range of 1T −TaS2.
Phys. Rev. B 99, 045102 (2019).

P. Mangelis, R. J. Koch, H. Lei, R. B. Neder, M. T. McDonnell, M. Feygenson, C. Petrovic, A. Lappas, and E. S. Bozin.
Correlated disorder-to-order crossover in the local structure of KxFe2−ySe2−zSz.
Phys. Rev. B 100, 094108 (2019).

E. Martino, I. Crassee, G. Eguchi, D. Santos-Cottin, R. D. Zhong, G. D. Gu, H. Berger, Z. Rukelj, M. Orlita, C. C. Homes, and Ana Akrap.
Two-Dimensional Conical Dispersion in ZrTe5 Evidenced by Optical Spectroscopy.
Phys. Rev. Lett. 122, 217402 (2019).

H. Miao, R. Fumagalli, M. Rossi, J. Lorenzana, G. Seibold, F. Yakhou-Harris, K. Kummer, N. B. Brookes, G. D. Gu, L. Braicovich, G. Ghiringhelli, and M. P. M. Dean.
Formation of Incommensurate Charge Density Waves in Cuprates.
Phys. Rev. X 9, 031042 (2019).

A. Milosavljevi ́c, A. Sˇolaji ́c, S. Djurdji ́c-Mijin, J. Peˇsi ́c, B. Viˇsi ́c, Yu Liu, C. Petro- vic, N. Lazarevi ́c, and Z. V. Popovi ́c.
Lattice dynamics and phase transitions in Fe3−xGeTe2.
Phys. Rev. B 99, 214304 (2019).

Matteo Mitrano, Sangjun Lee, Ali A. Husain, Luca Delacretaz, Minhui Zhu, Gilberto de la Pen ̃a Munoz, Stella X.-L. Sun, Young Il Joe, Alexander H. Reid, Scott F. Wandel, Giacomo Coslovich, William Schlotter, Tim van Driel, John Schneeloch, G. D. Gu, Sean Hartnoll, Nigel Goldenfeld, and Peter Abbamonte.
Ultrafast time-resolved x-ray scattering reveals diffusive charge order dynamics in La2−xBaxCuO4.
Sci. Adv. 5 (2019), doi:10.1126/sciadv.aax3346.

D. Nicoletti, D. Fu, O. Mehio, S. Moore, A. S. Disa, G. D. Gu, and A. Cavalleri.
Magnetic-Field Tuning of Light-Induced Superconductivity in Striped La2−xBaxCuO4.
Phys. Rev. Lett. 121, 267003 (2018).

J. Pa ́sztorova ́, A. Howell, M. Songvilay, P. M. Sarte, J. A. Rodriguez-Rivera, A. M. Ar ́evalo-López, K. Schmalzl, A. Schneidewind, S. R. Dunsiger, D. K. Singh, C. Petrovic, R. Hu, and C. Stock.
Relaxing Kondo-screened Kramers doublets in CeRhSi3.
Phys. Rev. B 99, 125144 (2019).

J. D. Rameau, N. Zaki, G. D. Gu, P. D. Johnson, and M. Weinert.
Interplay of paramagnetism and topology in the Fe-chalcogenide high-Tc superconductors.
Phys. Rev. B 99, 205117 (2019).

Ian Robinson, Tadesse A. Assefa, Yue Cao, Genda Gu, Ross Harder, Evan Maxey, and Mark P. M. Dean.
Domain Texture of the Orthorhombic Phase of La2−xBaxCuO4.
J. Supercond. Nov. Magn. (2019), doi:10.1007/s10948-019-05252-z.

Hyejin Ryu, Se Young Park, Lijun Li, Weijun Ren, Jeffrey B. Neaton, Cedomir Petrovic, Choongyu Hwang, and Sung-Kwan Mo.
Anisotropic Dirac Fermions in BaMnBi2 and BaZnBi2.
Sci. Rep. 8, 15322 (2018).

John A. Schneeloch, Ruidan Zhong, M. B. Stone, I. A. Zaliznyak, G. D. Gu, Guangyong Xu, and J. M. Tranquada.
Gapless spin excitations in superconducting La2−x Ca1+x Cu2 O6 with Tc up to 55 K.
Phys. Rev. B 99, 174515 (2019).

Yu Song, Huibo Cao, B. C. Chakoumakos, Yang Zhao, Aifeng Wang, Hechang Lei, C. Petrovic, and Robert J. Birgeneau.
Intertwined Magnetic and Nematic Orders in Semiconducting KFe0.8Ag1.2Te2.
Phys. Rev. Lett. 122, 087201 (2019).

Fangdong Tang, Qianheng Du, Cedomir Petrovic, Wei Zhang, Mingquan He, and Liyuan Zhang.
Negative differential resistance and quantum oscillations in FeSb2 with embedded antimony.
Chin. Phys. B 28, 037104 (2019).

Fangdong Tang, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Shengyuan A. Yang, Kun Yang, Patrick A. Lee, Genda Gu, Zhenhua Qiao, and Liyuan Zhang.
Three-dimensional quantum Hall effect and metal–insulator transition in ZrTe5.
Nature 569, 537–541 (2019).

Fangdong Tang, Peipei Wang, Peng Wang, Yuan Gan, G D Gu, Wei Zhang, Mingquan He, and Liyuan Zhang.
Quasi-2D superconductivity in FeTe0.55Se0.45 ultrathin film.
J. Phys. Condens. Matter 31, 265702 (2019).

Y. Tian, G. Gu, P. Johnson, T. Rao, T. Tsang, and E. Wang.
Topological insulators for the generation of electron beams.
Appl. Phys. Lett. 113, 233504 (2018).

Jianjun Tian, Valentin N. Ivanovski, David Szalda, Hechang Lei, Aifeng Wang, Yu Liu, Weifeng Zhang, Vasil Koteski, and Cedomir Petrovic.
Fe0.36(4)Pd0.64(4)Se2: Magnetic Spin-Glass Polymorph of FeSe2 and PdSe2 Stable at Ambient Pressure.
Inorg. Chem. 58, 3107–3114 (2019).

Dongfei Wang, Lingyuan Kong, Peng Fan, Hui Chen, Shiyu Zhu, Wenyao Liu, Lu Cao, Yujie Sun, Shixuan Du, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Hong Ding, and Hong-Jun Gao.
Evidence for Majorana bound states in an iron-based superconductor.
Science 362, 333–335 (2018).

Kristin Willa, Roland Willa, Kok Wee Song, G. D. Gu, John A. Schneeloch, Ruidan Zhong, Alexei E. Koshelev, Wai-Kwong Kwok, and Ulrich Welp.
Nanocalorimetric evidence for nematic superconductivity in the doped topological insulator Sr0.1Bi2Se3.
Phys. Rev. B 98, 184509 (2018).

R. Yu, S. Banerjee, H. Lei, M. Abeykoon, C. Petrovic, Z. Guguchia, and E. S. Bozin.
Phase separation at the dimer-superconductor transition in Ir1−xRhxTe2.
Phys. Rev. B 98, 134506 (2018).

Ayelet Zalic, Shahar Simon, Sergei Remennik, Atzmon Vakahi, Genda D. Gu, and Hadar Steinberg.
FeTe0.55Se0.45 van der Waals tunneling devices.
Phys. Rev. B 100, 064517 (2019).

Peng Zhang, Zhijun Wang, Xianxin Wu, Koichiro Yaji, Yukiaki Ishida, Yoshimitsu Kohama, Guangyang Dai, Yue Sun, Cedric Bareille, Kenta Kuroda, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Koichi Kindo, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Jiangping Hu, Ronny Thomale, Kazuki Sumida, Shilong Wu, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Hong Ding, G. D. Gu, Tsuyoshi Tamegai, Takuto Kawakami, Masatoshi Sato, and Shik Shin.
Multiple topological states in iron-based superconductors.
Nat. Phys. 15, 41–47 (2019).

Cheng Zhang, Wei Zhao, Sheng Bi, Christopher M. Rouleau, Jason D. Fowlkes, Walker L. Boldman, Genda Gu, Qiang Li, Guang Feng, and Philip D. Rack.
Low-Temperature Charging Dynamics of the Ionic Liquid and Its Gating Effect on FeSe0.5Te0.5 Superconducting Films.
ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 17979–17986 (2019).

He Zhao, Zheng Ren, Bryan Rachmilowitz, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Ziqiang Wang, and Ilija Zeljkovic.
Charge-stripe crystal phase in an insulating cuprate.
Nat. Mater. 18, 103–107 (2019).

S. Y. Frank Zhao, Nicola Poccia, Margaret G. Panetta, Cyndia Yu, Jedediah W. Johnson, Hyobin Yoo, Ruidan Zhong, G. D. Gu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Svetlana V. Postolova, Valerii M. Vinokur, and Philip Kim.
Sign-Reversing Hall Effect in Atomically Thin High-Temperature Bi2.1Sr1.9CaCu2.0O8+δ Superconductors.
Phys. Rev. Lett. 122, 247001 (2019).

Y.-G. Zhong, J.-Y. Guan, X. Shi, J. Zhao, Z.-C. Rao, C.-Y. Tang, H.-J. Liu, Z. Y. Weng, Z. Q. Wang, G. D. Gu, T. Qian, Y.-J. Sun, and H. Ding.
Continuous doping of a cuprate surface: Insights from in situ angle-resolved photoemission.
Phys. Rev. B 98, 140507 (2018).

2018

A. Baum, A. Milosavljevi ́c, N. Lazarevi ́c, M. M. Radonji ́c, B. Nikoli ́c, M. Mitschek, Z. Inanloo Maranloo, M. Sˇ ́cepanovi ́c, M. Gruji ́c-Brojˇcin, N. Stojilovi ́c, M. Opel, Aifeng Wang, C. Petrovic, Z. V. Popovi ́c, and R. Hackl.
Phonon anomalies in FeS.
Phys. Rev. B 97, 054306 (2018).

F. Boschini, E. H. da Silva Neto, E. Razzoli, M. Zonno, S. Peli, R. P. Day, M. Michiardi, M. Schneider, B. Zwartsenberg, P. Nigge, R. D. Zhong, J. Schneeloch, G. D. Gu, S. Zh- danovich, A. K. Mills, G. Levy, D. J. Jones, C. Giannetti, and A. Damascelli.
Collapse of superconductivity in cuprates via ultrafast quenching of phase coherence.
Nat. Mater. 17, 416–420 (2018).

M. Chinotti, J. Ethiraj, C. Mirri, Xiangde Zhu, Lijun Li, C. Petrovic, and L. Degiorgi.
Impact of the charge density wave state in the electrodynamic response of ZrTe3−xSex: Optical evidence for a pseudogap phase.
Phys. Rev. B 97, 045117 (2018).

Laura Classen, Igor Zaliznyak, and Alexei M. Tsvelik.
Three-Dimensional Non-Fermi-Liquid Behavior from One-Dimensional Quantum Critical Local Moments.
Phys. Rev. Lett. 120, 156404 (2018).

S. Djurdji ́c-Mijin, A. Sˇolaji ́c, J. Peˇsi ́c, M. Sˇ ́cepanovi ́c, Y. Liu, A. Baum, C. Petrovic, N. Lazarevi ́c, and Z. V. Popovi ́c.
Lattice dynamics and phase transition in CrI3 single crystals.
Phys. Rev. B 98, 104307 (2018).

S. V. Dordevic, Hechang Lei, C. Petrovic, J. Ludwig, Z. Q. Li, and D. Smirnov.
Observation of cyclotron antiresonance in the topological insulator Bi2Te3.
Phys. Rev. B 98, 115138 (2018).

W. J. Gannon, L. S. Wu, I. A. Zaliznyak, W. H. Xu, A. M. Tsvelik, Y. Qiu, J. A. Rodriguez-Rivera, and M. C. Aronson.
Local quantum phase transition in YFe2Al10.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115, 6995–6999 (2018). 

Alex M. Ganose, Liam Gannon, Federica Fabrizi, Hariott Nowell, Sarah A. Barnett, Hechang Lei, Xiangde Zhu, Cedomir Petrovic, David O. Scanlon, and Moritz Hoesch.
Local corrugation and persistent charge density wave in ZrTe3 with Ni intercalation.
Phys. Rev. B 97, 155103 (2018).

Peter M. Gehring, Dan Parshall, Leland Harriger, Chris Stock, Guangyong Xu, Xiaobing Li, and Haosu Luo.
Correspondence: Phantom phonon localization in relaxors.
Nat. Commun. 8, 1935 (2017).

A. A. Gippius, S. V. Zhurenko, R. Hu, C. Petrovic, and M. Baenitz.
121,123Sb nuclear quadrupole resonance as a microscopic probe in the Te-doped correlated semimetal FeSb2: Emergence of electronic Griffith phase, magnetism, and metallic behavior.
Phys. Rev. B 97, 075118 (2018).

C. C. Homes, Q. Du, C. Petrovic, W. H. Brito, S. Choi, and G. Kotliar.
Unusual electronic and vibrational properties in the colossal thermopower material FeSb2.
Sci. Rep. 8, 11692 (2018).

Kota Katsumi, Naoto Tsuji, Yuki I. Hamada, Ryusuke Matsunaga, John Schneeloch, Ruidan D. Zhong, Genda D. Gu, Hideo Aoki, Yann Gallais, and Ryo Shimano.
Higgs Mode in the d-Wave Superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+x Driven by an Intense Terahertz Pulse.
Phys. Rev. Lett. 120, 117001 (2018).

J. Klotz, K. Go ̈tze, I. Sheikin, T. Fo ̈rster, D. Graf, J.-H. Park, E. S. Choi, R. Hu, C. Petrovic, J. Wosnitza, and E. L. Green.
Fermi surface reconstruction and dimensional topology change in Nd-doped CeCoIn5.
Phys. Rev. B 98, 081105 (2018).

Tatiana Konstantinova, Jonathan D. Rameau, Alexander H. Reid, Omadillo Abdurazakov, Lijun Wu, Renkai Li, Xiaozhe Shen, Genda Gu, Yuan Huang, Laurenz Rettig, Isabella Avigo, Manuel Ligges, James K. Freericks, Alexander F. Kemper, Hermann A. Du ̈rr, Uwe Bovensiepen, Peter D. Johnson, Xijie Wang, and Yimei Zhu.
Nonequilibrium electron and lattice dynamics of strongly correlated Bi2 Sr2 CaCu2 O8+δ single crystals.
Sci. Adv. 4 (2018), doi:10.1126/sciadv.aap7427.

Jooseop Lee, Masaaki Matsuda, John A. Mydosh, Igor Zaliznyak, Alexander I. Kolesnikov, Stefan Su ̈llow, Jacob P. C. Ruff, and Garrett E. Granroth.
Dual Nature of Magnetism in a Uranium Heavy-Fermion System.
Phys. Rev. Lett. 121, 057201 (2018).

Menghan Liao, Yuying Zhu, Jin Zhang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Genda Gu, Kaili Jiang, Ding Zhang, Xucun Ma, and Qi-Kun Xue.
Superconductor–Insulator Transitions in Exfoliated Bi2 Sr2 CaCu2 O8+δ Flakes.
Nano Lett. 18, 5660–5665 (2018).

Yu Liu and C. Petrovic.
Critical behavior of the quasi-two-dimensional weak itinerant ferromagnet trigonal chromium telluride Cr0.62Te.
Phys. Rev. B 96, 134410 (2017).

Yu Liu, V. N. Ivanovski, and C. Petrovic.
Critical behavior of the van der Waals bonded ferromagnet Fe3−xGeTe2.
Phys. Rev. B 96, 144429 (2017).

Yu Liu and C. Petrovic.
Three-dimensional magnetic critical behavior in CrI3.
Phys. Rev. B 97, 014420 (2018).

Yu Liu, Eli Stavitski, Klaus Attenkofer, and C. Petrovic.
Anomalous Hall effect in the van der Waals bonded ferromagnet Fe3−xGeTe2.
Phys. Rev. B 97, 165415 (2018).

Yu Liu, Chang-Jong Kang, Eli Stavitski, Qianheng Du, Klaus Attenkofer, G. Kotliar, and C. Petrovic.
Polaronic transport and thermoelectricity in Fe1−xCoxSb2S4 (x = 0, 0.1, and 0.2).
Phys. Rev. B 97, 155202 (2018).

Yu Liu and C. Petrovic.
Anisotropic magnetocaloric effect in single crystals of CrI3.
Phys. Rev. B 97, 174418 (2018).

Yu Liu and C. Petrovic.
Critical behavior and magnetocaloric effect in Mn3Si2Te6.
Phys. Rev. B 98, 064423 (2018).

Yu Liu, Hechang Lei, Kefeng Wang, Milinda Abeykoon, J. B. Warren, Emil Bozin, and C. Petrovic.
Thermoelectric studies of Ir1−xRhxTe2 (0 ≤ x ≤ 0.3).
Phys. Rev. B 98, 094519 (2018).

B. Loret, Y. Gallais, M. Cazayous, R. D. Zhong, J. Schneeloch, G. D. Gu, A. Fedorov, T. K. Kim, S. V. Borisenko, and A. Sacuto.
Raman and ARPES combined study on the connection between the existence of the pseudogap and the topology of the Fermi surface in Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Phys. Rev. B 97, 174521 (2018).

Yongchang Ma, Yanhui Hou, Cuimin Lu, Lijun Li, and Cedomir Petrovic.
Possible origin of nonlinear conductivity and large dielectric constant in the commensurate charge-density-wave phase of 1T−TaS2.
Phys. Rev. B 97, 195117 (2018).

H. Miao, J. Lorenzana, G. Seibold, Y. Y. Peng, A. Amorese, F. Yakhou-Harris, K. Kummer, N. B. Brookes, R. M. Konik, V. Thampy, G. D. Gu, G. Ghiringhelli, L. Braicovich, and M. P. M. Dean.
High-temperature charge density wave correlations in La1.875Ba0.125CuO4 without spin–charge locking.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 114, 12430–12435 (2017).

H. Miao, D. Ishikawa, R. Heid, M. Le Tacon, G. Fabbris, D. Meyers, G. D. Gu, A. Q. R. Baron, and M. P. M. Dean.
Incommensurate Phonon Anomaly and the Nature of Charge Density Waves in Cuprates.
Phys. Rev. X 8, 011008 (2018).

H. Miao, W. H. Brito, Z. P. Yin, R. D. Zhong, G. D. Gu, P. D. Johnson, M. P. M. Dean, S. Choi, G. Kotliar, W. Ku, X. C. Wang, C. Q. Jin, S.-F. Wu, T. Qian, and H. Ding.
Universal 2∆max/kBTc scaling decoupled from the electronic coherence in iron-based superconductors.
Phys. Rev. B 98, 020502 (2018).

A. Milosavljevi ́c, A. Sˇolaji ́c, J. Peˇsi ́c, Yu Liu, C. Petrovic, N. Lazarevi ́c, and Z. V. Popovi ́c.
Evidence of spin-phonon coupling in CrSiTe3.
Phys. Rev. B 98, 104306 (2018).

M. Mitrano, A. A. Husain, S. Vig, A. Kogar, M. S. Rak, S. I. Rubeck, J. Schmalian, B. Uchoa, J. Schneeloch, R. Zhong, G. D. Gu, and P. Abbamonte.
Anomalous density fluctuations in a strange metal.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115, 5392–5396 (2018).

A. Pal, M. Chinotti, L. Degiorgi, W.J. Ren, and C. Petrovic.
Optical properties of YbMnBi2: A type II Weyl semimetal candidate.
Physica B Condens. Matter 536, 64–67 (2018).

S. Parham, H. Li, T. J. Nummy, J. A. Waugh, X. Q. Zhou, J. Griffith, J. Schneeloch, R. D. Zhong, G. D. Gu, and D. S. Dessau.
Ultrafast Gap Dynamics and Electronic Interactions in a Photoexcited Cuprate Superconductor.
Phys. Rev. X 7, 041013 (2017).

S. Rajasekaran, J. Okamoto, L. Mathey, M. Fechner, V. Thampy, G. D. Gu, and A. Cavalleri.
Probing optically silent superfluid stripes in cuprates.
Science 359, 575–579 (2018).

Kejing Ran, Ruidan Zhong, Tong Chen, Yuan Gan, Jinghui Wang, B. L. Winn, A. D. Christianson, Shichao Li, Zhen Ma, Song Bao, Zhengwei Cai, Guangyong Xu, J. M. Tranquada, Genda Gu, Jian Sun, and Jinsheng Wen.
Unusual phonon density of states and response to the superconducting transition in the In-doped topological crystalline insulator Pb0.5Sn0.5Te.
Phys. Rev. B 97, 220502 (2018).

Weijun Ren, Aifeng Wang, D. Graf, Yu Liu, Zhidong Zhang, Wei-Guo Yin, and C. Petrovic
Absence of Dirac states in BaZnBi2 induced by spin-orbit coupling.
Phys. Rev. B 97, 035147 (2018).

Andrei T. Savici, Igor A. Zaliznyak, V. Ovidiu Garlea, and Barry Winn.
Data processing workflow for time of flight polarized neutrons inelastic measurements.
J. Phys. Conf. Ser. 862, 012023 (2017).

J. A. Schneeloch, Z. Guguchia, M. B. Stone, Wei Tian, Ruidan Zhong, K. M. Mohanty, Guangyong Xu, G. D. Gu, and J. M. Tranquada.
Growth and structural characterization of large superconducting crystals of La2−xCa1+xCu2O6.
Phys. Rev. Materials 1, 074801 (2017).

Xiaoya Shi, I. K. Dimitrov, Toshinori Ozaki, Genda Gu, and Qiang Li.
Quasi-two-dimensional fluctuations in the magnetization of La1.9Ca1.1Cu2O6+δ superconductors.
Phys. Rev. B 96, 184519 (2017).

M. P. Smylie, H. Claus, W.-K. Kwok, E. R. Louden, M. R. Eskildsen, A. S. Sefat, R. D. Zhong, J. Schneeloch, G. D. Gu, E. Bokari, P. M. Niraula, A. Kayani, C. D. Dewhurst, A. Snezhko, and U. Welp.
Superconductivity, pairing symmetry, and disorder in the doped topological insulator Sn1−xInxTe for x ≥ 0.10.
Phys. Rev. B 97, 024511 (2018).

M. P. Smylie, K. Willa, H. Claus, A. E. Koshelev, K. W. Song, W. K. Kwok, Z. Islam, G. D. Gu, J. A. Schneeloch, R. D. Zhong, and U. Welp.
Superconducting and normal-state anisotropy of the doped topological insulator Sr0.1Bi2Se3.
Sci. Rep. 8, 7666 (2018).

Xuan Sun, Wen-Tao Zhang, Lin Zhao, Guo-Dong Liu, Gen-Da Gu, Qin-Jun Peng, Zhi-Min Wang, Shen-Jin Zhang, Feng Yang, Chuang-Tian Chen, Zu-Yan Xu, and Xing- Jiang Zhou.
Temperature Evolution of Energy Gap and Band Structure in the Superconducting and Pseudogap States of Bi2Sr2CaCu2O8+δ Superconductor Revealed by Laser-Based Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy.
Chin. Phys. Lett. 35, 017401 (2018).

Aifeng Wang, D. Graf, Aaron Stein, Yu Liu, Weiguo Yin, and C. Petrovic.
Magnetotransport properties of MoP2.
Phys. Rev. B 96, 195107 (2017).

Zhijun Xu, J. A. Schneeloch, Jinsheng Wen, B. L. Winn, G. E. Granroth, Yang Zhao, Genda Gu, Igor Zaliznyak, J. M. Tranquada, R. J. Birgeneau, and Guangyong Xu.
Surprising loss of three-dimensionality in low-energy spin correlations on approaching superconductivity in Fe1+yTe1−xSex.
Phys. Rev. B 96, 134505 (2017).

Zhijun Xu, J. A. Schneeloch, Ming Yi, Yang Zhao, Masaaki Matsuda, D. M. Pa- jerowski, Songxue Chi, R. J. Birgeneau, Genda Gu, J. M. Tranquada, and Guangyong Xu.
Coexistence of superconductivity and short-range double-stripe spin correlations in Te-vapor annealed FeTe1−xSex (x ≤ 0.2).
Phys. Rev. B 97, 214511 (2018).

Runze Yu, S. Banerjee, H. C. Lei, Ryan Sinclair, M. Abeykoon, H. D. Zhou, C. Petrovic, Z. Guguchia, and E. S. Bozin.
Absence of local fluctuating dimers in superconducting Ir1−x(Pt, Rh)xTe2.
Phys. Rev. B 97, 174515 (2018).

Peng Zhang, Koichiro Yaji, Takahiro Hashimoto, Yuichi Ota, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Zhijun Wang, Jinsheng Wen, G. D. Gu, Hong Ding, and Shik Shin.
Observation of topological superconductivity on the surface of an iron-based superconductor.
Science 360, 182–186 (2018).

S. J. Zhang, Z. X. Wang, L. Y. Shi, T. Lin, M. Y. Zhang, G. D. Gu, T. Dong, and N. L. Wang.
Light-induced new collective modes in the superconductor La1.905Ba0.095CuO4.
Phys. Rev. B 98, 020506 (2018).

Cheng Zhang, Xu-Gang He, Hang Chi, Ruidan Zhong, Wei Ku, Genda Gu, J. M. Tranquada, and Qiang Li.
Electron and hole contributions to normal-state transport in the superconducting system Sn1−xInxTe.
Phys. Rev. B 98, 054503 (2018).

Jianbo Zhang, Yang Ding, Cheng-Chien Chen, Zhonghou Cai, Jun Chang, Bijuan Chen, Xinguo Hong, Andrei Fluerasu, Yugang Zhang, Ching-Shun Ku, Dale Brewe, Steve Heald, Hirofumi Ishii, Nozomu Hiraoka, Ku-Ding Tsuei, Wenjun Liu, Zhan Zhang, Yong Q. Cai, Genda Gu, Tetsuo Irifune, and Ho-kwang Mao.
Evolution of a Novel Ribbon Phase in Optimally Doped Bi2Sr2CaCu2O8+δ at High Pressure and Its Implication to High-Tc Superconductivity.
J. Phys. Chem. Lett. 9, 4182–4188 (2018).
He Zhao, Bryan Rachmilowitz, Zheng Ren, Ruobin Han, J. Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Ziqiang Wang, and Ilija Zeljkovic.
Superconducting proximity effect in a topological insulator using Fe(Te, Se).
Phys. Rev. B 97, 224504 (2018).

Ruidan Zhong, J. A. Schneeloch, Hang Chi, Qiang Li, Genda Gu, and J. M. Tranquada.
Evidence for magnetic-field-induced decoupling of superconducting bilayers in La2−xCa1+xCu2O6.
Phys. Rev. B 97, 134520 (2018).

2017

D. Ahmad, W. J. Choi, Y. I. Seo, S. Seo, S. Lee, T. Park, J. Mosqueira, Genda Gu, and Y. S. Kwon.
Effect of proton irradiation on the fluctuation-induced magnetoconductivity of FeSe1−xTex thin films.
New J. Phys. 19, 093004 (2017).
 
X. M. Chen, V. Thampy, C. Mazzoli, A. M. Barbour, H. Miao, G. D. Gu, Y. Cao, J. M. Tranquada, M. P. M. Dean, and S. B. Wilkins.
Remarkable Stability of Charge Density Wave Order in La1.875Ba0.125CuO4.
Phys. Rev. Lett. 117, 167001 (2016).
 
Z.-G. Chen, R. Y. Chen, R. D. Zhong, J. Schneeloch, C. Zhang, Y. Huang, F. Qu, R. Yu, Q. Li, G. D. Gu, and N. L. Wang.
Spectroscopic evidence for bulk-band inversion and three-dimensional massive Dirac fermions in ZrTe5.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114, 816 (2017).
 
H. Chi, C. Zhang, G. Gu, D. E. Kharzeev, X. Dai, and Q. Li.
Lifshitz transition mediated electronic transport anomaly in bulk ZrTe5.
New J. Phys. 19, 015005 (2017).
 
G. Du, Y. Li, J. Schneeloch, R. D. Zhong, G. Gu, H. Yang, H. Lin, and H.-H. Wen.
Superconductivity with two-fold symmetry in topological superconductor SrxBi2Se3.
Sci. China Phys. Mech. 60, 037411 (2017).
 
U. Erdenemunkh, B. Koopman, L. Fu, K. Chatterjee, W. D. Wise, G. D. Gu, E. W. Hudson, and M. C. Boyer.
Suppression of Superfluid Density and the Pseudogap State in the Cuprates by Impurities.
Phys. Rev. Lett. 117, 257003 (2016).
 
G. Fabbris, D. Meyers, L. Xu, V. M. Katukuri, L. Hozoi, X. Liu, Z.-Y. Chen, J. Okamoto, T. Schmitt, A. Uldry, B. Delley, G. D. Gu, D. Prabhakaran, A. T. Boothroyd, J. van den Brink, D. J. Huang, and M. P. M. Dean.
Doping Dependence of Collective Spin and Orbital Excitations in the Spin-1 Quantum Antiferromagnet La2−xSrxNiO4 Observed by X Rays.
Phys. Rev. Lett. 118, 156402 (2017).
 
M. K. Frampton, J. Crocker, D. A. Gilbert, N. Curro, K. Liu, J. A. Schneeloch, G. D. Gu, and R. J. Zieve.
First-order reversal curve of the magnetostructural phase transition in FeTe.
Phys. Rev. B 95, 214402 (2017).
 
Z. Guguchia, B. Roessli, R. Khasanov, A. Amato, E. Pomjakushina, K. Conder, Y. J. Uemura, J. M. Tranquada, H. Keller, and A. Shengelaya.
Complementary Response of Static Spin-Stripe Order and Superconductivity to Nonmagnetic Impurities in Cuprates.
Phys. Rev. Lett. 119, 087002 (2017).
 
J. He, T. R. Mion, S. Gao, G. T. Myers, M. Arita, K. Shimada, G. D. Gu, and R.-H. He.
Angle-resolved photoemission with circularly polarized light in the nodal mirror plane of underdoped Bi2Sr2CaCu2O8+δ superconductor.
Appl. Phys. Lett. 109, 182601 (2016).
 
S. Li, Y. Gan, J. Wang, R. Zhong, J. A. Schneeloch, Z. Xu, W. Tian, M. B. Stone, S. Chi, M. Matsuda, Y. Sidis, P. Bourges, Qiang Li, Genda Gu, J. M. Tranquada, Guangyong Xu, R. J. Birgeneau, and J. Wen.
Suppression of the antiferromagnetic order when approaching the superconducting state in a phase-separated crystal of KxFe2−ySe2.
Phys. Rev. B 96, 094503 (2017).
 
T. Liu, C. He, F. Wang, Y. Liu, X. Xi, R. Zhong, and Genda Gu.
Shockwave-Loading-Induced Enhancement of Tc in Superconducting Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Sci. Rep. 7, 6710 (2017).
 
B. Loret, S. Sakai, S. Benhabib, Y. Gallais, M. Cazayous, M. A. Méasson, R. D. Zhong, J. Schneeloch, G. D. Gu, A. Forget, D. Colson, I. Paul, M. Civelli, and A. Sacuto.
Vertical temperature boundary of the pseudogap under the superconducting dome in the phase diagram of Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Phys. Rev. B 96, 094525 (2017).
 
D. Mou, A. Kaminski, and G. Gu.
Direct observation of self-energy signatures of the resonant collective mode in Bi2Sr2CaCu2O8+δ.
Phys. Rev. B 95, 174501 (2017).
 
D. Pelc, H.-J. Grafe, G. D. Gu, and M. Pozek.
Cu nuclear magnetic resonance study of charge and spin stripe order in La1.875Ba0.125CuO4.
Phys. Rev. B 95, 054508 (2017).
 
S. Rajasekaran, E. Casandruc, Y. Laplace, D. Nicoletti, G. D. Gu, S. R. Clark, D. Jaksch, and A. Cavalleri.
Parametric amplification of a superconducting plasma wave.
Nat. Phys. 12, 1012 (2016).
 

J. D. Rameau, S. Freutel, A. F. Kemper, M. A. Sentef, J. K. Freericks, I. Avigo, M. Ligges, L. Rettig, Y. Yoshida, H. Eisaki, J. Schneeloch, R. D. Zhong, Z. J. Xu, Z. G. D. Gu, P. D. Johnson, and U. Bovensiepen.
Energy dissipation from a correlated system driven out of equilibrium.

Nat. Commun. 7, 13761 (2016).


W. Schottenhamel, M. Abdel-Hafiez, R. Fittipaldi, V. Granata, A. Vecchione, M. Hücker, A. U. B. Wolter, and B. Büchner.
Dilatometric study of the metamagnetic and ferromagnetic phases in the triple-layered Sr4Ru3O10 system.
Phys. Rev. B 94, 155154 (2016).
 
S. Seo, J.-H. Kang, M. J. Oh, I.-S. Jeong, J. Jiang, Genda Gu, J.-W. Lee, J. Lee, H. Noh, M. Liu, P. Gao, E. E. Hellstrom, J.-H. Lee, Y. J. Jo, C.-B. Eom, and S. Lee.
Origin of the emergence of higher Tc than bulk in iron chalcogenide thin films.
Sci. Rep. 7, 9994 (2017).
 
E. G. Sergeicheva, S. S. Sosin, L. A. Prozorova, G. D. Gu, and I. A. Zaliznyak.
Unusual magnetic excitations in the weakly ordered spin-1/2 chain antiferromagnet Sr2CuO3: Possible evidence for Goldstone magnon coupled with the amplitude mode.
Phys. Rev. B 95, 020411 (2017).
 
J. Tao, K. Sun, W.-G. Yin, L. Wu, H. Xin, J. G. Wen, W. Luo, S. J. Pennycook, J. M. Tranquada, and Y. Zhu.
Direct observation of electronic-liquid-crystal phase transitions and their microscopic origin in La1/3Ca2/3MnO3.
Sci. Rep. 6, 37624 (2016).
 
J. Tao, K. Sun, J. M. Tranquada, and Y. Zhu.
Anomalous nanoclusters, anisotropy, and electronic nematicity in the doped manganite La1/3Ca2/3MnO3.
Phys. Rev. B 95, 235113 (2017).
 
V. Thampy, X. M. Chen, Y. Cao, C. Mazzoli, A. M. Barbour, W. Hu, H. Miao, G. Fabbris, R. D. Zhong, G. D. Gu, J. M. Tranquada, I. K. Robinson, S. B. Wilkins, and M. P. M. Dean.
Static charge-density-wave order in the superconducting state of La2−xBaxCuO4.
Phys. Rev. B 95, 241111 (2017).
 
Y. Tian, S. Jia, R. J. Cava, R. Zhong, J. Schneeloch, G. Gu, and K. S. Burch.
Understanding the evolution of anomalous anharmonicity in Bi2Te3−xSex.
Phys. Rev. B 95, 094104 (2017).
 
A. Wang, I. Zaliznyak, W. Ren, L. Wu, D. Graf, V. O. Garlea, J. B. Warren, E. Bozin, Y. Zhu, and C. Petrovic.
Magnetotransport study of Dirac fermions in YbMnBi2 antiferromagnet.
Phys. Rev. B 94, 165161 (2016).
 
Igor A. Zaliznyak, A. T. Savici, V. O. Garlea, B. Winn, U. Filges, J. Schneeloch, John M. Tranquada, Genda Gu, A. Wang, and Cedomir Petrovic.
Polarized neutron scattering on HYSPEC: the HYbrid SPECtrometer at SNS.
J. Physics: Conf. Series 862, 012030 (2017).
 
P. Zareapour, J. Xu, S. Y. F. Zhao, A. Jain, Z. Xu, T. S. Liu, G. D. Gu, and K. S. Burch.
Modeling tunneling for the unconventional superconducting proximity effect.
Supercond. Sci. Technol. 29, 125006 (2016).
 
P. Zareapour, A. Hayat, S. Y. F. Zhao, M. Kreshchuk, Z. Xu, T. S. Liu, G. D. Gu, S. Jia, R. J. Cava, H.-Y. Yang, Y. Ran, and K. S. Burch.
Andreev reflection without Fermi surface alignment in high-Tc van der Waals heterostructures.
New J. Phys. 19, 043026 (2017).
 
J. Zhao, Z. Yu, Q. Hu, Y. Wang, J. Schneeloch, C. Li, R. Zhong, Y. Wang, Z. Liu, and G. Gu.
Structural phase transitions of (Bi1−xSbx)2(Te1−ySey)3 compounds under high pressure and the influence of the atomic radius on the compression processes of tetradymites.
Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 2207 (2017).
 
R. Zhong, J. Schneeloch, Q. Li, W. Ku, J. Tranquada, and G. Gu.
Indium Substitution Effect on the Topological Crystalline Insulator Family (Pb1−xSnx)1-yInyTe: Topological and Superconducting Properties.
Crystals 7, 55 (2017).
 
R. Zhong, B. L. Winn, Genda Gu, D. Reznik, and J. M. Tranquada.
Evidence for a Nematic Phase in La1.75Sr0.25NiO4.
Phys. Rev. Lett. 118, 177601 (2017).

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • E. Berg, E. Fradkin, E. A. Kim, S. A. Kivelson, V. Oganesyan, J. M. Tranquada and S. C. Zhang.
  Dynamical Layer Decoupling in a Stripe-Ordered High-Tc Superconductor.
  Phys. Rev. Lett. 99, 127003 (2007).
 • R. J. Birgeneau, C. Stock, J. M. Tranquada and K. Yamada.
  Magnetic neutron scattering in hole-doped cuprate superconductors.
  J. Phys. Soc. Jpn. 75, 111003 (2006).
 • L. J. Chang, H. Terashita, W. Schweika, Y. Y. Chen and J. S. Gardner.
  HoTbTi2O7, the mixtures of spin ice and spin liquid.
  J. Magn. Magn. Mater. 310, 1293 (2007).
 • E. V. Colla, M. B. Weissman, P. M. Gehring, G. Xu, H. Luo, P. Gemeiner and B. Dkhil.
  Nonferroelectric aging in the relaxor PbMg1/3Nb2/3O3.
  Phys. Rev. B 75, 024103 (2007).
 • R. Comes, M. Izquierdo, S. Megtert, P. A. Albouy, J. Avila, M. A. Valbuena, G. Gu, J. S. Abell and M. C. Asensio.
  X-ray diffuse scattering experiments on bismuth based high Tc superconductors.
  Physica C 460, 730 (2007).
 • R. A. Cowley and S. M. Shapiro.
  Structural phase transitions.
  J. Phys. Soc. Jpn. 75, 111001 (2006).
 • F. H. L. Essler, T. Kuzmenko and I. A. Zaliznyak.
  Luttinger liquid coupled to quantum spins: Flow equation approach to the Kondo necklace model.
  Phys. Rev. B 76, 115108 (2007).
 • C. C. Homes, J. M. Tranquada and D. J. Buttrey.
  Stripe order and vibrational properties of La2NiO4 + d for d = 2/15: Measurements and ab initio calculations.
  Phys. Rev. B 75, 045128 (2007).
 • M. Hücker, G. D. Gu, J. M. Tranquada, M. von Zimmermann, H. H. Klauss, N. J. Curro, M. Braden and B. Büchner.
  Coupling of stripes to lattice distortions in cuprates and nickelates.
  Physica C 460, 170 (2007).
 • M. Hücker, M. v. Zimmermann and G. D. Gu.
  Robust charge stripe order under high electric fields in Nd1.67Sr0.33NiO4.
  Phys. Rev. B 75, 041103 (2007).
 • J. Hwang, T. Timusk and G. D. Gu.
  Doping dependent optical properties of Bi2Sr2CaCu2O8+d.
  J. Phys. Condens. Matter 19, 125208 (2007).
 • S. H. Lee, G. Gasparovic, C. Broholm, M. Matsuda, J. H. Chung, Y. J. Kim, H. Ueda, G. Xu, P. Zschack, K. Kakurai, H. Takagi, W. Ratcliff, T. H. Kim and S. W. Cheong.
  Crystal distortions in geometrically frustrated ACr2O4 (A = Zn, Cd).
  J. Phys. Condens. Matter 19, 145259 (2007).
 • Q. Li, M. Hücker, G. D. Gu, A. M. Tsvelik and J. M. Tranquada.
  Two-Dimensional Superconducting Fluctuations in Stripe-Ordered La1.875Ba0.125CuO4.
  Phys. Rev. Lett. 99, 067001 (2007).
 • M. Matsuura, K. Hirota, P. M. Gehring, W. Chen, Z. G. Ye and G. Shirane.
  Composition dependence of the diffuse scattering in the relaxor (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3 (x=0 and 0.10).
  Physica B 385, 123 (2006).
 • M. Matsuura, K. Hirota, P. M. Gehring, Z. G. Ye, W. Chen and G. Shirane.
  Composition dependence of the diffuse scattering in the relaxor ferroelectric compound (1 - x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 - xPbTiO3 (0 <= x <= 0.40).
  Phys. Rev. B 74, 144107 (2006).
 • R. J. McQueeney, M. Yethiraj, W. Montfrooij, J. S. Gardner, P. Metcalf and J. M. Honig.
  Possible large spin-phonon coupling in magnetite.
  Physica B 385, 75 (2006).
 • D. Reznik, L. Pintschovius, M. Fujita, K. Yamada, G. D. Gu and J. M. Tranquada.
  Electron-phonon anomaly related to charge stripes: Static stripe phase versus optimally doped superconducting La1.85Sr0.15CuO4.
  J. Low Temp. Phys. 147, 353 (2007).
 • P. L. Russo, C. R. Wiebe, Y. J. Uemura, A. T. Savici, G. J. MacDougall, J. Rodriguez, G. M. Luke, N. Kaneko, H. Eisaki, M. Greven, O. P. Vajk, S. Ono, Y. Ando, K. Fujita, K. M. Kojima and S. Uchida.
  Muon spin relaxation study of superconducting Bi2Sr2 - xLaxCuO6 + d.
  Phys. Rev. B 75, 054511 (2007).
 • A. T. Savici, I. A. Zaliznyak, G. D. Gu and R. Erwin.
  Stripeless incommensurate magnetism in strongly correlated oxide La1.5Sr0.5CoO4.
  Phys. Rev. B 75, 184443 (2007).
 • D. C. Schmadel, G. S. Jenkins, J. J. Tu, G. D. Gu, H. Kontani and H. D. Drew.
  Infrared Hall conductivity in optimally doped Bi2Sr2CaCu2O8 + d: Drude behavior examined by experiment and fluctuation-exchange-model calculations.
  Phys. Rev. B 75, 140506 (2007).
 • S. M. Shapiro, P. Vorderwisch, K. Habicht, K. Hradil and H. Schneider.
  Observation of phasons in the magnetic shape memory alloy Ni2MnGa.
  Europhys. Lett. 77, 56004 (2007).
 • S. M. Shapiro, G. Xu, B. L. Winn, D. L. Schlagel, T. Lograsso and R. Erwin.
  Anomalous phonon behavior in the high-temperature shape-memory alloy Ti50Pd50 - xCrx.
  Phys. Rev. B 76, 054305 (2007).
 • S. M. Shapiro, I. A. Zaliznyak, L. Passell, V. J. Ghosh, W. J. Leonhardt and M. E. Hagen.
  HYSPEC: A crystal time-of-flight hybrid spectrometer for the spallation neutron source with polarization capabilities.
  Physica B 385-86, 1107 (2006).
 • C. Stock, G. Xu, P. M. Gehring, H. Luo, X. Zhao, H. Cao, J. F. Li, D. Viehland and G. Shirane.
  Neutron and x-ray diffraction study of cubic [111] field-cooled Pb(Mg1/3Nb2/3)O3.
  Phys. Rev. B 76, 064122 (2007).
 • J. M. Tranquada.
  Neutron Scattering Studies of Antiferromagnetic Correlations in Cuprates.
  In Handbook of High-Temperature Superconductivity: Theory and Experiment, edited by J. R. Schrieffer and J. S. Brooks (Springer, New York, 2007), p. 257.
 • T. Valla, A. V. Fedorov, J. Lee, J. C. Davis and G. D. Gu.
  The ground state of the pseudogap in cuprate superconductors.
  Science 314, 1914 (2006).
 • T. Valla, T. E. Kidd, W. G. Yin, G. D. Gu, P. D. Johnson, Z. H. Pan and A. V. Fedorov.
  High-Energy Kink Observed in the Electron Dispersion of High-Temperature Cuprate Superconductors.
  Phys. Rev. Lett. 98, 167003 (2007).
 • P. Vorderwisch and S. M. Shapiro.
  Phonon dispersion in the ferromagnetic shape memory alloy Ni2MnGa studied by neutron spectroscopy.
  Mat. Sci. Eng. A 438, 450 (2006).
 • S. Wakimoto, K. Yamada, J. M. Tranquada, C. D. Frost, R. J. Birgeneau and H. Zhang.
  Disappearance of Antiferromagnetic Spin Excitations in Overdoped La2-xSrxCuO4.
  Phys. Rev. Lett. 98, 247003 (2007).
 • S. Wakimoto, K. Yamada, J. M. Tranquada, C. D. Frost, I. Swainson and R. J. Birgeneau.
  Magnetic excitations in overdoped La2-xSrxCuO4.
  Physica C 460, 166 (2007).
 • B. L. Winn, H. Kimura, D. N. Argyriou, N. Aso, K. Hirota, M. Kofu and M. Matsuura.
  Magnetic field-induced change of modulated antiferromagnetic correlations for La1.85Sr0.15Cu1-yZnyO4 with y=0.004, 0.02.
  Physica B 385, 153 (2006).
 • G. Xu, J. M. Tranquada, T. G. Perring, G. D. Gu, M. Fujita and K. Yamada.
  High-energy magnetic excitations from dynamic stripes in La1.875Ba0.125CuO4.
  Phys. Rev. B 76, 014508 (2007).
 • G. Y. Xu, C. Broholm, Y. A. Soh, G. Aeppli, J. F. DiTusa, Y. Chen, M. Kenzelmann, C. D. Frost, T. Ito, K. Oka and H. Takagi.
  Mesoscopic phase coherence in a quantum spin fluid.
  Science 317, 1049 (2007).
 • G. Y. Xu, J. F. Li and D. Viehland.
  Ground state monoclinic (Mb) phase in (110)c BiFeO3 epitaxial thin films.
  Appl. Phys. Lett. 89, 222901 (2006).
 • I. A. Zaliznyak.
  Spin Structures and Spin Wave Excitations.
  In Handbook for Magnetism and Advanced Magnetic Materials, edited by H. Kronmuller and S. Parkin (John Wiley & Sons, UK, 2007).

2006

 • P. Abbamonte, A. Rusydi, S. Smadici, G. D. Gu, G. A. Sawatzky and D. L. Feng.
  Spatially modulated 'Mottness' in La2-xBaxCuO4.
  Nature Phys. 1, 155 (2005).
 • H. Cao, J. F. Li, D. Viehland and G. Y. Xu.
  Fragile phase stability in (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3O3)-xPbTiO3 crystals: A comparison of [001] and [110] field-cooled phase diagrams.
  Phys. Rev. B 73, 184110 (2006).
 • H. Cao, J. F. Li, D. Viehland, G. Y. Xu and G. Shirane.
  Monoclinic Mc vs orthorhombic in [001] and [110] electric-field-cooled Pb(Mg1/3Nb2/3O3)-35%PbTiO3 crystals.
  Appl. Phys. Lett. 88, 072915 (2006).
 • J. P. Castellan, B. D. Gaulin, H. A. Dabkowska, A. Nabialek, G. Gu, X. Liu and Z. Islam.
  Two- and three-dimensional incommensurate modulation in optimally-doped Bi2Sr2CaCu2O8+d.
  Phys. Rev. B 73, 174505 (2006).
 • S. V. Dordevic, C. C. Homes, G. D. Gu, W. Si and Y. J. Wang.
  Effect of a magnetic field on the electron-boson spectral function of cuprate superconductors.
  Phys. Rev. B 73, 132501 (2006).
 • G. Ehlers, J. S. Gardner, C. H. Booth, M. Daniel, K. C. Kam, A. K. Cheetham, D. Antonio, H. E. Brooks, A. L. Cornelius, S. T. Bramwell, J. Lago, W. Haussler and N. Rosov.
  Dynamics of diluted Ho spin ice Ho2-xYxTi2O7 studied by neutron spin echo spectroscopy and ac susceptibility.
  Phys. Rev. B 73, 174429 (2006).
 • T. Fennell, O. A. Petrenko, B. Fak, J. S. Gardner, S. T. Bramwell and B. Ouladdiaf.
  Neutron scattering studies of the spin ices Ho2Ti2O7 and Dy2Ti2O7 in applied magnetic field.
  Phys. Rev. B 72, 224411 (2005).
 • D. A. Fischer, A. R. Moodenbaugh, Q. Li, G. D. Gu, Y. M. Zhu, J. W. Davenport, D. O. Welch and H. B. Su.
  Soft X-ray absorption spectroscopy of the MgB2 boron K edge in an MgB2/Mg composite.
  Mod. Phys. Lett. B 20, 1207 (2006).
 • J. S. Gardner, A. L. Cornelius, L. J. Chang, M. Prager, T. Bruckel and G. Ehlers.
  Spin dynamics in Ho2Ru2O7.
  J. Phys.: Condens. Matter 17, 7089 (2005).
 • V. J. Ghosh, M. E. Hagen, W. J. Leonhardt, I. Zaliznyak, S. M. Shapiro and L. Passell.
  Optimization of the HYSPEC design using Monte Carlo simulations.
  In Proc. of ICANS-XVII, Santa Fe, NM, 2005, edited by (Los Alamos, LA-UR-06-3904, 2006), p. 984.
 • H. J. Grafe, N. J. Curro, M. Hucker and B. Buchner.
  Nuclear-magnetic-resonance evidence for charge inhomogeneity in stripe ordered La1.8-xEu0.2SrxCuO4.
  Phys. Rev. Lett. 96, 017002 (2006).
 • G. D. Gu, M. Hucker, Y. J. Kim, J. M. Tranquada, H. Dabkowska, G. M. Luke, T. Timusk, B. D. Gaulin, Q. Li and A. R. Moodenbaugh.
  Crystal growth and superconductivity of (La1-xCax)2CaCu2O6+d.
  J. Phys. Chem. Solids 67, 431 (2006).
 • G. D. Gu, M. Hucker, Y. J. Kim, J. M. Tranquada, Q. Li and A. R. Moodenbaugh.
  Single-crystal growth and superconductivity of (La1-xSrx)2CaCu2O6+d.
  J. Cryst. Growth 287, 318 (2006).
 • C. C. Homes, S. V. Dordevic, G. D. Gu, Q. Li, T. Valla and J. M. Tranquada.
  Charge order, metallic behavior, and superconductivity in La2-xBaxCuO4 with x=1/8.
  Phys. Rev. Lett. 96, 257002 (2006).
 • M. Hücker, M. von Zimmermann, R. Klingeler, S. Kiele, J. Geck, S. N. Bakehe, J. Z. Zhang, J. P. Hill, A. Revcolevschi, D. J. Buttrey, B. Buchner and J. M. Tranquada.
  Unidirectional diagonal order and three-dimensional stacking of charge stripes in orthorhombic Pr1.67Sr0.33NiO4 and Nd1.67Sr0.33NiO4.
  Phys. Rev. B 74, 085112 (2006).
 • M. Izquierdo, J. Avila, L. Roca, G. Gu and M. C. Asensio.
  Polarization effects in photoemission disentangle the origin of the shadow bands in Bi-based superconductors.
  Phys. Rev. B 72, 174517 (2005).
 • M. Izquierdo, S. Megtert, J. P. Albouy, J. Avila, M. A. Valbuena, G. Gu, J. S. Abell, G. Yang, M. C. Asensio and R. Comes.
  X-ray diffuse scattering experiments from bismuth-based high-T-c superconductors.
  Phys. Rev. B 74, 054512 (2006).
 • R. Klingeler, N. Tristan, B. Buchner, M. Hucker, U. Ammerahl and A. Revcolevschi.
  Magnetization of hole-doped CuO2 spin chains in Sr14-xCaxCu24O41.
  Phys. Rev. B 72, 184406 (2005).
 • Y. Kobayashi, T. S. Naing, M. Suzuki, M. Akimitsu, K. Asai, K. Yamada, J. Akimitsu, P. Manuel, J. M. Tranquada and G. Shirane.
  Inelastic neutron scattering study of phonons and magnetic excitations in LaCoO3.
  Phys. Rev. B 72, 174405 (2005).
 • Y. Kobayashi, T. S. Naing, M. Suzuki, M. Akimitsu, K. Asai, K. Yamada, J. Akimitsu, P. Manuel, J. M. Tranquada and G. Shirane.
  Neutron scattering study of phonons in LaCoO3.
  Physica B 378-80, 532 (2006).
 • R. S. Kumar, A. L. Cornelius, M. F. Nicol, K. C. Kam, A. K. Cheetham and J. S. Gardner.
  Pressure-induced structural transitions in Tb-pyrochlore oxides.
  Appl. Phys. Lett. 88, 031903 (2006).
 • A. Llobet, A. D. Christianson, W. Bao, J. S. Gardner, I. P. Swainson, J. W. Lynn, J. M. Mignot, K. Prokes, P. G. Pagliuso, N. O. Moreno, J. L. Sarrao, J. D. Thompson and A. H. Lacerda.
  Novel Coexistence of Superconductivity with Two Distinct Magnetic Orders.
  Phys. Rev. Lett. 95, 217002 (2005).
 • R. J. McQueeney, M. Yethiraj, W. Montfrooij, J. S. Gardner, P. Metcalf and J. M. Honig.
  Investigation of the presence of charge order in magnetite by measurement of the spin wave spectrum.
  Phys. Rev. B 73, 174409 (2006).
 • D. Reznik, L. Pintschovius, M. Ito, S. Iikubo, M. Sato, H. Goka, M. Fujita, K. Yamada, G. D. Gu and J. M. Tranquada.
  Electron-phonon coupling reflecting dynamic charge inhomogeneity in copper oxide superconductors.
  Nature 440, 1170 (2006).
 • P. Richard, Z. H. Pan, M. Neupane, A. V. Fedorov, T. Valla, P. D. Johnson, G. D. Gu, W. Ku, Z. Wang and H. Ding.
  Nature of oxygen dopant-induced states in high-temperature Bi2Sr2CaCu2O8+x superconductors: A photoemission investigation.
  Phys. Rev. B 74, 094512 (2006).
 • K. C. Rule, J. P. C. Ruff, B. D. Gaulin, S. R. Dunsiger, J. S. Gardner, J. P. Clancy, M. J. Lewis, H. A. Dabkowska, I. Mirebeau, P. Manuel, Y. Qiu and J. R. D. Copley.
  Field-induced order and spin waves in the pyrochlore antiferromagnet Tb2Ti2O7.
  Phys. Rev. Lett. 96, 177201 (2006).
 • A. T. Savici, A. Fukaya, I. M. Gat-Malureanu, T. Ito, P. L. Russo, Y. J. Uemura, C. R. Wiebe, P. P. Kyriakou, G. J. MacDougall, M. T. Rovers, G. M. Luke, K. M. Kojima, M. Goto, S. Uchida, R. Kadono, K. Yamada, S. Tajima, T. Masui, H. Eisaki, N. Kaneko, M. Greven and G. D. Gu.
  Muon spin relaxation studies of magnetic-field-induced effects in high-Tc superconductors.
  Phys. Rev. Lett. 95, 157001 (2005).
 • S. M. Shapiro, L. Passell, I. A. Zaliznyak, V. J. Ghosh, W. J. Leonhardt and M. E. Hagen.
  The Methods of Producing and Analyzing Polarized Neutron Beams for HYSPEC at the SNS.
  In Proc. of ICANS-XVII, Santa Fe, NM, 2005, edited by (Los Alamos, LA-UR-06-3904, 2006), p. 827.
 • S. M. Shapiro, G. Xu, G. Gu, J. Gardner and R. W. Fonda.
  Lattice dynamics of the high-temperature shape-memory alloy Nb-Ru.
  Phys. Rev. B 73, 214114 (2006).
 • C. Stock, D. Ellis, I. P. Swainson, G. Y. Xu, H. Hiraka, Z. Zhong, H. Luo, X. Zhao, D. Viehland, R. J. Birgeneau and G. Shirane.
  Damped soft phonons and diffuse scattering in 40%Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-60%PbTiO3.
  Phys. Rev. B 73, 064107 (2006).
 • C. Stock, H. Luo, D. Viehland, J. F. Li, I. P. Swainson, R. J. Birgeneau and G. Shirane.
  Strong influence of the diffuse component on the lattice dynamics in Pb(Mg1/3Nb2/3)O3.
  J. Phys. Soc. Jpn. 74, 3002 (2005).
 • M. B. Stone, I. A. Zaliznyak, T. Hong, C. L. Broholm and D. H. Reich.
  Quasiparticle breakdown in a quantum spin liquid.
  Nature 440, 187 (2006).
 • J. M. Tranquada.
  Charge stripes in cuprate superconductors: The middle way.
  J. Phys. IV France 131, 67 (2005).
 • J. M. Tranquada, H. Woo, T. G. Perring, H. Goka, G. D. Gu, G. Xu, M. Fujita and K. Yamada.
  Universal magnetic excitation spectrum in cuprates.
  J. Phys. Chem. Solids 67, 511 (2006).
 • T. Valla, T. E. Kidd, J. D. Rameau, H. J. Noh, G. D. Gu, P. D. Johnson, H. B. Yang and H. Ding.
  Fine details of the nodal electronic excitations in Bi2Sr2CaCu2O8+d.
  Phys. Rev. B 73, 184518 (2006).
 • S. Wakimoto, H. Kimura, M. Fujita, K. Yamada, Y. Nodai, G. Shirane, G. Gu, H. Kim and R. J. Birgeneau.
  Incommensurate lattice distortion in the high temperature tetragonal phase of La2-x(Sr,Ba)xCuO4.
  J. Phys. Soc. Jpn. 75, 074714 (2006).
 • S. Wakimoto, G. A. Samara, R. K. Grubbs, E. L. Venturini, L. A. Boatner, G. Xu, G. Shirane and S. H. Lee.
  Dielectric properties and lattice dynamics of Ca-doped K0.95Li0.05TaO3.
  Phys. Rev. B 74, 054101 (2006).
 • Y. Y. Wang, L. Li, M. J. Naughton, G. D. Gu, S. Uchida and N. P. Ong.
  Field-enhanced diamagnetism in the pseudogap state of the cuprate Bi2Sr2CaCu2O8+d superconductor in an intense magnetic field.
  Phys. Rev. Lett. 95, 247002 (2005).
 • G. Xu, P. M. Gehring, C. Stock and K. Conlon.
  The anomalous skin effect in single crystal relaxor ferroelectric PZN-xPT and PMN-xPT.
  Phase Transitions 79, 135 (2006).
 • G. Y. Xu, P. M. Gehring and G. Shirane.
  Persistence and memory of polar nanoregions in a ferroelectric relaxor under an electric field.
  Phys. Rev. B 72, 214106 (2005).
 • G. Y. Xu, P. M. Gehring and G. Shirane.
  Coexistence and competition of local- and long-range polar orders in a ferroelectric relaxor.
  Phys. Rev. B 74, 104110 (2006).
 • G. Y. Xu, Z. Zhong, Y. Bing, Z. G. Ye and G. Shirane.
  Electric-field-induced redistribution of polar nano-regions in a relaxor ferroelectric.
  Nature Mater. 5, 134 (2006).

2005

 • G. Behr, W. Loser, M. O. Apostu, W. Gruner, M. Hucker, L. Schramm, D. Souptel, A. Teresiak and J. Werner.
  Floating zone growth of CuO under elevated oxygen pressure and its relevance for the crystal growth of cuprates.
  Cryst. Res. Technol. 40, 21 (2005).
 • Y. H. Bing, A. A. Bokov, Z. G. Ye, B. Noheda and G. Shirane.
  Structural phase transition and dielectric relaxation in Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 single crystals.
  J. Phys.: Condens. Matter 17, 2493 (2005).
 • H. Cao, F. M. Bai, J. F. Li, D. Viehland, G. Y. Xu, H. Hiraka and G. Shirane.
  Structural phase transformation and phase boundary/stability studies of field-cooled Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-32%PbTiO3 crystals.
  J. Appl. Phys. 97, 094101 (2005).
 • H. Cao, F. M. Bai, N. G. Wang, J. F. Li, D. Viehland, G. Y. Xu and G. Shirane.
  Intermediate ferroelectric orthorhombic and monoclinic Mb phases in [110] electric-field-cooled Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-30%PbTiO3 crystals.
  Phys. Rev. B 72, 064104 (2005).
 • K. H. Conlon, H. Luo, D. Viehland, J. F. Li, T. Whan, J. H. Fox, C. Stock and G. Shirane.
  Direct observation of the near-surface layer in Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 using neutron diffraction.
  Phys. Rev. B 70, 172204 (2004).
 • D. E. Cox, B. Noheda and G. Shirane.
  Low-temperature phases in PbZr0.52Ti0.48O3: A neutron powder diffraction study.
  Phys. Rev. B 71, 134110 (2005).
 • S. V. Dordevic, C. C. Homes, J. J. Tu, T. Valla, M. Strongin, P. D. Johnson, G. D. Gu and D. N. Basov.
  Extracting the electron-boson spectral function alpha F-2(omega) from infrared and photoemission data using inverse theory.
  Phys. Rev. B 71, 104529 (2005).
 • F. R. Drymiotis, Y. Lee, G. Lawes, J. C. Lashley, T. Kimura, S. M. Shapiro, A. Migliori, V. Correa and R. A. Fisher.
  Tunable thermal expansion behavior in the intermetallic YbGaGe.
  Phys. Rev. B 71, 174304 (2005).
 • J. S. Gardner, G. Ehlers, N. Rosov, R. W. Erwin and C. Petrovic.
  Spin-spin correlations in Yb2Ti2O7: A polarized neutron scattering study.
  Phys. Rev. B 70, 180404 (2004).
 • F. Z. He, B. O. Wells, Z. G. Ban, S. P. Alpay, S. Grenier, S. M. Shapiro, W. D. Si, A. Clark and X. X. Xi.
  Structural phase transition in epitaxial perovskite films.
  Phys. Rev. B 70, 235405 (2004).
 • F. Z. He, B. O. Wells and S. M. Shapiro.
  Strain phase diagram and domain orientation in SrTiO3 thin films.
  Phys. Rev. Lett. 94, 176101 (2005).
 • H. Hiraka, P. Boni, K. Yamada, S. Park, S. H. Lee and G. Shirane.
  Characterization of low-energy magnetic excitations in chromium.
  Phys. Rev. B 70, 144413 (2004).
 • H. Hiraka, S. H. Lee, P. M. Gehring, G. Y. Xu and G. Shirane.
  Cold neutron study on the diffuse scattering and phonon excitations in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3.
  Phys. Rev. B 70, 184105 (2004).
 • M. Hücker, V. Kataev, J. Pommer, U. Ammerahl, A. Revcolevschi, J. M. Tranquada and B. Buchner.
  Dzyaloshinsky-Moriya spin canting in the low-temperature tetragonal phase of La2-x-yEuySrxCuO4.
  Phys. Rev. B 70, 214515 (2004).
 • M. Hücker, Y. J. Kim, G. D. Gu, J. M. Tranquada, B. D. Gaulin and J. W. Lynn.
  Neutron scattering study on La1.9Ca1.1Cu2O6+d and La1.85Sr0.15CaCu2O6+d.
  Phys. Rev. B 71, 094510 (2005).
 • M. Hücker, H. H. Klauss and B. Buchner.
  Strong dependence of the interlayer coupling on the hole mobility in antiferromagnetic La2-xSrxCuO4 (x < 0.02).
  Phys. Rev. B 70, 220507(R) (2004).
 • J. S. Hwang, T. Timusk and G. D. Gu.
  Copper oxide superconductors - Sharp-mode coupling in high-Tc superconductors - Reply.
  Nature 432, (2004).
 • M. Izquierdo, L. Roca, J. Avila, G. Gu, Z. Z. Li, H. Raffy and M. C. Asensio.
  Effects of the doping and the number of planes on the shadow bands of Bi-based cuprates.
  Eur. Phys. J. B 46, 309 (2005).
 • Y. J. Kim, J. P. Hill, G. D. Gu, F. C. Chou, S. Wakimoto, R. J. Birgeneau, S. Komiya, Y. Ando, N. Motoyama, K. M. Kojima, S. Uchida, D. Casa and T. Gog.
  Molecular orbital excitations in cuprates: Resonant inelastic x-ray scattering studies.
  Phys. Rev. B 70, 205128 (2004).
 • H. Kimura, Y. Noda, H. Goka, M. Fujita, K. Yamada and G. Shirane.
  Soft phonons and structural phase transitions in La1.875Ba0.125CuO4.
  J. Phys. Soc. Jpn. 74, 445 (2005).
 • R. Klingeler, B. Buchner, S. W. Cheong and M. Hucker.
  Weak ferromagnetic spin and charge stripe order in La5/3Sr1/3NiO4.
  Phys. Rev. B 72, 104424 (2005).
 • T. Kroll, R. Klingeler, J. Geck, B. Buchner, W. Selke, M. Hucker and A. Gukasov.
  Magnetism of low-doped spin chains in Lax(Sr, Ca)14-xCu24O41.
  J. Magn. Magn. Mater. 290, 306 (2005).
 • L. Pintschovius, Y. Endoh, D. Reznik, H. Hiraka, J. Tranquada, W. Reichardt, P. Bourges, Y. Sidis, H. Uchiyama, T. Masui and S. Tajima.
  Neutron scattering study of charge fluctuations and spin fluctuations in optimally doped YBa2Cu3O6.95.
  Physica C 412-14, 70 (2004).
 • E. Sagi, O. Ofer, A. Keren and J. S. Gardner.
  Quest for frustration driven distortion in Y2Mo2O7.
  Phys. Rev. Lett. 94, 237202 (2005).

  G. Shirane, G. Y. Xu and P. M. Gehring.
  Dynamics and structure of PMN and PZN.
  Ferroelectrics 321, 7 (2005).
 • J. M. Tranquada.
  Stripes and superconductivity in cuprate superconductors.
  Proc. SPIE 5932, 59320C (2005).
 • S. Wakimoto, S. Lee, P. M. Gehring, R. J. Birgeneau and G. Shirane.
  Neutron scattering study of soft phonons and diffuse scattering in insulating La1.95Sr0.05CuO4.
  J. Phys. Soc. Jpn. 73, 3413 (2004).
 • T. R. Welberry, M. J. Gutmann, H. Woo, D. J. Goossens, G. Y. Xu, C. Stock, W. Chen and Z. G. Ye.
  Single-crystal neutron diffuse scattering and Monte Carlo study of the relaxor ferroelectric Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 (PZN).
  J. Appl. Cryst. 38, 639 (2005).
 • H. J. Woo, A. T. Boothroyd, K. Nakajima, T. G. Perring, C. D. Frost, P. G. Freeman, D. Prabhakaran, K. Yamada and J. M. Tranquada.
  Mapping spin-wave dispersions in stripe-ordered La2-xSrxNiO4 (x=0.275, 0.333).
  Phys. Rev. B 72, 064437 (2005).
 • L. Wu, Y. Zhu, S. Park, S. Shapiro, G. Shirane and J. Tafto.
  Defect structure of the high-dielectric-constant perovskite CaCu3Ti4O12.
  Phys. Rev. B 71, 014118 (2005).
 • G. Y. Xu, P. M. Gehring, V. J. Ghosh and G. Shirane.
  High-q-resolution neutron scattering technique using triple-axis spectrometers.
  Acta Cryst. A 60, 598 (2004).
 • G. Y. Xu, H. Hiraka, G. Shirane, J. F. Li, J. L. Wang and D. Viehland.
  Low symmetry phase in (001) BiFeO3 epitaxial constrained thin films.
  Appl. Phys. Lett. 86, 182905 (2005).
 • G. Y. Xu, Z. Zhong, H. Hiraka and G. Shirane.
  Three-dimensional mapping of diffuse scattering in Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3.
  Phys. Rev. B 70, 174109 (2004).
 • I. Zaliznyak.
  A glimpse of a Luttinger Liquid.
  Nature Mater. 4, 273 (2005).
 • I. Zaliznyak, V. Ghosh, S. M. Shapiro and L. Passell.
  Polarized beam operation of the hybrid spectrometer at the pulsed spallation neutron source.
  Physica B 356, 150 (2005).
 • I. A. Zaliznyak and S.-H. Lee.
  Magnetic Neutron Scattering.
  In Modern Techniques for Characterizing Magnetic Materials, edited by Y. Zhu (Springer, Heidelberg, 2005).

2004

 • Bai, F.M., Wang, N.G., Li, J.F., Viehland, D., Gehring, P.M., Xu, G., and Shirane, G. X-ray and neutron diffraction investigations of the structural phase tranformation sequence under electric field in 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 – 0.3PbTiO3 crystals. J. Appl. Phys. 96, 1620-1627 (2004).
 • Behr, G., Löser, W., Apostu, M.-O., Gruner, W., Hücker, M., Schramm, L., Souptel, D., and Werner, J. Floating zone growth of CuO under elevated oxygen pressure and its relevance for the crystal growth of cuprates. J. of Crystal Growth (submitted).
 • Bing, Y.-H., Bokov, A.A., Ye, Z.-G., Noheda, B., and Shirane, G. Structural phase transition and dielectric relaxation in Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 single crystals. Phys. Rev. B (submitted).
 • Boothroyd, A.T., Freeman, P.G., Prabhakaran, D., Woo, H., Nakajima, K., Tranquada, J.M., Yamada, K., and Frost, C.D. Spin excitations in stripe-ordered La2-xSrxNiO4 (x = 0.275 and 1/3). J. Magn. Magn. Mater. 272-276, 265-266 (2004).
 • Conlon, K., Luo, H., Viehland, D., Li, J.F., Whan, T., Fox, J.H., Stock, C., and Shirane, G. Direct observation of the near-surface layer in Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 using neutron diffraction. Phys. Rev. B (submitted); cond-mat/0407609.
 • Cox, D.E., Noheda, B., and Shirane, G. Low-temperature phases in PbZr0.52Ti0.48O3: A neutron powder diffraction study. Phys. Rev. B (submitted); cond-mat/0408177.
 • Fujita, M., Goka, H., Yamada, K., Tranquada, J.M., and Regnault, L.P. Stripe order, depinning, and fluctuations in La1.875Ba0.125CuO4 and La1.875Ba0.075Sr0.050CuO4. Phys. Rev. B 70, 104517 (2004).
 • Fujita, M., Goka, H., Tranquada, J.M., and Yamada, K. Stripe correlations in La1.875Ba0.125CuO4. Physica C 408-410, 451-452 (2004).
 • Gehring, P.M., Ohwada, K., and Shirane, G. Electric-field effects on the diffuse scattering in PbZn1/3Nb2/3O3 doped with 8% PbTiO3. Phys. Rev. B 70, 014110 (2004).
 • Gnezdilov, V.P., Pashkevich, Yu.G., Tranquada, J.M., Lemmens, P., Guntherodt, G., Yeremenko, A.V., Barilo, S.N., Shiryaev, S.V., Kurnevich, L.A., and Gehring, P.M. Interplay of structural and electronic phase separation in single-crystalline La2CuO4.05 studied by neutron and Raman scattering. Phys. Rev. B69, 174508 (2004).
 • Gu, G.D., Hücker, M., Kim, Y.-J., Tranquada, J.M., Dabkowska, H., Luke, G.M., Timusk, T., Gaulin, B.D., Li, Q., and Moodenbaugh, A.R. Crystal growth and superconductivity of (La1-xCax)2CaCu2O6+d . J. Phys. Chem. Solids (submitted).
 • He, R.H., Feng, D.L., Eisaki, H., Shimoyama, J.-I., Kishio, K., and Gu, G.D. Superconducting order parameter in heavily overdoped Bi2Sr2CaCu2O8+d . Phys. Rev. B 69, 220502(R) (2004).
 • Hess, C., ElHaes, H., Büchner, B., Ammerahl, U., Hücker, M., and Revcolevschi, A. Magnon-hole scattering and charge order in Sr14-xCaxCu24O41. Phys. Rev. Lett. 93, 027005 (2004).
 • Hiraka, H., Lee, S.-H., Gehring, P.M., Xu, G., and Shirane, G. Cold-neutron scattering study on diffuse and phonon excitations in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. B (accepted); cond-mat/0403544.
 • Hücker, M., Klauss, H.-H., and Büchner, B. Frustration of the interlayer coupling by mobile holes in La2-xSrxCuO4(x < 0.02). Phys. Rev. B. (submitted); cond-mat/0210357.
 • Hücker, M., Kataev, V., Pommer, J., Ammerahl, U., Revcolevschi, A., Tranquada, J.M., and Büchner. Dzyaloshinsky-Moriya spin canting in the LTT phase of La2-x-yEuySrxCuO4. Phys. Rev. B (accepted); cond-mat/0309461.
 • Hücker, M., Chung, K., Chand, M., Vogt, T., Tranquada, J.M., and Buttrey, D.J. Oxygen and strontium codoping of La2NiO4: room temperature phase diagrams. Phys. Rev. B70, 064105 (2004).
 • Hücker, M., Kim, Young-June, Gu, G.D., Tranquada, J.M., Gaulin, B.D., and Lynn, J.W. Neutron scattering study on La1.9Ca1.1Cu2O6+d and La1.85Sr0.15CaCu2O6+d . Phys. Rev. B (accepted); cond-mat/0408298.
 • Hwang, J., Timusk, T., Puchkov, A.V., Wang, N.L., Gu, G.D., Homes, C.C., Tu, J.J., and Eisaki, H. Marginal Fermi liquid analysis of 300 K reflectance of Bi2Sr2CaCu2O8+d . Phys. Rev. B69, 094520 (2004).
 • Hwang, J., Timusk, T., and Gu, G.D. High-transition-temperature superconductivity in the absence of the magnetic-resonance mode. Nature 427, 714-716 (2004).
 • Khatsko, E.N., Zheludev, A., Tranquada, J.M., Klooster, W.T., Knigavko, A.M., and Srivastava, R.C. Neutron scattering study of the layered Ising magnet CsDy(MoO4)2. Low Temp. Phys. 30, 133-139 (2004); Fizika Nizkikh Temperatur 30, 184-192 (2004).
 • Kim, Y.-J., Hill, J.P., Gu, G., Chou, F., Wakimoto, S., Birgeneau, R., Komiya, S., Ando, Y., Motoyama, N., Kojima, K., Uchida, S., Casa, D., and Gog, T. Molecular orbital excitations in cuprates. Phys. Rev. B (submitted); cond-mat/0407179.
 • Kivelson, S.A., Fradkin, E., Oganesyan, V., Bindloss, I.P., Tranquada, J.M., Kapitulnik, A., and Howald, C. How to detect fluctuating order in the high-temperature superconductors. Rev. Mod. Phys. 75, 1201 (2003).
 • Klingeler, R., Büchner, B., Cheong,, S-W., and Hücker, M. Weak ferromagnetism of the charge stripes in La5/3Sr1/3NiO4. Phys. Rev. B (submitted).
 • Kroll, T., Klingeler, R., Geck. J., Büchner, B., Selke, W., Hücker, M., and Gukasov, A. Magnetism of low doped spin chains in Lax(Sr,Ca)14-xCu24O41. J. Magn. Magn. Mater. (submitted).
 • Li, J.Q., Chen, H.Y., Zhang, H.R., Yu, H.C., Shi, Y.G., Liu, L.B., Tian, H.F., Zhu, Y., and Tranquada, J.M. Structural properties and charge ordered states in RMnO3 (R=La, Pr, Nd, Ca, Sr) and (La, Sr)2NiO4. Micron 35, 419-424 (2004).
 • Pintschovius, L., Endoh, Y., Reznik, D., Hiraka, H., Tranquada, J.M., Reichardt, W., Uchiyama, H., Masui, T., Tajima, S. Evidence for dynamic charge stripes in the phonons of optimally doped YBCO. Phys. Rev. Lett. (submitted); cond-mat/0308357.
 • Pintschovius, L., Reznik, D., Reichardt, W., Endoh, Y., Hiraka, H., Tranquada, J.M., Uchiyama, H., Masui, T., and Tajima, S. Oxygen phonon branches in YBa2Cu3O7. Phys. Rev. B69, 214506 (2004).
 • Rigal, L.B., Schmadel, D.C., Drew, H.D., Maiorov, B., Osquigil, E., Preston, J.S., Hughes, R., and Gu, G.D. Magneto-optical evidence for a gapped Fermi surface in underdoped YBa2Cu3O6+x. J. Appl. Phys. (submitted); cond-mat/0309108.
 • Roca, L., Izquierdo, M., Avila, J., Gu, G.D., Asensio, M.C. Photon energy and polarization dependence of the Fermi surface in optimally doped Bi2Sr2CaCu2O8+d superconductors. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 137-140, 657-661 (2004).
 • Schmadel, D.C., Tu, J.J., Rigal, L.B., Romero, D.B., Grayson, M., Gu, G.D., Drew, H.D. The mid-infrared AC Hall effect in optimally-doped Bi2Sr2CaCu2O8+d . Phys. Rev. Lett. (submitted).
 • Shapiro, S.M., Bao, Wei, Raymond, S., Lee, S.H., Motoya, K. Observation of linear spin wave dispersion in re-entrant spin glass Fe0.7Al0.3. J. Appl. Phys. A (submitted).
 • Shapiro, S.M., Zaliznyak, I.A., Passell, L., and Ghosh, V. HYSPEC: A crystal time-of-flight hybrid spectrometer for the spallation neutron source. 16th Meeting of the International Collaboration on Advanced Neutron Sources (ICANS-XVI), Dusseldorf-Neuss, Germany.
 • Shirane, G., Xu, Guangyong, and Gehring, P.M. Dynamics and structure of PMN and PZN. Ferroelectrics (submitted).
 • Simovic, B., Nicklas, M., Hammel, P.C., Hücker, M., Büchner, B., and Thompson, J.D. Interplay between freezing and superconductivity in the optimallyb doped La1.65Eu0.2Sr0.15CuO4 under hydrostatic pressure. Europhys. Lett. 66, 722-728 (2004).
 • Stock, C., Birgeneau, R.J., Wakimoto, S., Gardner, J.S., Chen, W., Ye, Z.-G., and Shirane, G. Universal static and dynamic properties of the structural transition in Pb(Zn1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. B69, 094104 (2004).
 • Stock, C., Luo, H., Viehland, D., Li, J.F., Swainson, I., Birgeneau, R.J., and Shirane, G. Strong influence of the diffuse component on the lattice dynamics in Pb(Mg1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. B (submitted); cond-mat/0404086.
 • Tranquada, J.M., Lee, C.H., Yamada, K., Lee, Y.S., Regnault, L.P., and Rønnow, H.M. Evidence for an incommensurate magnetic resonance in La2-xSrxCuO4. Phys. Rev. B69, 174507 (2004).
 • Tranquada, J.M. Metallic charge stripes in cuprates. Physica C 408-410, 426-429 (2004); cond-mat/0308214.
 • Tranquada, J.M., Woo, H., Perring, T.G., Goka, H., Gu, G.D., Xu, G., Fujita, M., and Yamada, K. Quantum magnetic excitations from stripes in copper-oxide superconductors. Nature 429, 534-538 (2004).
 • Valla, T., Kidd, T., Johnson, P., Kim, K., Homes, C., and Gu, G. Doping of a one-dimensional Mott insulator: photoemission and optical studies of Sr2CuO3+d . Phys. Rev. Lett. (submitted); cond-mat/0403486.
 • Wakimoto, S., Lee, S.-H., Gehring, P.M., Birgeneau, R.J., and Shirane, G. Neutron scattering study of soft phonons and diffuse scattering in insulating La1.95Sr0.05CuO4. J. Phys. Soc. Jpn. (submitted); cond-mat/0408519.
 • Wang, Yayu, Li, Lu, Naughton, M.J., Gu, G.D., Uchida, S., and Ong, N.P. Enhanced diamagnetism in the pseudogap state of the cuprate Bi2Sr2CaCu2O8+d . Nature (submitted).
 • Woo, Hyungje, Zaliznyak, Igor, Perring, Toby, Broholm, Collin, Frost, Chris, Takagi, Hidenori. Spinons in a strongly correlated copper oxide chain. ISIS Highlight Report (2003).
 • Woo, Hyungje, Zaliznyak, Igor, Perring, Toby G., Broholm, Collin, Frost, Christopher, and Takagi, Hidenori. Spinons in a strongly correlated copper oxide chain. Physica B 350, E-249-E252 (2004).
 • Xu, Guangyong, Viehland, D., Li, J.F., Gehring, P.M., and Shirane, G. Evidence of decoupled lattice distortion and ferroelectric polarization in the relaxor system PMN-xPT. Phys. Rev. B68, 212410 (2003).
 • Xu, Guangyong, Shirane, G., Copley, J.R.D., and Gehring, P.M. Neutron elastic diffuse scattering study of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. B69, 064112 (2004).
 • Xu, Guangyong, Hiraka, H., Shirane, G., and Ohwada, K. Dual structures in (1-x)Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3 ferroelectric relaxors. Appl. Phys. Lett. 84, 3975-3977 (2004).
 • Xu, Guangyong, Zhong, Z., Bing, Y., Ye, Z.-G., Stock, C., and Shirane, G. An anomalous phase in the relaxor ferroelectric Pb(Zn1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. B (submitted).
 • Xu, Guangyong, Zhong, Z., Hiraka, H., and Shirane, G. 3-D mapping of diffuse scattering in Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3. Phys. Rev. B (submitted).
 • Ye, Z.-G., Bing, Y., Gao, J., Bokov, A.A., Stephens, P., Noheda, B., and Shirane, G. Development of ferroelectric ordering in relaxor (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 –xPbTiO3 (0 ≤ x ≤ 0.15). Phys. Rev. B67, 094111 (2003).
 • Zaliznyak, I.A. Spiral order induced by distortion in frustrated square-lattice antiferromagnet. Phys. Rev. B69, 092404 (2004).
 • Zaliznyak, I.A. Heisenberg magnet with modulated exchange. Phys. Rev. B68, 134451 (2003).
 • Zaliznyak, I.A., Tranquada, J.M., Gu, G., Erwin, R.W., and Moritomo, Y. Universal features of charge and spin order in a half-doped layered perovskite. J. Appl. Phys. 95, 7369-7371 (2004).
 • Zaliznyak, I.A., Woo, H., Perring, T.G., Broholm, C.L., Frost, C.D., and Takagi, H. Spinons in the strongly correlated copper oxide chains in SrCuO2. Phys. Rev. Lett. 93, 087202 (2004).
 • Zaliznyak, Igor A., and Lee, Seung-hun. Magnetic Neutron Scattering. Modern Techniques for Characterizing Magnetic Materials, Ed. Y. Zhu (Kluwer Academic, New York, 2004).
 • Zheludev, A., Honda, Z., Broholm, C.L., Katsumata, K., Shapiro, S.M., Kolezhuk, A., Park, S., and Qiu, Y. Massive triplet excitations in a magnetized anisotropic Haldane spin chain. Phys. Rev. B68, 134438 (2003).
 • Zheludev, A., Shapiro, S.M., Honda, Z., Katsumata, K., Grenier, B., Ressouche, E., Regnault, L.-P., Chen, Y., Vorderwisch, P., Mikeska,, H.-J., and Kolezhuk, A.K. Dynamics of an anisotropic Haldane antiferromagnet in strong magnetic field. Phys. Rev. B69, 054414 (2004).

2003

 • Asensio, M.C., Avila, J., Roca, L., Tejeda, A., Gu, G.D., Lindroos, M., Markiewicz, R.S., and Bansil, A. Emergence of multiple Fermi surface maps in angle-resolved photoemission from Bi2Sr2CaCu2O8+d . Phys. Rev. B67, 014519 (2003).
 • Bansil, A., Lindroos, M., Sahrakorpi, S., Markiewicz, R.S., Gu, G.D., Avila, J., Roca, L., Tejeda, A., Asensio, M.C. First principles simulations of energy and polarization dependent angle-resolved photoemission spectra of Bi2212. J. Phys. Chem. Solids 63, 2175-2180 (2002).
 • Böni, P. Clementyev, E., Stadler, Ch., Roessli, B., Shirane, G., Werner, S.A. Fincher-Burke excitations in single-Q chromium. Appl. Phys. A 74, S716-S718 (2002).
 • Bourges, P., Sidis, Y., Braden, M., Nakajima, K., and Tranquada, J.M. High-energy spin dynamics in La1.69Sr0.31NiO4. Phys. Rev. Lett. 90, 147202 (2003).
 • Chen, X.J., Zhang, C.L., Gardner, J.S., Sarrao, J.L., and Almasan, C.C. Variable-range-hopping conductivity of half-doped bylayer manganite LaSr2Mn2O7. Phys. Rev. B68, 064405 (2003).
 • Gaulin, B.D., Mao, M., Wiebe, C.R., Qiu, Y., Shapiro, S.M., Broholm, C., Lee, S.-H., and Garrett, J.D. Spin and lattice excitations in the heavy fermion superconductor UNI2Al3. Phys. Rev. B66, 174520 (2002).
 • Hiraka, H., Endoh, Y., Böni, P., Fujita, M., Yamada, K., and Shirane, G. Reinvestigation of magnetic excitations in the spin density wave of chromium. Phys. Rev. B67, 064423 (2003).
 • Homes, C.C., Tranquada, J.M, Li, Q., Moodenbaugh, A.R., Buttrey, D.J. Mid-infrared conductivity from mid-gap states associated with charge stripes. Phys. Rev. B67, 184516 (2003).
 • Kenzelmann, M., Xu, G., Zaliznyak, I.A., Broholm, C., DiTusa, J.F., Aeppli, G., Ito, T., Oka, K., and Takagi, H. Structure of end states for a Haldane spin chain. Phys. Rev. Lett. 90, 087202 (2003).
 • Klauss, H.-H., Wagener, W., Kopmann, W., Baabe, D., Mienert, D., Litterst, F.J., Hücker, M., and Büchner. Magnetic stripe order in La1.8-xEu0.2SrxCuO4. Physica B 312-313, 71-73 (2002).
 • Leheny, R.L., Lee, Y.S., Shirane, G., and Birgeneau, R.J. Spin wave propagation in the domain state of a random field magnet. Eur. Phys. J. B 32, 287-290 (2003).
 • Li, Jianqi, Zhu, Yimei, Tranquada, J.M., Yamada, K., and Buttrey, D.J. Transmission-electron-microscopy study of charge-stripe order in La1.725Sr0.275NiO4. Phys. Rev. B67, 012404 (2003).
 • Li, Qiang, Wu, L., Zhu, Y., Moodenbaugh, A.R., Gu, G.D., Suenaga, M., Ye, Z.X., and Fischer, D.A. Comparative studies of MgB2/Mg nano-composites and press-sintered MgB2 pellets. IEEE Trans. Appl. Superconductivity 13, 3051-3055 (2003).
 • Ohwada, Kenji, Hirota, Kazuma, Rehrig, Paul W. Fujii, Yasuhiko, and Shirane, Gen. Neutron diffraction study of field-cooling effects on the relaxor ferroelectric Pb[(Zn1/3Nb2/3)0.92Ti0.08]O3. Phys. Rev. B67, 094111 (2003).
 • Reznik, D., Pintschovius, L., Reichardt, W., Endoh, Y., Hiraka, H., Tranquada, J.M., Tajima, S., Uchiyama, H., and Masui, T. Oxygen phonon branches in detwinned YBa2Cu3O7. J. Low Temp. Phys. 131, 417 (2003).
 • Shapiro, S.M., Bao, Wei, Raymond, S., Lee, S.H., Motoya, K. Observation of linear spin wave dispersion in re-entrant spin glass Fe0.7Al0.3. J. Appl. Phys. A 74 (suppl.), S859-S861 (2002).
 • Shirane, G., Gehring, P.M. Structure and dynamics of the ferroelectric relaxors Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 and Pb(Zn1/3Nb2/3)O3. Morphotropic Phase Boundary Perovskites, High Strain Piezoelectrics, and Dielectrics Ceramics, Ceramic Transactions, V. 138, pp. 14-33 (Westerville, OH, 2003).
 • Silva, E., Rogai, R., Marcon, R., Sarti, S., Fastampa, R., Giura, M., Gu, G.D. Effects of a magnetic field on the microwave surface impedance of Bi2Sr2CaCu2O8-x single crystals. Int. J. Mod. Phys. B 17, 922-928 (2003).
 • Simovic, B., Hammel, P.C., Hücker, M., Büchner, B., and Revcolevschi, A. Experimental evidence for a glass forming "stripe liquid" in the magnetic ground state of La1.65Eu0.2Sr0.15CuO4. Phys. Rev. B68, 012415 (2003).
 • Simovic, B. Hücker, M., Hammel, P.C., Büchner, B., Ammerahl, U., and Revcolevschi, A. Local structure of La1.65Eu0.2Sr0.15CuO4 determined by 63Cu NMR spectroscopy and Van Vleck paramagnetism of Eu3+ ions. Phys. Rev. B67, 224508 (2003).
 • Tranquada, J.M. The stripe liquid phase in cuprates and nickelates. J. Phys. IV France 12, Pr9-239 (2002).
 • Tu, J.J., Homes, C.C., Gu, G.D., Basov, D.N., and Strongin, M. Optical studies of charge dynamics in the optimally doped Bi2Sr2CaCu2O8+d . Phys. Rev. B 66, 144514 (2002).
 • Wakimoto, S., Stock, C., Ye, Z.-G., Chen, W., Gehring, P.M., and Shirane, G. Mode-coupling and polar nanoregions in the relaxor ferroelectric Pb(Mg1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. B66, 224102 (2002).
 • Wakimoto, S., Birgeneau, R.J., Ichikawa, N., Kim, Y.J., Kojima, K.M., Lee, S.-H., Tranquada, J.M., Uchida, S., and Zimmermann, M. v. Effect of a magnetic field on the spin- and charge-density wave order in La1.45Nd0.4Sr0.15CuO4. Phys. Rev. B 67, 184419 (2003).
 • Wang, N.L., Zheng, P., Feng, T., Gu, G.D., Homes, C.C., Tranquada, J.M., Gaulin, B.D., Timusk, T. Infrared properties of La2-x(Ca,Sr)xCaCu2O6+d single crystals. Phys. Rev. B67, 134526 (2003).
 • Wang, Yayu, Ono, S., Onose, Y., Gu, G., Ando, Yoichi, Tokura, Y., Uchida, S., and Ong, N.P. Dependence of upper critical field and pairing strength on doping in cuprates. Science 299, 86-89 (2003).
 • Xu, Guangyong, Zhong, Z., Bing, Y., Ye, Z.-G., Stock, C., and Shirane, G. Ground state of the relaxor ferroelectric Pb(Zn1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. B67, 104102 (2003).
 • Ye, Z.-G., Bing, Y., Gao, J., Bokov, A.A., Stephens, P., Noheda, B., and Shirane, G. Development of ferroelectric ordering in relaxor (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 –xPbTiO3 (0 ≤ x ≤ 0.15). Phys. Rev. B67, 104104 (2003).
 • Ye, Zuxin, Li, Qiang, Gu, G.D., Tu, J.J., Kang, W.N., Choi, Eun-Mi, Kim, Hyeong-Jin, and Lee, Sung-Ik. Magneto-optical studies of the critical states in c-axis oriented MgB2 thin film and bulk MgB2/Mg nano-composites. IEEE Trans. Appl. Superconductivity 13, 3722-3725 (2003).
 • Zachar, Oron, and Zaliznyak, Igor. Dimensional crossover and charge order in half-doped Manganites and Cobaltites. Phys. Rev. Lett. 91, 036401 (2003).
 • Zaliznyak, I.A., Lee, S.-H., and Petrov, S.V. Erratum: Continuum in the spin-excitation spectrum of a Haldane chain observed by neutron scattering in CsNiCl3. Phys. Rev. Lett. 91, 039902 (2003).
 • Zheludev, A., Sato, T., Masuda, T., Uchinokura, K., Shirane, G., Roessli, B. Spin waves and the origin of commensurate magnetism in Ba2CoGe2O7. Phys. Rev. B68, 024428 (2003)

2002

 • Broholm, C., Aeppli, G., Chen, Y., Dender, D.C., Enderle, M., Hammar, P.R., Honda, Z., Katsumata, K., Landee, C.P. Oshikawa, M., Regnault, L.P., Reich, D.H., Shapiro, S.M., Sieling, M., Stone, M.B., Turnbull, M.M., Zaliznyak, I., and Zheludev, A. Magnetized states of quantum spin chains. In High Magnetic Fields – applications in condensed matter physics and spectroscopy. Edited by C. Berthier, L. P. Lévy, and G. Martinez (Springer, Berlin, 2002) pp. 211-234.
 • Feng, D.L., Damascelli, A., Shen, K.M., Motoyama, N., Lu, D.H., Eisaki, H., Shimizu, K., Shimoyama, J.-i., Kishio, K., Kaneko, N., Greven, M., Gu, G.D., Zhou, X.J., Kim, C., Ronning, F., Armitage, N.P., Shen, Z.-X. Electronic structure of the trilayer cuprate superconductor Bi2Sr2Ca2Cu3O10+d . Phys. Rev. Lett. 88,, 107001 (2002).
 • Feng, D.L., Kim, C., Eisaki, H., Lu, D.H., Damascelli, A., Shen, K.M., Ronning, F., Armitage, N.P., Kaneko, N., Greven, M., Shimoyama, J.-i., Kishio, K., Yoshizaki, R., Gu, G.D., and Shen, Z.-X. Electronic excitations near the Brillouin zone boundary of Bi2Sr2CaCu2O8+d . Phys. Rev. B65, 220501 (2002).
 • Feng, D.L., Eisaki, J., Shen, K.M., Damascelli, A., Kim,C., Lu, D.H., Shen, Z.-X., Shimizu, K., Shimoyama, J.-I., Kishio, K., Motoyama, N., Kaneko, N., Greven, M., and Gu, G.D. Photoemission study of the intra-unit-cell coupling in a trilayer cuprate. Int. J. Mod. Phys. B16, 1691-1696 (2002).
 • Fujita, M., Yamada, K., Hiraka, H., Gehring, P.M., Lee, S.-H., Wakimoto, S., and Shirane, G. Static magnetic correlations near the insulating-superconducting phase boundary in La2-xSrxCuO4. Phys. Rev. B65, 064505 (2002).
 • Gehring, P.M., Wakimoto, S., Ye, Z.-G., and Shirane, G. Soft mode dynamics above and below the Burns temperature in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. Lett. 87, 277601 (2001).
 • Gehring, P.M., Wakimoto, S., Ye, Z.-G., and Shirane, G. Ferroelectric dynamics in the perovskite relaxor PMN. Fundamental Physics of Ferroelectrics, Vol. 626, p. 89, R.E. Cohen, Editor (American Institute of Physics, Melville, NY, 2002).
 • Gnezdilov, V.P., Yeremenko, A.V., Pashkevich, Yu. G., Lemmens, P., Güntherodt, G., Tranquada, J.M., Buttrey, D.J., and Nakajima, K. Electronic Raman scattering through a stripe ordering transition in La2-xSrxNiO4. Low Temperature Physics 28, 510-515 (2002).
 • Hirota, K., Ye, Z.-G., Wakimoto, S., Gehring, P.M., and Shirane, G. Neutron diffuse scattering from polar nanoregions in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3. Phys. Rev. B65, 104105 (2002).
 • Hücker, M., and Büchner, B. Antiferromagnetic order of effective Zn moments in La2-xSrxCuO4 (x £ 0.03). Phys. Rev. B65, 214408 (2002).
 • Hünnefeld, H., Niemöller, T., Schneider, J.R., Rütt, U., Rodewald, S., Fleig, J., Shirane, G. Influence of defects on the critical behaviour at the 105K structural phase transition of SrTiO3: II. the sharp component. Phys. Rev. B66, 014113 (2002).
 • Johnson, P.D., Valla, T., Federov, A.V., Yusof, Z., Wells, B.O., Li, Q., Moodenbaugh, A.R., Gu, G.D., Koshizuka, N., Kendziora, C., Jian, Sha, and Hinks, D.G. Doping and temperaure dependence of the mass enhancement observed in the cuprate Bi2Sr2CaCu2O8+d . Phys. Rev. Lett. 87, 177007 (2002).
 • Koo, T.-Y., Gehring, P.M., Shirane, G., Kiryukhin, V., Lee, G., and Cheong, S.-W. Anomalous transverse acoustic phonon broadening in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)0.8Ti0.2O3. Phys. Rev. B65, 144113 (2002).
 • La-Orautapong, D., Noheda, B., Ye, Z.-G., Gehring, P.M., Toulouse, J., Cox, D.E., and Shirane, G. Phase diagram of the relaxor ferroelectric (1 – x)Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3. Phys. Rev. B65, 144101 (2002).
 • Lee, S.-H., Tranquada, J.M., Yamada, K., Buttrey, D.J., Li, Q., and Cheong, S.-W. Freezing of a stripe liquid. Phys. Rev. Lett.88, 126401 (2002).
 • Matsuda, M., Birgeneau, R.J., Endoh, Y., Fujita, M., Hiraka, H., Kastner, M.A., Shirane, G., Wakimoto, S., Yamada, K.. Strongly correlated electron systems – Neutron scattering studies on lightly-doped La2-xSrxCuO4. J. Phys. Soc. Japan 70, 46-48 (2001).
 • Matsuda, M., Fujita, M., Yamada, K., Birgeneau, R.J., Endoh, Y., and Shirane, G. Electronic phase separation in lightly-doped La2-xSrxCuO4. Phys. Rev. B65, 134515 (2002).
 • Noheda, B., Cox, D.E., and Shirane, G. Low symmetry phases in piezoelectric systems: PZN-xPT single crystal and powder. Ferroelectrics 267, 147-155 (2002) .
 • Noheda, B., Cox, D.E., Shirane, G., Ye, Z.-G., and Gao, J. Phase diagram of the ferroelectric-relaxor (1-x)PbMg1/3Nb2/3O3-xPbTiO3. Phys. Rev. B66, 054104 (2002).
 • Noheda, B., Zhong, Z., Cox, D.E., Shirane, G., Park, S.-E., and Rehrig, P. Electric-field induced phase transitions in rhombohedral Pb(Zn1/3Nb2/3)1-xTixO3. Phys. Rev. B65, 224101 (2002).
 • Shirane, Gen, Shapiro, Stephen M., and Tranquada, John M. Neutron scattering with a triple-axis spectrometer: basic techniques. (Cambridge University Press, Cambridge, 2002).
 • Stone, M.B., Zaliznyak, I., Reich, Daniel H., Broholm, C. Frustration-induced two-dimensional quantum disordered phase in piperazinium hexachlorodicuprate. Phys. Rev. B64, 144405 (2001).
 • Tranquada, J.M., Nakajima, K., Braden, M., Pintschovius, L., and McQueeney, R.J. Bond-stretching-phonon anomalies in stripe-ordered La1.69Sr0.31NiO4. Phys. Rev. Lett. 88, 075505 (2002).
 • Tu, J.J., Homes, C.C., Gu, G.D., and Strongin, M. A systematic optical study of phonon properties in optimally doped Bi2Sr2CaCu2O8+d single crystals. Physica B 316-317, 324-327 (2002).
 • Uesu, Yoshiaki, Matsuda, Masaaki, Yamada, Yasusada, Jujishiro, Kouji, Cox, D.E., Noheda, Beatriz, and Shirane, Gen. Symmetry of high-piezoelectric Pb based complex perovskites at the morphotropic phase boundary I. Neutron diffraction study on Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-9%PbTiO3. J. Phys. Soc. Japan 71, 960-965 (2002).
 • Wakimoto, S., Tranquada, J.M., Ono, T., Kojima, K.M., Uchida, S., Lee, S.-H., Gehring, P.M., and Birgeneau, R.J. Diagonal static spin correlation in the low temperature orthorhombic Pccn phase of La1.55Nd0.4Sr0.05CuO4. Phys. Rev. B B64, 174505 (2001).
 • Wakimoto, S., Stock, C., Ye, Z.-G., Chen, W., Gehring, P.M., and Shirane, G. Ferroelectric ordering in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 as evidenced by low-temperature phonon anomalies. Phys. Rev. B65, 172105 (2002).
 • Wang, X.L., Liu, H.K., Dou, S.X., Horvat, J., and Gu, G.D. The peak effect in Fe-doped Bi-2212 single crystals. Supercond. Sci. Technol. 15, 356-360 (2002).
 • Yamada, Y., Uesu, Y., Matsuda, M., Jukishiro, K., Cox, D.E., Noheda, B., and Shirane, G. Symmetry of high-piezoelectric Pb based complex perovskites at the morphotropic phase boundary II. Theoretical treatment. J. Phys. Soc. Japan 71, 966-970 (2002).
 • Ye, Z.-G., Noheda, B., Dong, M., Cox, D., and Shirane, G. Monoclinic phase in the relaxor-based piezoelectric/ferroelectric Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 system. Phys. Rev. B64, 184114 (2001).
 • Zaliznyak, I.A., Tranquada, J.M., Erwin, R., Moritomo, Y. Spin-entropy-driven melting of the charge order in La1.5Sr0.5CoO4. Phys. Rev. B64, 195117 (2001).
 • Zaliznyak, Igor. Continuum spin excitations in S=1 one-dimensional antiferromagnet. J. Appl. Phys. 91, 8390-8392 (2002).
 • Zarestky, J., Stassis, C., Goldman, A., Canfield, P.C., Shirane, G., and Shapiro, S.M. Phonon-phonon interactions in (Lu, Y)Ni2B2C. J. Phys. Chem. Solids 63, 811-814 (2002).
 • Zheludev, A., Kenzelmann, M., Raymond, S., Masuda, T., Uchinokura, K., Lee, S.-H. Spin dynamics in the quasi-one-dimensional S = 1/2 antiferromagnet BaCu2Si2O7. Phys. Rev. B65, 014402 (2002).
 • Zheludev, A., Honda, Z., Katsumata, K., Fererherm, R., Prokes, K. Field-induced commensurate long-range order in the Haldane-gap system Ni(C5H14N2)2N3(ClO4). Europhys. Lett. 55, 868-873 (2001).
 • Zheludev, A., Honda, Z., Chen, Y., Broholm, C.L., Katsumata, K., and Shapiro, S.M. Quasielastic neutron scattering in the high-field phase of a Haldane antiferromagnet. Phys. Rev. Lett. 88, 077206 (2002).
 • Zhu, Y., Moodenbaugh, A.R., Schneider, G., Vogt, T., Li, Q., Gu, G., Fischer, D.A., Tafto, J. Unraveling the symmetry of the hole states near the Fermi level in the MgB2 superconductor. Phys. Rev. Lett. 88, 247002 (2002).
 • Zhu, Y., Wu, L., Volkov, V., Li, Q., Gu, G., Moodenbaugh, A.R., Malac, M., Suenaga, M., and Tranquada, J. Microstructure and structural defects in MgB2 superconductor. Physica C 356, 239-253 (2001).

2001

 • Asensio, M.C., Avila, J., Roca, L., Tejeda, A., Gu, G.D., Lindroos, M., Markiewicz, R.S., and Bansil, A.  Fermi surface topology and energy and polarization dependent angle-resolved phtooemission spectra of optimally doped Bi2Sr2CaCu2O8-d: experiment and theory.  Science (submitted).
 • Chen, Y., Honda, Z., Zheludev, A., Broholm, C., Katsumata, K., and Shapiro, S.M.  Field-induced three- and two-dimensional freezing in a quantum spin liquid.  Phys. Rev. Lett. 86, 1618-1621 (2001).
 • Cox, D.E., Noheda, B., Shirane, G., Uesu, Y., Jujishiro, K., Yamada, Y.  Universal phase diagram for high-piezoelectric perovskite systems.  Appl. Phys. Lett. 79, 400-402 (2001).
 • Enderle, M., Regnault, L.P., Broholm, C., Reich, D., Zaliznyak, I., Sieling, M., Rønnow, H., McMorrow, D.  High-field spin dynamics of antiferromagnetic quantum spin chains.  Physica B 276-278, 560-561 (2000).
 • Gehring, P.M., Park, S.-E., and Shirane, G.  Dynamical effects of the nanometer-sized polarized domains in Pb(Zn1/2Nb2/3)O3.  Phys. Rev. B63, 224109 (2001), 7 pgs
 • Homes, C.C., Vogt, T., Shapiro, S.M., Wakimoto, S., and Ramirez, A.P.  Optical response to high-dielectric-constant perovskite-related oxide.  Science 293, 673-676 (2001).
 • Kenzelmann, M., Zheludev, A., Raymond, S., Ressouche, E., Masuda, T., Böni, Kakurai, K., Tsukada, I., Uchinokura, K., and Golden, R.  Magnetic order and spin-waves in the quasi-1D S=1/2 antiferromagnet BaCu2Si2O7Phys. Rev. B64, 054422 (2001), 7 pgs.
 • Kim, Y.J., Birgeneau, R.J., Chou, F.C., Greven, M., Kastner, M.A., Lee, Y.S., Wells, B.O., Aharony, A., Entin-Wohlman, O., Korenblit, I. Ya., Harris, A.B., Erwin, R.W., Shirane, G.  Neutron scattering study of Sr2Cu3O4Cl2Phys. Rev. B64, 024435 (2001), 19 pgs..
 • Matsuda, M., Katsumata, K., Shapiro, S.M., and Shirane, G. Magnetic excitations in the S = 1/2 quasi-one-dimensional magnet Sr14-xCaxCu24O41Journal of Applied Physics 85, 5642-5644 (1999).
 • Matsuda, M., Fujita, M., Yamada, K., Birgeneau, R.J., Kastner, M.A., Hiraka, H., Endoh, Y., Wakimoto, S., Shirane, G.  Static and dynamic spin correlations in the spin-glass phase of slightly doped La2-xSrxCuO4Phys. Rev. B62, 9148-9154 (2000).
 • Nishi, M., Nakao, H., Fujii, Y., Masuda, T., Uchinokura, K., Shirane, G.  Critical neutron scattering study of the compositional phase transition in Mg-doped CuGeO3J. Phys. Soc. Japan  69, 3186-3188 (2000).
 • Noheda, B., Cox, D.E., Shirane, G., Guo, R., Jones, B., Cross, L.E.  Stability of the monoclinic phase in the ferroelectric perovskite PbZr1-xTixO3Phys. Rev. B63, 014103 (2000), 9 pgs.
 • Noheda, B., Cox, D.E., Shirane, G., Park, S-E., Cross, L.E., Zhong, Z.  Polarization rotation via a monoclinic phase in the piezoelectric 92% PbAn1/3Nb2/3-8% PbTiO3Phys. Rev. Lett. 86, 3891-3894 (2001).
 • Ohwada, Kenji, Hirota, Kazuma, Rehrig, Paul W., Gehring, Peter M., Noheda, Beatriz, Fujii, Yasuhiko, Park, Seung-Eek, and Shirane, Gen.  Neutron diffraction study of the irreversible R-MA-MC phase transition single crystal Pb[(Zn1/3Nb2/3)1-xTix]O3J. Phys. Soc. Japan (submitted).
 • Pashkevich, Yu.G., Blinkin, V.A., Gnezdilov, V.P., Kurnosov, V.S., Tsapenko, V.V., Eremenko, V.V., Lemmens, P., Fischer, M., Grove, M., Güntherodt, G., Degiorgi, L., Wachter, P., Tranquada, J.M., Buttrey, D.J.  Optical studies of the incommensurate charge ordered phase in La1.775Sr0.225NiO4Physica B 284-288, 1473-1474 (2000).
 • Raymond, S., Bueff, J.P., Shapiro, S.M., Wochner, P., Sette, F., and Lejay, P.  Anomalous lattice properties of the heavy fermion compound CeRu2Si2: an X-ray scattering investigation.  Solid State Comm. 118, 473-477 (2001).
 • Semadeni, F., Amato, A., Roessli, B., Böni, P., Baines, C., Masuda, T., Uchinokura, K., and Shirane, G.  Macroscopic and local magnetic moments in Si-doped CuGeO3 with neutron and mSR studies.  Euro. Phys. J. B21, 307 (2001), 6 pgs.
 • Shapiro, S.M.  Phonon precursors of martensitic transformations.  Proc. Third Intern. Symp. on Shape Memory Alloys and Related Technology (SMART-2000), Sendai, Japan, August 18-20, 2000  (to be published).
 • Shirane, Gen, and Gehring, Peter M.  Soft phonon anomalies in relaxor ferroelectrics.  J. Phys. Soc. Japan 70, 227-231 (2001).
 • Wakimoto, S., Tranquada, J.M., Ono, T., Kojima, K.M., Uchida, S., Lee, S.-H., Gehring, P.M., and Birgeneau, R.J.  Diagonal static spin correlation in the low temperature orthorhombic Pccn phase of La1.55Nd0.4Sr0.05CuO4Phys. Rev. B64, 174505 (2001), 8 pgs.
 • Wakimoto, S., Birgeneau, R.J., Lee, Y.S., and Shirane, G.  Hole concentration dependence of the magnetic moment in superconducting and insulating La2-xSrxCuO4Phys. Rev. B63, 172501 (2001), 4 pgs.
 • Yong, Grace, Toulouse, Jean, Erwin, Ross, Shapiro, Stephen M., Hennion, Bernard.  Pretransitional diffuse neutron scattering in the mixed perovskite relaxor K1-xLixTaO3Phys. Rev. B62, 14736-14743 (2000).
 • Zaliznyak, I.A., Hill, J.P.,  Tranquada, J.M., Erwin, R., Moritomo, Y.  Independent freezing of charge and spin dynamics in La1.5Sr0.5CoO4Phys. Rev. Lett. 85, 4353-4356 (2000).
 • Zaliznyak, I.A.,  Lee, S.-H., and Petrov, S.V.  Continuum in the spin excitation spectrum of a Haldane chain, observed by neutron scattering in CsNiCl3Phys. Rev. Lett. 87, 017202 (2001), 4 pgs.
 • Zheludev, A., Chen, Y., Broholm, G.L., Honda, Z., Katsumata, K.  Haldane-gap excitations in the low-Hc 1-dimensional quantum antiferromagnet Ni(C5H14N2)2N3(PF6)(NDMAP).   Phys. Rev. B 63,   104410 (2001), 5 pgs.
 • Zheludev, A., Kenzelmann, M., Raymond, S., Ressouche, E., Masuda, T., Kakurai, K., Maslov, S., Tsukada, I., Uchinokura, K., Wildes, A..   Energy separation of single-particle and continuum states in a S=1/2 weakly-coupled chains antiferromagnet.  Phys. Rev. Lett. 85, 4799-4802 (2000).
 • Zheludev, A., Maslov, S., Yokoo, T., Raymond, S., Nagler, S.E., and Akimitsu, J., Quantum and classical dynamics in complex in mixed-spin one-dimensional antiferromagnets.  J. Phys. Conden. Matter 13, R525-R536 (2001).
 • Zheludev, A., Masuda, T., Uchinokura, K., Nagler, S.E.   Zone-boundary excitations in coupled Haldane spin chain compounds PbNi2V2O8 and SrNi2V2O8Phys. Rev. B64, 134415 (2001), 7 pgs.
 • Zheludev, A., Honda, Z., Chen, Y., Broholm, C.L., Katsumata, K., and Shapiro, S.M.  Gapless excitations in the high-field phase of a Haldane antiferromagnet.  Phys. Rev. Lett. (submitted).
 • Zhu, Y., Wu, L., Volkov, V., Li, Q., Gu, G., Moodenbaugh, A.R., Malac, M., Suenaga, M., Tranquada, J.  Microstructure and structural defects in MgB2 superconductor.  Physica C 356, 239-253 (2001).

2000

 • Cavadini, N., Zheludev, A., Rubio-Temprano, D.  Neutron inelastic scattering at SINQ.  Neutron News 11, 22-25 (2000).
 • Gehring, P.M., Park, S-E.,  Shirane, G.  Soft phonon anomalies in the relaxor ferroelectric  Pb(Zn1/3Nb2/3)0.92Ti0.08O3Phys. Rev. Lett.  84, 5216-5219 (2000).
 • Gehring, P.M., Vakhrushev, S.B., Shirane, G.  Soft mode anomalies in the perovskite relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3Fundamental Physics of Ferroelectrics 2000, Aspen Center for Physics Winter Workshop, Ronald E. Cohen, Editor, pp. 314-322 (AIP conference Proceedings 535, Amer. Inst. Of Phys., 2000).
 • Gehring, P.M., Lee, S.-H., Hirota, K., Masuda, T., Uchinokura, K., Hase, M., Shirane, G.  Cold neutron inelastic scattering measurements of the spin-Peierls and antiferromagnetic excitations in Si-doped CuGeO3 single cyrstals.  J. Phys. Soc. Japan 69, 592-597 (2000).
 • Guo, R., Cross, L.E., Park, S-E., Noheda, B., Cox, D.E., Shirane, G.  Origin of the high piezoelectric response in PbZr1-xTixO3.   Phys. Rev. Lett. 84, 5423-5426 (2000).
 • Ichikawa, N., Uchida, S., Tranquada, J.M., Niemöller, T., Gehring, P.M., Lee, S.-H., Schneider, J.R.  Local magnetic order vs superconductivity in a layered cuprate.   Phys. Rev. Lett. 85, 1738-1741 (2000).
 • K¬stner, J., Petry, W., Shapiro, S.M., Zheludev, A., Neuhaus, J., Roessel, Th., Wassermann, E.F., Bach, H.  Influence of atomic order on TA1[110] phonon softening and displacive phase transition in Fe72Pt28 invar alloys.  Eur. Phys. J. B10, 641-648 (1999).
 • Kim, Y.J., Aharony, A., Birgeneau, R.J., Chou, F.C., Entin-Wohlman, O., Erwin, R.W., Greven, M., Harris, A.B., K¬stner, M.A., Korenblit, I. Ya., Lee. Y.S., Shirane, G.  Ordering due to quantum fluctuations in Sr2Cu3O4Cl2Phys. Rev. Lett. 83, 852-855 (1999).
 • Kimura, H., Hirota, K., Lee, C.H., Yamada, K., Shirane, G.  Structural instability associated with the tilting of CuO6 octahedra in La2-xSrxCuO4 J. Phys. Soc. Japan 61, 851-857 (2000).
 • Kimura, H., Matsushita, H., Hirota, K., Endoh, Y., Yamada, K., Shirane, G., Lee, Y.S., K¬stner, M.A., Birgeneau, R.J.  Incommensurate geometry of the elastic magnetic peaks in superconducting La1.88Sr0.12CuO4Phys. Rev. B61, 14 366-14 369 (2000).
 • Lee, C.-H., Yamada, K., Endoh, Y., Shirane, G., Birgeneau, R.J., K¬stner, M.A., Greven, M., Kim, Y-J.  Energy spectrum of spin fluctuations in superconducting La2-xSrxCuO4 (0.10 ¼ x ¼ 0.25).  J. Phys. Soc. Japan 69, 1170-1176 (2000).
 • Matsuda, M., Lee, Y.S., Greven, M., K¬stner, M.A., Birgeneau, R.J., Yamada, K., Endoh, Y., Böni, P., Lee, S.-H., Wakimoto, S., Shirane, G. Freezing of anisotropic spin clusters in La1.98Sr0.02CuO4Phys. Rev. B61, 4326-4333 (2000).
 • Nakao, H., Nishi, M., Fujii, Y., Masuda, T., Tsukada, I., Uchinokura, K., Hirota, K., and Shirane, G.  Neutron scattering study of temperature-concentration phase diagram of (Cu1-xMgx)GeO3J. Phys. Soc. Japan 68, 3662-3667 (1999).
 • Niemöller, T., Hünnefeld, H., Schneider, J.R., Ichikawa, N., Uchida, S., Frello, T., Andersen, N.H., Tranquada, J.M.  Charge stripes seen with x-rays in   La1.45Nd0.4Sr0.15CuO4Eur. Phys. J. B12, 509-513 (1999).
 • Noheda, B., Gonzalo, J.A., Guo, R., Park, S.-E., Cross, L.E., Cox, D.E., Shirane, G.  The monoclinic phase in PZT: new light on morphotropic phase boundaries. Fundamental Physics of Ferroelectrics 2000, Aspen Center for Physics Winter Workshop, Ronald E. Cohen, Editor, pp. 304-313 (AIP conference Proceedings 535, Amer. Inst. Of Phys., 2000).
 • Noheda, B., Gonzalo, J.A., Cabellero, A.C., Moure, C., Cox, D.E., Shirane, G.  New features of the morphotropic phase boundary in the Pb(Zr1-xTix)O3 system.  Ferroelectrics 237, 237-244 (2000).
 • Noheda, B., Gonzalo, J.A., Cross, L.E., Guo, R., Park, S-E., Cox, D.E., Shirane, G.  A tetragonal-to-monoclinic phase transition in a ferroelectric perovskite:  the structure of PbZr0.52Ti0.48O3Phys. Rev. B61, 8687-8695 (2000).
 • Pashkevich, Yu. G., Blinkin, V.A., Gnezdilov, V.P., Tsapenko, V.V., Eremenko, V.V., Lemmens, P., Fischer, M., Grove, M., Güntherodt, G., Degiorgi, L., Wachter, P., Tranquada, J.M., Buttrey, D.J.  Stripe conductivity in La1.775Sr0.225NiO4Phys. Rev. Lett. 84, 3919-3922 (2000).
 • Pashkevich, Yu. G., Blinkin, V.A., Gnezdilov, V.P., Kurnosov, V.S., Tsapenko, V.V., Eremenko, V.V., Lemmens, P., Fischer, M., Grove, M., Güntherodt, G., Degiorgi, L., Wachter, P., Tranquada, J.M., Buttrey, D.J.  Optical studies of the incommensurate charge ordered phase in La1.775Sr0.225NiO4Physica B284-288, 1473-1474 (2000).
 • Ramirez, A.P., Subramanian, M.A., Gardel, M., Blumberg, G., Li, D., Vogt, T., Shapiro, S.M.  Giant dielectric constant response in a copper-titanate.  Solid State Comm. 115, 217-220 (2000).
 • Raymond, S., Zheludev, A., Masuda, T., Kakurai, K., Ressouche, E.  Magnetic excitations and double gap in the S=1/2 linear chain quantum antiferromagnet BaCu2Si2O7.  Institut Lave-Langevin Annual Report.
 • Shapiro, S.M.  Neutron scattering studies of pre-transitional effects in solid-solid phase transformations. Proc. Intern. Conf. on Solid-Solid Phase Transformations '99 (JIMIC-3), M. Koiwa, K. Otsuka and T. Miyazaki, Editors, pp. 799-806 (The Japan Institute of Metals, 1999).
 • Shapiro, S.M.  Phonon precursors of martensitic transformations.  Proc. Third Intern. Symp. on Shape Memory Alloys and Related Technology (SMART-2000), Sendai, Japan, August 18-20, 2000  (to be published).
 • Uchinokura, K., Uchiyama, Y., Masuda, T., Sadago, Y., Tsukada, I., Zheludev, A., Hayashi, T., Miura, N., BØni, P.  Phase diagram of spin-vacancy-induced antiferromagnetism in a new Haldane compound PbNi2V2O8Physica B  284-288, 1641-1642 (2000).
 • Wakimoto, S., Birgeneau, R.J., Kastner, M.A., Lee, Y.S., Erwin, R., Gehring, P.M., Lee, S.H., Fujita, M., Yamada, K., Endoh, Y., Hirota, K., Shirane, G.  Direct observation of a one-dimensional static spin modulation in insulating  La1.95Sr0.05CuO4Phys. Rev. B61, 3699-3706 (2000).
 • Wang, R., Zhu, Y., Shapiro, S.M.  Electron diffraction studies of phonon and static disorder in SrTiO3 Phys. Rev. B61, 8814-8822 (2000).
 • Zarestky, J., Stassis, C., Goldman, A., Canfield, P., Shirane, G., Shapiro, S.  Phonon profiles in superconducting YNi2B2C and LuNi2B2C.  Phys. Rev. B60, 11932-11934 (1999).
 • Zheludev, A., Maslov, S., Yokoo, T., Akimitsu, J., Raymond, S., Nagler, S.E., Hirota, K.   Role of single-ion excitations in the mixed-spin quasi-one-dimensional quantum antiferromagnet Nd2BaNiO5Phys. Rev. B61, 11601-11612 (2000).
 • Zheludev, A., Masuda, T.,  Tsukada, I., Uchiyama, Y., Uchinokura, K., BØni, P., Lee, S.H.  Magnetic excitations in coupled Haldane spin chains near the quantum critical point.  Phys. Rev. B (accepted).

1999

 • Bao, Wei, Raymond, S., Shapiro, S.M., Motoya, K., Fåk, B., and Erwin, R.W. Unconventional ferromagnetic and spin-glass states of the reentrant spin glass Fe0.7Al0.3. Phys. Rev. Lett. 82, 4711-4714 (1999). BNL 65952
 • Birgeneau, R.J., Greven, M., Kastner, M.A., Lee, Y.S., Wells, B.O., Endoh, Y., Yamada, K., Shirane, G. Instantaneous spin correlations in La2CuO4. Phys. Rev. B59, 13788-13794 (1999). BNL 66376
 • Boehm, M. Coad, S. Roessli, B., Zheludev, A., Zolliker, M., Böni, P., and McK. Paul, Eisaki, H., Motoyama, N., Uchida, S. Competing exchange interactions in Li2CuO2. Europhysics Lett. 43, 77-82 (1998). BNL 65704
 • Böni, P., Lorenzo, J.E., Roessli, B., Shirane, G., Werner, S.A., and Wildes, A. Polarization analysis of low-energy excitations in single-domain Cr. Physica B 267-268, 255-258 (1999). BNL 65972
 • Egami, T., McQueeney, R. J., Petrov, Y., Shirane, G., and Endoh, Y. Low temperature phonon anomalies in cuprates. Proc. of the Intern. Conf. On Stripes and High Tc Superconductivity, Rome, Italy, June 1998. BNL 65702
 • Emery, V.J., Kivelson, S.A., Tranquada, J.M. Stripe phases in high temperature superconductors. Proc. Natl. Acad. Sci. 96, 8814-8817 (1999). BNL 66713
 • Ishikawa, N., Uchida, S., Tranquada, J.M., Niemoller, T., Gehring, P.M., Lee, S.-H., Schneider, J.R. Metallic stripes and charge order in cuprate superconductors. Phys. Rev. Lett. (submitted). BNL 66860
 • Islam, Zahirul, Detlefs, C., Goldman, A.J., Bud'ko, S.L., Canfield, P.C., Zheludev, A. The magnetic structures of DyNi2Ge2. Solid State Communications 108, 371-376 (1998). BNL 66085
 • Kim, Y.J., Birgeneau, R.J., Kastner, M.A., Lee, Y.S., Endoh, Y.,
 • Shirane, G., Yamada, K. Quantum Monte Carlo study of weakly coupled spin ladders. Phys. Rev. B60, 3294-3304 (1999). BNL 66375
 • Kimura, Hiroyuki, Hirota, Kazuma, Matsushita, Hiroki, Yamada, Kazuyoshi, Endoh, Yasuo, Lee, Seung-Hun, Majkrzak, Charles G., Erwin, Ross, Shirane, Gen, Greven, Martin, Lee, Young S., Kastner, Marc A., Birgeneau, Robert J. Neutron scattering study of static antiferromagnetic correlations in La2-xSrxCu1-yZnyO4. Phys. Rev. B59, 6517-6523 (1999). BNL 65817
 • Kimura, H., Matsushita, H., Hirota, K., Endoh, Y., Yamada, K., Shirane, G., Lee, Y.S., Kastner, M.A., Birgeneau, R.J. Neutron scattering study of incommensurate elastic magnetic peaks in La1.88Sr0.12CuO4. J. Phys. Chem. Solids 60, 1067-1070 (1999). BNL 66182
 • Kimura, Hiroyuki, Hirota, Kazuma, Lee, Chul Ho, Yamada, Kazuyoshi, Shirane, Gen. Structural instability associated with the tilting of CuO6 octahedra in La2-xSrxCuO4. J. Phys. Soc. Japan (submitted). BNL 66766
 • Kobayashi, Yoshihiko, Murata, Satoru, Asai, Kichizo, Tranquada, J.M., Shirane, G., and Kohn, Kay. Magnetic and transport properties of LaCo1-xNiXO3-comparison with La1-XSrXCoO3. J. Phys. Soc. Japan 68, 1011-1017 (1999). BNL 66516
 • Lee, Y. S., Greven, M., Wells, B. O., Birgeneau, R. J., and Shirane, G. Spin correlations in the two-dimensional spin - 5/2 Heisenberg antiferromagnet Rb2MnF4. Euro. Phys. J. B 5, 15-22 (1998). BNL 65358
 • Lee, Y.S., Birgeneau, R.J. Kastner, M.A., Endoh, Y., Wakimoto, S., Yamada, K., Erwin, R.W., Lee, S.-H., and Shirane, Gen. Neutron scattering study of spin-density wave order in the superconducting state of excess-oxygen-doped La2CuO4+y. Phys. Rev. B60, 3643-3654 (1999). BNL 66311
 • Maslov, S. and Zheludev, A. Universal behavior of one-dimensional gapped antiferromagnets in staggered magnetic field. Phys. Rev. Lett. 80, 5786-5789 (1998). BNL 65468
 • Matsuda, M., Katsumata, K., Shapiro, S.M., and Shirane, G. Magnetic excitations in the S = 1/2 quasi-one-dimensional magnet Sr14-xCaxCu24O41. J. Appl. Phys. 85, 5642-5644 (1999). BNL 65843
 • Matsuda, M., Yoshihama, T., Kakurai, K., and Shirane, G. Quasi-two-dimensional hole ordering and dimerized state in the CuO2-chain layers in Sr14Cu24O41. Phys. Rev. B59, 1060-1066 (1999). BNL 65805
 • Matsuda, M., Motoyama, N., Eisaki, H., Uchida, S., Yokoo, T., Shapiro, S.M., Shirane, G., and Zarestky, J. L. Magnetic excitations and structural change in the S = 1/2 quasi-one-dimensional magnet (Sr14-xYxCu24O41) (0 < x < 1). J. Appl. Phys. 85, 5642-5644 (1999). BNL 64553
 • Matsuda, M., Katsumata, K., Zheludev, A., Shapiro, S.M. and Shirane, G. Neutron Scattering Study in BaNiO2. J. Phys. Chem. Solids 60, 1121-1123 (1999). BNL 65877
 • Matsuda, M., Lee, Y.S., Greven, M., Kastner, M.A., Birgeneau, R.J., Yamada, K., Endoh, Y., Böni, P., Lee, S.-H., Wakimoto, S., Shirane, G. Freezing of anisotropic spin clusters in La1.98Sr0.02CuO4. Phys. Rev. B (submitted). BNL 66711
 • McQueeney, R.J., Petrov, Y., Egami, T., Yethiraj, M., Shirane, G., Endoh, Y. Anomalous dispersion of LO phonons in La1.85Sr0.15CuO4 at low temperatures. Phys. Rev. Lett. 82, 628-631 (1999). BNL 66287
 • Nakao, H., Nishi, M., Fujii, Y., Masuda, T., Tsukada, I., Uchinokura, K., Hirota, K., and Shirane, G. Neutron scattering study of temperature-concentration phase diagram of (Cu1-xMgx)GeO3. Phys. Rev. B (submitted). BNL 66083
 • Nakao, H., Nishi, M., Fujii, Y., Masuda, T., Tsukada, I., Uchinokura, K., Hirota, K., and Shirane, G. Neutron scattering study of doped spin-Peierls compound (Cu1-xMgx)GeO3. J. Phys. Chem. Solids 60, 1117-1119 (1999). BNL 66345
 • Niemöller, T., Hünnefeld, H., Schneider, J.R., Ichikawa, N., Uchida, S., Frello, T., Andersen, N.H., Tranquada, J.M. Charge stripes seen with x-rays in La1.45Nd0.4Sr0.15CuO4. Euro. J. B (submitted). BNL 66509
 • Noheda, B., Cox, D.E., Shirane, G., Gonzalo, J.A., Cross, L.E., and Park, S.-E. A monoclinic ferroelectric phase in the Pb(Zr1-xTix)O3 solid solution. Appl. Phys. Lett. 74, 2059-2061 (1999). BNL 66131
 • Noheda, B., Gonzalo, J.A., Cabellero, A.C., Moure, C., Cox, D.E., Shirane, G. New features of the morphotropic phase boundary in the Pb(Zr1-xTix)O3 system. Ferroelectrics (submitted). BNL 66715
 • Pashkevich, Yu. G., Blinkin, V.A., Gnezdilov, V.P., Tsapenko, V.V., Eremenko, V.V., Lemmens, P., Fischer, M., Grove, M., Güntherodt, G., Degiorgi, L., Wachter, P., Tranquada, J.M., Buttrey, D.J. Stripe conductivity in La1.775Sr0.225NiO4. Phys. Rev. Lett. (submitted). BNL 66858
 • Raymond, S., Yokoo, T., Zheludev, A., Nagler, S.E., Wildes, A., and Akimitsu, J. Polarized-neutron observation of longitudinal Haldane-gap excitations in Nd2BaNiO5. Phys. Rev. Lett. 82, 2382-2385 (1999). BNL 66063
 • Rütt, U., Hünnefeld, H., Schneider, J. R. and Shirane, G. Exponents for the two length scale critical fluctuations above the cubic/tetragonal phase in transition in SrTiO3. Europhys. Lett. (submitted). BNL 65390
 • Shapiro, S.M. Neutron scattering studies of pre-transitional effects in solid-solid phase transformations. Proc. Intern. Conf. on Solid-Solid Phase Transformations '99 (PTM'99), May 24-28, 1999, Kyoto, Japan (to be published). BNL 66700
 • Shapiro, S.M., and Holden, T.M. Inelastic neutron scattering for materials science and engineering. J. Neutron Research 7, 227-246 (1999). BNL 66276
 • Shirane, G. Magnetism of doped CuGeO3. J. Phys. Chem. Solids 60, 1031-1037 (1999). BNL 65991
 • Stassis, C., Zarestky, J., Goldman, A.J., Canfield, P.C., Shirane, G., Shapiro, S. Anomalous phonons below Tc in superconducting RNi2B2C (R = Lu, Y). Physica C 317-318, 127-133 (1999). BNL 66864
 • Tranquada, J. M. Charge stripes and antiferromagnetism in insulating nickelates and superconducting cuprates. J. Phys. Chem. Solids. 59, 2150-2154 (1998). BNL 65224
 • Tranquada, J. M. Phase separation, charge segregation and superconductivity in layered cuprates. Neutron Scattering Layered Copper-Oxide Superconductors, A. Furrer, Editor, pp. 225-260 (Kluwer, Dordrecht, The Netherlands, 1998). BNL 65377
 • Tranquada, J.M., Ichikawa, N., and Uchida, S. Glassy nature of stripe ordering in La1.6-xNd0.4SrxCuO4. Phys. Rev. B59, 14712-14722 (1999). BNL 65993
 • Tranquada, J.M., Ichikawa, N., Kakurai, K., and Uchida, S. Charge segregation and antiferromagnetism in high-Tc superconductors. J. Phys. Chem. Solids 60, 1019-1023 (1999). BNL 66130
 • Tranquada, J.M. Experimental evidence for topological doping in the cuprates. High Temperature Superconductivity, S.E. Barnes et al., Editors, pp. 336-340 (American Institute Institute of Physics, 1999). BNL 66434
 • Tsukada, I., Sasago, Y., Uchinokura, K., Zheludev, A., Maslov, S., Shirane, G., Kakurai, K., Ressouche, E. BaCu2Si2O7: a new quasi 1-dimensional S = 1/2 antiferromagnetic chain system. Phys. Rev. B 60, 6601-6607 (1999). BNL 66435
 • Uchiyama, Y., Sasago, Y., Tsukada, I., Uchinokura, K., Zheludev, A., Hayashi, T., Miura, N., Böni, P. Spin-vacancy-induced long-range order in a new Haldane-gap antiferromagnet. Phys. Rev. Lett. 83, 632-635 (1999). BNL 66436
 • Wakimoto, S., Shirane, G., Endoh, Y., Hirota, K., Ueki, S., Yamada, K., Birgeneau, R.J., Kastner, M.A., Lee, Y.S., Gehring, P.M., Lee, S.H. Observation of incommensurate magnetic correlations at the lower critical concentration for superconductivity in La2-xSrxCuO4 (x = 0.05). Phys. Rev. B60, R769-R772 (1999). BNL 66132
 • Wakimoto, S., Yamada, K., Ueki, S., Shirane, G., Lee, Y.S., Lee, S.H., Kastner, M.A., Hirota, K., Gehring, P.M., Endoh, Y., and Birgeneau, R.J. Neutron scattering study of elastic magnetic signals in superconducting La1.94Sr0.06CuO4. J. Phys. Chem. Solids 60, 1079-1081 (1999). BNL 66344
 • Wakimoto, S., Birgeneau, R.J., Kastner, M.A., Lee, Y.S., Erwin, R., Gehring, P.M., Lee, S.H., Fujita, M., Yamada, K., Endoh, Y., Hirota, K., Shirane, G. Direct observation of a one dimensional static spin modulation in insulating La1.95Sr0.05CuO4. Phys. Rev. B (submitted BNL 66764
 • Yamada, K., Kurahashi, K., Endoh, Y., Birgeneau, R.J., Shirane, G. Neutron scattering study on electron-hole doping symmetry of high-Tc superconductivity. J. Phys. Chem. Solids 60, 1025-1030 (1999). BNL 66865
 • Yokoo, T., Raymond, S., Zheludev, A., Maslov, S., Ressouche, E., Zaliznyak, I., Erwin, R., Nakamura, M., and Akimitsu, J. Magnetic ordering, spin waves, and Haldane gap excitations in (NdxY1-x)2BaNiO5 linear-chain mixed-spin antiferromagnets. Phys. Rev. B 58, 14424-14435 (1998). BNL 65432
 • Zarestky, J., Stassis, C., Goldman, A., Canfield, P., Shirane, G., Shapiro, S. Phonon profiles in superconducting Yni2B2C and LuNi2B2C. Phys. Rev. B (submitted). BNL 65818
 • Zheludev, A., Maslov, S., Shirane, G., Tsukada, I., Masuda, T., Uchinokura, K., Zaliznyak, I., Erwin, R., and Regnault, L.P. Magnetic anisotropy and low-energy spin waves in the Dzyaloshinskii-Moriya spiral magnet Ba2CuGe2O7. Phys. Rev. B59, 11432-11444 (1999). BNL 66044
 • Zheludev, A., Maslov, S., Tsukada, I., Zaliznyak, I., Regnault, L.P., Masuda, T., Uchinokura, K., Erwin, R., and Shirane, G. Experimental evidence for Kaplan-Shekhtman-Entin-Wohlman-Aharony (KSEA) interactions in Ba2CuGe2O7. Phys. Rev. Lett. 81, 5410-5413 (1999). BNL 66039
 • Zheludev, A. Haldane spin chains in a staggered field: 2-1-1-5 rare earth nickelates. Neutron News 10, 16-19 (1999). BNL 66062